Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Do zakresu działania samodzielnego Referatu należy w szczególności:

1) przygotowanie wszelkiej dokumentacji (wniosków, projektów, programów) na pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych i zagranicznych,
2) pozyskiwanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie m.in. likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych oraz tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
3) realizacja i rozliczenie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
4) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania sprawozdań oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu pozyskanych i wykorzystywanych środków z Unii Europejskiej,
5) udzielanie pomocy Wydziałom przygotowującym projekty, formularze aplikacyjne,
6) współdziałanie z gminami i powiatami, samorządem województwa, z administracją rządową w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania projektów z Unii Europejskiej i innych programów pomocowych,
7) przygotowanie materiałów informacyjnych aktualizujących stronę internetową Powiatu w zakresie możliwości dofinansowania projektów z Unii Europejskiej oraz pozyskiwania i wykorzystania środków przez Powiat,
8) przygotowanie materiałów niezbędnych do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu, promocją powiatu i ustaleniem kierunków rozwoju Powiatu oraz współpracę zagraniczną,
9) koordynowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z wdrożeniem uchwalonych przez Radę Strategii, planów, programów, a w szczególności poszukiwania zewnętrznych możliwości finansowania zadań Powiatu,
10) uczestniczenie i organizacja szkoleń, narad, konferencji i warsztatów w zakresie promocji Powiatu,
11) przygotowanie materiałów promocyjnych i wykonywanie innych czynności związanych z promocją Powiatu,
12) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyznaniem odznaczeń (wyróżnień) o zasięgu powiatowym oraz wykonywanie obsługi techniczno- organizacyjnej w tym zakresie,
13) rozpoznawanie wniosków w zakresie udzielania informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
15) prowadzenie spraw dotyczących godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej a także herbu, flagi i pieczęci Powiatu,
16) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami lokalnymi, Lokalnymi Punktami Informacji o Funduszach Europejskich i innymi Powiatowymi Centrami Informacj i Europejskiej i Gospodarczej,
17) dystrybucja informacji europejskiej i gospodarczej,
18) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Referatu.

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19