Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Geodzeji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1)    prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a)    ewidencji gruntów i budynków,
b)    geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu,
c)    gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2)     tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,    
szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych zapewniającej    
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,
3)    tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne
i mapy zasadnicze) w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000,    
4)    przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie
map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości,
5)    zakładanie osnów szczegółowych,
6)    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7)    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
8)    udzielanie    informacji    o    posiadanym    państwowym    zasobie    geodezyjnym
i kartograficznym, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
9)    przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
10)    koordynacja realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac,
11)    udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu,
12)    naliczanie   opłat   za   czynności   geodezyjne   i   kartograficzne, sporządzanie dokumentów finansowych, prowadzenie obsługi kasowej oraz udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu
13)     kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod    
względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,    
14)    modernizacja i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
15)    ewidencja, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przejętych do zasobu,
16)    ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeb realizacji niezbędnych prac,
17)    wyłączanie dokumentów z zasobu.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1)    gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
2)    gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
3)    sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, udostępnianie nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu,
4)    dokonywanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne lub związane z realizacją zadań przez gminy,
5)    przyjmowanie przez Skarb Państwa lub Powiat darowizny nieruchomości od gminy lub innych osób prawnych bądź fizycznych,
6)    dokonywanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu,
7)    oddawanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub stanowiących własność Powiatu w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych,
8)    wyrażanie zgody na przekazanie trwałego zarządu między j ednostkami organizacyjnymi,
9)     orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu oraz zwrocie poniesionych nakładów,
10)    przyjmowanie wniosków od organów likwidujących jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,
11)    aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub trwałego zarządu nieruchomości gruntowych i budynków,
12)    wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu zarządu oraz wypowiadanie stawki procentowej użytkownikom wieczystym w przypadku zmiany sposobu korzystania z nieruchomości,
13)    ustalanie innego terminu uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
14)    składanie wniosków do wojewody w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
15)    wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
16)    udzielanie bonifikaty od opłat rocznych osobom fizycznym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe o ile dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia,
17)    wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd lub użytkowanie wieczyste posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu wydanymi w formie przewidzianej prawem,
18)    orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, o zwrocie odszkodowania, o zwrocie nieruchomości zamiennej,
19)    zwalnianie nieruchomości zamiennej od obciążeń,
20)    udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,
21)    wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz innych urządzeń technicznych,
22)    ustalanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości,
23)    wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz ustalanie odpłatności z tego tytułu,
24)    składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wpis prawa własności,
25)    orzekanie o nadaniu gospodarstwa,
26)    ustalanie granic nadanego gospodarstwa rolnego, szacunku oraz składanie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz wpis własności,
27)    przekazywanie w drodze protokołu nieruchomości rolnych dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
28)    przekazywanie w zarząd gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,
29)    orzekanie o przeniesieniu własności działki gruntu, jej wielkości oraz ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
30)    orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu przyznanej do użytkowania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego,
31)    orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu obejmującej budynki mieszkalne i gospodarcze przyznane do korzystania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego,
32)    wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,
33)    wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone na pas drogowy na rzecz odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego,
34)    wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy,
35)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH
1)    wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
2)    ustalanie należności oraz opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
3)    wydawanie decyzji o naliczeniu opłat karnych w razie niewykonania obowiązk u zdjęcia oraz wykorzystania próchnicznej warstwy gleby,
4)    wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków rolnych w celu przeciwdziałania erozji gleb,
5)    przeprowadzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
6)    podejmowanie decyzji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania,
7)    kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
8)    wydawanie karnych decyzji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy oraz nie wykonania w terminie obowiązku rekultywacji gruntów,
9)    zawiadamianie o wysokości opłaty rocznej na początku każdego roku - najpóźniej do końca kwietnia,
10)    wnioskowanie o przyznanie środków na rekultywację gruntów zdewastowanych,
11)    prowadzenie sprawozdawczości w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19

 

Wersja XML