• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Finansowo-Budżetowego

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA
1)    przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Powiatu,
2)    opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących budżetu,
3)    nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej, sporządzanie półrocznych informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz planów finansowych jednostek budżetowych,
4)    nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
5)    sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Powiatu,
6)    prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, pozabudżetowej, zobowiązań pieniężnych; rozliczanie oraz przekazywanie dotacji,
7)    obsługa finansowo-księgowa Starostwa,
8)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz rozliczanie ich inwentaryzacji,
9)    sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej miesięcznej i kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie funkcjonowania Starostwa, jednostek organizacyjnych i osób prawnych Powiatu,
10)    prowadzenie obsługi kasowej Starostwa i placówek oświatowych,
11)    prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa,
12)    ewidencja druków ścisłego zarachowania,
13)    rozliczanie rachunków gotówkowych, bezgotówkowych, sporządzanie list płac, wszelkiego rodzaju zasiłków, rozliczanie delegacji, wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
14)    rozliczanie podatku VAT,
15)    prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Starostwa,
16)    dokonywanie okresowych i rocznych analiz budżetu,
17)    nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych Powiatu,
18)    przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie rozliczeń,
19)    realizacja środków finansowych z Unii Europejskiej,
20)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19

 

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
faks 77 438 17 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2453828
w tym miesiącu: 15224
dzisiaj: 52