Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu

Wydział Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 

1) przygotowaniem wszelkiej dokumentacji (wniosków, projektów, programów) na pozyskanie

środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych

i zagranicznych,

2) nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczeniem projektów realizowanych ze środków

zewnętrznych,

3) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania sprawozdań oraz sporządzanie

sprawozdań z zakresu pozyskanych i wykorzystywanych środków z Unii Europejskiej,

4) udzielanie pomocy Wydziałom przygotowującym projekty, formularze aplikacyjne;

udzielanie pomocy podmiotom zewnętrznym,

5) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, w szczególności organizacjami pożytku

publicznego w zakresie m.in. integracji europejskiej oraz pozyskiwania dofinansowania

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

6) współdziałanie z gminami i powiatami, samorządem województwa, z administracja rządową

w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania projektów z Unii Europejskiej i

innych programów pomocowych,

7) przeprowadzanie i przygotowanie szkoleń, narad, konferencji, warsztatów w zakresie

możliwości dofinansowania projektów z Unii Europejskiej,

8) przygotowanie materiałów informacyjnych aktualizujących stronę internetowa Powiatu w

zakresie możliwości dofinansowania projektów z Unii Europejskiej oraz pozyskiwania i

wykorzystania środków przez Powiat Prudnicki,

9) przygotowanie materiałów niezbędnych do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu,

10) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego oraz

przygotowywanie materiałów niezbędnych do aktualizacji Programu,

11) przygotowanie materiałów dotyczących współdziałania z gminami, powiatami,

z samorządem województwa i administracja rządowa oraz organizacjami pozarządowymi,

w szczególności organizacjami pożytku publicznego, a także z innymi urzędami

i instytucjami; przygotowanie materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,

12) koordynacja i obsługa szkoleń, narad, konferencji, warsztatów związanych z kontaktami

z organizacjami i instytucjami wymienionymi w pkt 11,

13) uczestniczenie i organizacja szkoleń, narad, konferencji i warsztatów w zakresie promocji

powiatu,

14) przygotowanie materiałów promocyjnych i wykonywanie innych czynności związanych

z promocja powiatu,

15) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyznaniem odznaczeń

(wyróżnień) o zasięgu powiatowym oraz wykonywanie obsługi techniczno-organizacyjnej w

tym zakresie,

16) przygotowanie materiałów informacyjnych aktualizujących stronę internetową Powiatu,

17) rozpoznawanie wniosków w zakresie udzielania informacji publicznej w trybie ustawy

o dostępie do informacji publicznej,

18) dbałość o zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o godle,

barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,

19) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności

w zakresie działania Wydziału.

 

POWIATOWE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ I GOSPODARCZEJ (PCIEG)

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY(LPI)

1) realizacja działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów,

potencjalnych beneficjentów i społeczności lokalnej, dotyczących funduszy strukturalnych

na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach

programów operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności oraz współpraca z

Głównym Punktem Informacyjnym (GPI),

2) definiowanie potrzeb beneficjentów oraz możliwości pozyskania przez nich finansowania,

ukierunkowanie na właściwe instytucje pośredniczące, wdrażające, udzielające

szczegółowych informacji w zakresie aplikowania,

3) udział w akcjach promocyjnych, tworzeniu i dystrybucji materiałów promocyjnych

we współpracy z GPI,

4) współpraca i wymiana informacji z GPI w zakresie: informacji o ogłoszonych konkursach i

naborach, dokumentach programowych, wytycznych, szkoleniach, konsultacjach i

konferencjach,

5) inicjowanie i organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji dla potencjalnych beneficjentów z

obszaru powiatu,

6) monitorowanie i aktualizowanie informacji na stronach internetowych LPI (strony starostw

powiatowych, OCRG) oraz GPI,

7) gromadzenie przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, innych źródeł

zewnętrznych,

8) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami lokalnymi, organizacjami

pozarządowymi i innymi LPI i PCIEG,

9) dystrybucja informacji europejskiej i gospodarczej,

10) występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych

programów pomocowych.

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,

2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

3) realizacja zadań związanych z powołaniem rady sportu,

4) realizacja zadań związanych z określeniem szczegółowych zasad i trybu przyznania,

wstrzymania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za wysokie

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

5) realizacja zadań związanych z określeniem zasad przyznawania wyróżnień i nagród dla

zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

międzynarodowym lub krajowym,

6) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich

warunków technicznych do jej rozwoju,

7) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach we współpracy z gminami,

samorządem wojewódzkim i instytucjami centralnymi,

8) współpraca z organizacjami terytorialnymi zajmującymi się organizowaniem pomocy oraz

ratowaniem osób w górach i na wodach,

9) organizacja i współorganizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym,

 

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

1) zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury,

2) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,

3) ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,

4) przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,

5) opracowywanie i aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

i sytuacji kryzysowych,

6) współdziałanie z właściwymi jednostkami w sprawach związanych z umieszczeniem na

zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów,

7) wnioskowanie do Ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie

przyznania odznaki „za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony

zabytków i opieki nad zabytkami,

8) współpraca z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej realizującym zadania w zakresie polityki

państwa w dziedzinie kinematografii,

9) przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem samorządowej instytucji filmowej,

10) przygotowywanie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem i nadaniem statutu

samorządowej instytucji filmowej,

11) prowadzenie dystrybucji i upowszechniania filmów,

12) mecenat nad działalnością kulturalną,

13) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

14) realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów osobom zajmującym się

twórczością artystyczna, upowszechnianiem kultury oraz opieka nad zabytkami,

15) prowadzenie działalności kulturalnej – tworzenie instytucji kultury,

16) wykonywanie zadań związanych z łączeniem lub podziałem instytucji kultury,

17) wykonywanie zadań związanych z likwidacją instytucji kultury,

18) zapewnienie instytucjom kultury środków niezbędnych do ich działania,

19) wykonywanie zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora instytucji

kultury,

20) wykonywanie zadań związanych z powierzaniem zarządzania instytucją kultury osobie

fizycznej lub prawnej – kontrakt menedżerski,

21) przyjmowanie prowadzenia instytucji kultury od ministra lub kierownika urzędu

centralnego,

22) prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej dla pracowników kultury,

23) tworzenie bibliotek,

24) zapewnienie warunków działania i rozwoju bibliotek,

25) wykonywanie zadań związanych z organizowaniem powiatowych bibliotek publicznych,

26) przygotowywanie dokumentacji związanej z utworzeniem i nadaniem statutu muzeum

samorządowego,

27) przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem rady muzeum oraz powołaniem

i odwołaniem jej członków,

28) przygotowywanie dokumentacji związanej z powierzeniem uprawnień radzie powierniczej,

29) przygotowywanie dokumentacji związanej z powoływaniem i odwoływaniem członków

rady powierniczej,

30) przygotowywanie dokumentacji związanej z likwidacja muzeum (zabezpieczenie zbiorów,

ustalenie prawa pierwszeństwa nabycia muzealiów).

informację wytworzył(a): Agnieszka Zagórska
data wytworzenia: 18 luty 2010r.

Wersja XML