Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia rok 2007

Wszystkie zarządzenia do pobrania jako pliki ZIP. Przed przeglądaniem należy je wypakować.

Informację wytworzył(a): Grzech Aleksandra
Data wytworzenia: 7 listopad 2007
ZIPzarz 1-07 z dn. 02.01.07r. w spr. ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej
ZIPzarz 2-07 z dn. 02.01.07r. zmien. zarz w spr. ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku
ZIPzarz 3-07 z dn. 02.01.07r. zmien zarz w spr. Regul. naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pk
ZIPzarz 4-07 z dn. 15.01.07r. w spr. wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku
ZIPzarz 5-07 z dn. 22.01.07r. w spr. powiołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu
ZIPzarz 6-07 z dn. 22.01.07r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku
ZIPzarz 7-07 z dn. 12.02.07r. w spr. ustalenia śred miesię kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2007r.
ZIPzarz 9-07 z dn. 19.02.07r. w spr. wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia prkingu strzeżonego dla poja usuniętych z drogi
ZIPzarz 10-07 z dn 23.02.07r. w spr. ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku
ZIPzarz 11-07 z dn. 23.02.07r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2007r.
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_1
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_2
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_3
ZIPzarz 12-07 z dn 23.02.07r. w spr. Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz powi jedn orga_PACZKA_4
ZIPzarz 13-07 z dn 05.03.07r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności komputerów i drukarek
ZIPzarz 14-07 z dn 09.03.07r. w spr. ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku
ZIPzarz 16-07 w sprawie archiwum zakladowego
ZIPzarz 17-07 z dn 12.04.07r. w spr. powołania stałej komisji do przeprowadzenia oceny stanu, ustalenia sposobu zagosp i likwidacji majątku Starostwa
ZIPzarz 18-07 z dn 12.04.07r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji
ZIPzarz 19-07 z dn. 17.04.07r. w spr. powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu
ZIPzarz 20-07 z dn 23.05.07r w spr powołania Komisji przyznającej dofinan do opła twnoszonych przez nauczy za różne formy kszta i dosko zawod w I turze 2007r
ZIPzarz 21-07 z dn 01.06.07r. w spr przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Prudniku
ZIPzarz 22-07 z dn 06.06.07r. w spr przeglądu sprzętu obrony cywilpod względem stanu tech i dalszej przydatności do użytkowania oraz konsekwencji jego likwidac
ZIPzarz 23-07 z dn 12.06.07r w spr powołania komisji do przepro konku ofert na wyłonienie jedn do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżone
ZIPzarz 24-07 z dn 22.06.07r zmien zarz w spr zasad itrybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
ZIPzarz 25-07 z dn 22.06.07r w spr ustalenia cen sporządzania kopi skanowania oraz druk. przy użyciu sprzętu poligrafi zakup ze środ Pow Fund Gosp Zaso Geodez
ZIPzarz 26-2007 z dnia 2 lipca 2007r. wspr. ustalenia zasad korzystania i rozliczania samochodów służb. stanowią. własność Starostwa Pow. w P-ku
ZIPzarz 28-07 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
ZIPzarz 28-2007 z dn.24.07.2007r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzania procedury naboru
ZIPzarz 29-07 z dn.07.08.2007r. zm. zarz. w spr. stanowisk i rodzaju prac zlec. z którymi może łaczyć si ę dostęp do inf. niejawnych
ZIPzarz 30-2007 z dn.16.08.2007 w spr. prowadz. rejestru oraz udzielania upoważ. i pełnomocnictw
ZIPzarz 32-2007 z dn. 29.08.2007 zm. zarz.w spr. pow. stałej komisji do przeprowadz. oceny stanu, ustalenia sposobu zagospor. i likwidacji majątku Starostwa
ZIPzarz 33-07 z dn. 29.08.2007r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadz. procedury naboru
ZIPzarz 34-07 z dn. 06.09.2007r. w spr. uruchom. stałych dyżurów w Starostwie Pow. w P-ku ze wzgl. na zagroż. powodziowe
ZIPzarz 35-07 z dn. 06.09.07r. w spr. ogłoszenia alarmu przeciwodz.
ZIPzarz 36-07 z dn.06.09.2007r. zm. zarządz. w spr. ogłoszenie alarmu przeciwpowodz.
ZIPzarz 37-07 z dn. 10.09.2007r. w spr. odwołania alarmu przeciwpowodziowego
ZIPzarz 38-07 z dn. 12.09.2007r. w spr. powołania Pow. Społ. Rady ds. Osób Niepełnospr. w Pow. Prudn
ZIPzarz 39-2007 z dn. 18.09.2007r. w spr. wprowadz. Regul. postep. w spr. o udzielenie zamówień publ. w Staros. Pow. w P-ku s.1
ZIPzarz 40-2007 z dn. 20.09.2007r. w spr. funkcj. Pow. Centrum Zarządz. Kryzysowego w Starostw. Pow. w P-ku
ZIPzarz 41-07 z dn. 20.09.07 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organiz. Pracy Staros. Pow. w P-ku
ZIPzarz 42-2007 z dn. 20.09.2007r. w spr. przeprowadzenia inwent. sprzętu obrony cywilnej oraz wyposaż.magaz. sprzętu oc Star. Pow. w P-ku
ZIPzarz 44-07 z dn. 7.09.07r. w spr. wyznaczenia jedn. do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznacz. parkingu strzeż. dla poj. usunietych z drogi
ZIPzarz 45-07 z dn. 27.09.07r. w spr. powołania Pow. Zesp. Zarządz. Kryzys. w P-ku okreś. jego składu, organ., siedziby oraz trybu pracy
ZIPzarz 47-07 z dn. 12.10.07 zm. zarądz. w spr. stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć sie dostęp do inf. niejawnych
ZIPzarz zm. zarzadz. w spr. stanowisk i rodzaju prac zlecownych, z którymi może łączyć sie z dostep do inf. niejawnych
Wersja XML