Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu IV kadencji 2010-2014


 

Uchwały Rady Powiatu IV kadencji 2010 - 2014:

PDFuchwała Nr LI-349-2014 ws wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf
PDFuchwała Nr LI-348-2014 ws zatwierdz. planu pracy Kom.Rewizyjnej na 2015r.pdf
PDFuchwała Nr LI-347-2014 ws uchw. progr.współpr.z organiz. pozarząd.pdf
PDFuchwała Nr LI-346-2014 ws.ustwl.regulam.określ.dodatki i nagrody nauczyci.pdf
PDFuchwała Nr LI-345-2014 ws. zm. wielol. progn. finans. Pow.Prudn.pdf
PDFuchwała Nr LI-344-2014 ws. zmianu budżetu Pow.Prudn. na 2014r.pdf
PDFuchwała Nr L-343-2014 ws.przyjęcia stanow. dot. zapow.prywat. SK Prudnik.pdf
PDFuchwała Nr L-342-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-341-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-340-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-339-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-338-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-337-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-336-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-335-2014 ws. nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudn..pdf
PDFuchwała Nr L-334-2014 ws. wyraż. zgody na przystąp. do proj. Termomoderniz. obiekt. szkol..pdf
PDFuchwała Nr L-333-2014 ws. zm. uchwały Nr XXXI-213-13.pdf
PDFuchwała Nr L-332-2014 ws ustal. wys. opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowyw..pdf
PDFuchwała Nr L-331-2014 ws, zm. uchł o PFRON.pdf
PDFuchwała Nr XLIX-330-2014 zm uchwałę ws przyjęcia od Gm. Głogówek pom. rzecz. - modernizacji chodników.pdf

PDFuchwała Nr XLIX-329-2014 ws poparcia Apelu Sej.Woj.Opolsk.ws planu finansowego OOW NFZ w Opolu na 2015r..pdf

PDFuchwała Nr XLIX-328-2014 zm. uchwałę ws wyrażenia zgody na Przystapienie Pow. Pr. do realiz. proj. pn. Twoja szkoła daje ci paszport do sukcesu.pdf

PDFuchwała Nr XLIX-327-2014 ws pozbawienia drogi na terenie miasta Głogówek kategorii drogi powiatowej.pdf

PDFuchwała Nr XLIX-326-2014 ws zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFuchwała Nr XLIX-325-2014 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-324-2014 ws wyrażenia zgody na przystąpienie Pow. Prudnickiego do realizacji projektu pn. Twoja szkoła daje ci paszport do sukcesu.pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-323-2014 ws. określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć mozna obniżyć obowiązkowy wymiar godzin.pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-322-2014 ws zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy......pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-321-2014 zmien. uchwałę ws. przyjęcia przez Powiat Prudnicki od Gminy Głogówek pomocy rzeczowej - modernizacji chodników w Gminie Głogówek przy drodze powiatowej.pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-320-2014 ws. ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia.pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-319-2014 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-318-2014 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf

PDFuchwała Nr XLVIII-317-2014 ws. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały ws. uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf

 

ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAłANIA STAROSTY PRUDNICKIEGOuchwała Nr XLVII-316-2014 ws. rozpatrzenia skargi na działania Starosty Prudnickiego

PDFuchwała Nr XLVII-315-2014 ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2014r..pdf

NR XXXI-213-2013 WS PRZYSTąPIENIA DO REALIZACJI WSPóLNEGO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO ROZWóJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJuchwała Nr XLVII-314-2014 ws. zm. uchw. Nr XXXI-213-2013 ws przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencj

UCHWAłA NR XLVII-313-2014 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PRUDNICKIEGOuchwała Nr XLVII-313-2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.uchwała Nr XLVII-313-2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego

PDFuchwała Nr XLVII-312-2014 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-311-2014 w sprawie przyjęcia przez Powiat Prudnicki od gminy Głogówek pomocy rzeczowej - modernizacji chodników w gminie Głogówek przy drodze powiatowej.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-310-2014 w sprawie przyjęcia przez Powiat Prudnicki od gminy Głogówek pomocy rzeczowej - modernizacji części drogi powiatowej nr 1269 O relacji Zawada - Kierpień.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-309-2014 w sprawie przystąpienia przez Powiat Prudnicki do projektu pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-308-2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-307-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu konkursowego pn. Postaw na aktywność....pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-306-2014 zmieniająca uchwałe w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014r.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-305-2014 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-304-2014 zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-303-2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-302-2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-301-2014w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFuchwała Nr XLIVI-300-2014 w sprawie zmian budżewtu Powiatu Prudnickiego na 2014r.pdf

 

PDFuchwała Nr XLV-299-2014 w sprawie ustalenia projektu wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz projektu zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia.pdf

PDFuchwała Nr XLV-298-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz ....pdf

PDFuchwała Nr XLV-297-2014 w spraswie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2013.pdf

PDFuchwała Nr XLV-296-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Zespołu Opieki Zdrowotniej w Białej.pdf

PDFUchwała Nr XLV 295 2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2014 r w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.pdf

PDFuchwała Nr XLIV-294-2014 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Komitetu na Rzecz Budowy Obwodnicy Głogówka dotyczących budowy obwodnicy Głogówka.pdf

PDFuchwała Nr XLIV-293-2014 zmianiająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFuchwała Nr XLIV-292-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji....pdf

PDFuchwała Nr XLIV-291-2014 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funfuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf

PDFUchwała Nr XLIV 290 2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 marca 2014 r w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf

 

PDFUchwała Nr XLIII-289-2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf

PDFUchwała Nr XLIII-288-2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.pdf

 

PDFUchwała Nr XLII-287-2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31.01.2014r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony...pdf

PDFUchwała Nr XLII-286-2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31.01.2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr XLII-285-2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31.01.2014r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała Nr XLII-284-2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31.01.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.pdf

 

PDFUchwała nr XLI-283-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. zmieniająca uchwałę w spr. określania zadań i podziału środków PFRON (...).pdf

PDFUchwała nr XLI-282-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016 - cz.I.pdf

PDFUchwała nr XLI-282-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016 - cz.II.pdf

PDFUchwała nr XLI-281-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XLI-280-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zak. adm. rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.pdf

PDFUchwała nr XLI-279-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2014r..pdf

PDFUchwała nr XLI-278-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2014r..pdf

PDFUchwała nr XLI-277-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf

PDFUchwała nr XLI-276-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XLI-275-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego cz.I.pdf

PDFUchwała nr XLI-275-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego cz.II.pdf

PDFUchwała nr XLI-274-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 20.12.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

 

PDFUchwała nr XL-273-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat(...).pdf

PDFUchwała nr XL-272-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XL-271-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2013r..pdf

PDFUchwała nr XL-270-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2013r..pdf

PDFUchwała nr XL-269-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014r..pdf

PDFUchwała nr XL-268-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. w spr. uchwalenia programu współp. Pow. Prudn. z org. pozarząd. oraz podmiot. wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku pub. i o wolon. na 2014r.pdf

PDFUchwała nr XL-267-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r..pdf

PDFUchwała nr XL-266-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XL-265-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29.11.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

 

PDFUchwała nr XXXIX-264-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie ustalenia projektu wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz projektu zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-263-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXX-213-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28.02.2013r. w spr. przystapienia do realizacji (...).pdf

PDFUchwała nr XXXIX-262-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-261-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-260-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Prudniku .pdf

PDFUchwała nr XXXIX-259-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku .pdf

PDFUchwała nr XXXIX-258-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-257-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-256-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

PDFUchwała nr XXXIX-255-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.10.2013 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu na okręgu wyborczym Nr 1.pdf

 

PDFUchwała nr XXXVIII-254-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-253-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji (...).pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-252-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-251-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do relizacji projektu pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-250-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu działań profil. w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod (...).pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-249-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-248-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-247-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXXVIII-246-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie zmian budżetu Powaitu Prudnickiego na 2013r.pdf

 

 

PDFUchwała nr XXXVII-245-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sport. Moje boisko - Orlik 2012.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-244-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie włączenia LO w Białej, Technikum w Białej i ZSZ w Białej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-243-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Białej.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-242-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-241-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-242-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-242-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-240-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-239-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.08.2013 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

 

 

PDFUchwała nr XXXVI-238-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dn. 28.06.2013r. w spr. skargi do Wojew. Sądu Adm. w Opolu na uchwałę nr XXXIII-222-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26.04.2013 w spr. ustalenia reg. (...).pdf

PDFUchwała nr XXXVI-237-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dn. 28.06.2013r. uchylająca uchwałę nr XXXIII-222-2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko- Orlik 2012 .pdf

 

PDFUchwała nr XXXV-236-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 19.06.2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXXV-235-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 19.06.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społ.pdf

PDFUchwała nr XXXV-234-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 19.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2013r..pdf

PDFUchwała nr XXXV-233-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 19.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXXV-232-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 19.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r..pdf

PDFUchwała nr XXXV-231-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 19.06.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

PDFUchwała nr XXXIV-230-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie założenia i prowadzenia szkoły.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-229-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.05.2013r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-228-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.05.2013r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-227-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.05.2013r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-226-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.05.2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-225-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.05.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-224-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.04.2013r. w sprawie nadania imienia kompleksowi boisk sportowych.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-223-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.04.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Starosty Prudnickiego .pdf

PDFUchwała nr XXXIII-222-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.04.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-221-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.04.2013r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickego za rok 2012.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-220-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.04.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej cz.1.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-220-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.04.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej cz.2.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-219-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

 

PDFUchwała nr XXXII-218-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.03.2013r. zmieniająca uchwałę w spr. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXXII-217-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.03.2013r. w spr. przyjęcia do realizacji pn. Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku w ramach Priorytetu VII (...).pdf

PDFUchwała nr XXXII-216-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.03.2013r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiegi.pdf

PDFUchwała nr XXXII-215-2013 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28.03.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

 

PDFUchwała Nr XXXI-214-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawo.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-213-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Mini?sterstwa Rozwoju Regionalnego ....pdf

PDFUchwała Nr XXXI-212-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychia-trycznej w Racławicach Śląskich..pdf

PDFUchwała Nr XXXI-211-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Głogówku..pdf

PDFUchwała Nr XXXI-210-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego..pdf

PDFUchwała Nr XXXI-209-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

PDFUchwała nr XXX-208-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.01.2012r. w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie Pow.Pru. do real. projektu pn. Rozw. e-usług med. poprzez unowocz. zintegr. syst. inf (...).pdf

PDFUchwała nr XXX-207-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.01.2012r. w zm. uchw. w spr. uchwalenia programu współ. Pow. Prud. z org. pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ust. o dział. poż. pub. i o wolont. na 2013r.pdf

PDFUchwała nr XXX-206-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.01.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXX-205-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25.01.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

 

PDFUchwała nr XXIX-204-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy.pdf

PDFUchwała nr XXIX-203-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację.pdf

PDFUchwała nr XXIX-202-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ?Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek.pdf

PDFUchwała nr XXIX-201-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.pdf

PDFUchwała nr XXIX-200-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2013 r..pdf

PDFUchwała nr XXIX-199-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półro?cze 2013r..pdf

PDFUchwała nr XXIX-198-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2013 rok..pdf

PDFUchwała nr XXIX-197-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf

PDFUchwała nr XXIX-196-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego..pdf

PDFUchwała nr XXIX-195-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf

PDFUchwała nr XXIX-193-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej..pdf

PDFUchwała nr XXIX-192-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej..pdf

PDFUchwała nr XXIX-191-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji zwykłych imiennych spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu.pdf

 

PDF1-Uchwała nr XXVIII-190-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.pdf

PDF2-Uchwała nr XXVIII-190-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.pdf

PDF3-Uchwała nr XXVIII-190-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.pdf 

PDFUchwała nr XXVIII-189-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016..pdf

PDFUchwała nr XXVIII-188-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-187-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. zm. uxhwałę w spr. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PZPR i PUP w Prudniku..pdf

PDFUchwała nr XXVIII-186-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości..pdf

PDFUchwała nr XXVIII-185-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Pow.Pr. z org. pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy o dział. pożytku publ. i o wolontariacie.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-184-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r..pdf

PDFUchwała nr XXVIII-183-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-182-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r..pdf

 

PDFUchwała nr XXVII-181-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. uwzględnienia w polityce Rządu RP interesów Województwa Opolskiego w rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej .pdf

PDFUchwała nr XXVII-180-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.11.2012r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXVII-179-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika PCPR w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXVII-178-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.11.2012r. zmieniająca uchwałę w spr. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXVII-177-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.11.2012r. w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przech. oraz wysokości kosztów w przyp. odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf

PDFUchwała nr XXVII-176-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXVII-175-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r.pdf

 

 

PDFUchwała nr XXVI-174-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012r. w spr. pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej.pdf

PDFUchwała nr XXVI-173-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012r. w spr. pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej.pdf

PDFUchwała nr XXVI-172-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012r. zm. uchwałę w spr. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową relizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXVI-171-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012r. w spr. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXVI-170-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012r. zm. uchwałę w spr. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handl. przez Powiat Prudnicki.pdf

PDFUchwała nr XXVI-169-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXVI-168-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r..pdf

 

PDFUchwała nr XXV-167-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2012r. w spr. ust. projektu zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia odznaki honorowej-Za zasługi dla Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXV-166-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Głogówku .pdf

PDFUchwała nr XXV-165-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu II Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr XXV-164-2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf

PDFUchwała nr XXV-163-2012 Rady Powiatu w prudniku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr XXV-162-2012 Rady Powiatu w prudniku z dnia 31 sierpnia 2012r. w spbrawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2012 .pdf

 

PDFUchwała nr XXIV-161-2012 RP z dnia 27.07.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r..pdf

 

PDFUCHWAŁA Nr. XXII-160-2012 RP z dnia 28 czerwca ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na II półrocze 2012r.

PDFUCHWAŁA Nr.XXII-159-2012 RP z dnia 28 czerca ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego

PDFUCHWAŁA Nr. XXII-158-2012 RP z dnia 28 czerwca ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego

PDFUCHWAŁA Nr. XXII-157-2012 RP z dnia 19 czerwca ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku

PDFUCHWAŁA Nr. XXII-156-2012 RP z dnia 19 czerwca ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze spowodowaniem wykoania budżetu za 2011 rok.

JPEGUchwała Nr XXI_155_2012 z dnia 25 maja 2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR.jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_154_2012 z dnia 25 maja 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną.jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_153_2012 z dnia 25 maja 2012 w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_152_2012 z dnia 25 maja 2012 w sprawie założenia II Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Prudniku i włączenia go do ZSZ Nr 1 w Prudniku.jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_152_2012 z dnia 25 maja 2012 Akt założycielski II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych..jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_151_2012 z dnia 25 maja 2012 w sprawę założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Głogówku i włączenia go do Zespołu Szkół w Głogówku.jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_151_2012 z dnia 25 maja 2012 Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_150_2012 z dnia 25 maja 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.jpeg

JPEGUchwała Nr XXI_149_2012 z dnia 25 maja 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.jpeg

ZIPUchwała Nr XXI_148_2012 z dnia 25 maja 2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego 2012r.zip

 

PDFUchwala nr XIX_146_2012_RP z dn 27 kwietnia 2012 r. ws zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2011r. Zespolu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf

PDFUchwala nr XIX_145_2012_RP z dn 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwala nr XIX_144 RP z dn 27 Kwietnia 2012 ws zmian dubżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r.pdf

PDFUchwala nr XIX_143_2012_RP z dn 30 Mar 2012 ws okr zad i podz sro PFRON na rech spol i zaw real przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf

PDFUchw nr_XIX_142_2012_RP z dn 30 Mar 2012 ws szcze war umarz w cal lub w cze,lacz z ods,odr tem plat, rozkl na rat lub odst od ust opl za pob dzie w pieczy zast.pdf

PDFuchwala Nr XIX 141 2012 uchyl uchw NR XVIII_137_2012 z dn 29 lutego 2012 ws szcz war umarz w cal lub w czes, lacz z ods, odra term plat, rozkl na raty lub odstep od ustal opl za pob dziecka w pieczy zast.pdf

PDFUchwala nr XIX_140_2012_RP w Prud z dn 30 Marca ws. ork zas udziel i rozm obn tyg obow wym godz zaj dyakt, wych i opiek nau zajm stano kier w szkolach i p .pdf

PDFUchwała RP nr. XVII-123-2012 z dn 27 stycznia ws przyj do real proj konk dpo naz Przerwac stagnacje, wspolfin z EFS w ram POKL Prior VI dzial 6.1 Poddzial 6.1.1 ral przez PUP w Prudniku.pdf

PDFUchwala RP nr XVII-122-2012 RP z dn 27 stycznia ws wyr zgody na przyst przez Pow Prudn-Pow Urz Pracy w PK w char partn do real Proj Po klucz do biz 2 w ram Prog Oper Kap Ludz wspolfin z EFS, .pdf

PDFUchwała nr XVII-121-2012 z dn 27-01-2012 ws. wykonania niektorych zad z zakr adm rzadowej zwi z przyg i prow kwalifikacji wojskowej.pdf

PDFUchwala Nr XV 108 RP z dn 25-11-2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFUchwala NR XV 107 2011 RP z dn 25-11-2011 ws przyj do real proj konk nr POKL.06.01.02-16-018_11, wpolfin z EFS w ram POKL, Prior VI, dzial 6.1 .pdf

PDFUchwała nr XV-106-2011 RP z dn 25-11-2012 ws nadania Statusu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf

PDFUchwała Nr XV-105-2011 RP z dnia 25-11-2011 zm uchw w spr okr zad i podz sr PFRON na rech spol i zaw real przez PCPR oraz PUP w Prudniku .pdf

PDFUchwala nr XV-104-2011 RP z dn 25-11-2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika PCPR w Prudniku.pdf

PDFUchwała Nr XV-103 z dn 25-11-2011 ws delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDFUchwala Nr XV-102-2011 RP z dn 25-11-2011 ws ustal reg okr wys oraz szczeg war przyz dod za wysl lat, motyw, fukc, oraz za war prac, szczeg war obl i wypl wynagr za godz pon wym i godz dor zas.pdf

PDFUchwala NR XV-101-2011 RP z dn 25-11-2011 ws zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej .pdf

PDFUchwala Nr XV-100 RP z dn 25-11-2011 ws uchw prog wspol pow prudn z org poza rzad oraz podm wym w art.3 ust.3 ustawy o dzial poz publ i o wol na rok 2012.pdf

PDFUchwala Nr XV-99 RP z dn 25-11-20111 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała NR XV-98 RP z dn 25-11-2011 ws zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

 PDFNr XVI. 111.2011 ws wustalenia wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego.pdf

PDFNr XV.I 110.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

ZIPUchwała RP Nr XIV.96.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika PCPR.zip

PDFUchwała RP Nr XVI.113.2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r. cz2.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.116.2011 z dnia 28.12.2011 ws rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2012r.pdf

PDFUchwała Nr XVI.117.2011 z dn 28.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR w Prudniku.pdf

PDFUchwała NR XVI 118.2011 z dn 28.12.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego utrzymanie.pdf

PDFUchwała NR XVI.119.2011 z dn28.12.2011 w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf

PDFUchwala Nr XVI 120 2011 z dnia 28.12.2011 w spr. wyrażenia stanowiska na temat projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych.pdf

PDFUchwała RP Nr 115.2011 z dn 28-12-2011 ws zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2012.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.114.2011 z dnia 28-12-2011r. ws uchwalenia planu pracy Rady Pow w Prudniku.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.113.2011 z dnia 28-12-2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 rcz1.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI. 112.2011 ws uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFNr XVI.109.2011 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011.pdf

 

ZIPUchwała RP Nr XII-78-2011 z dn 31 sierpnia 2011 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2011r.- str.3.zip

ZIPUchwała RP Nr XII-79-2011 z dn 31 sierpnia 2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Pow. Prudnickiego - str.2.zip

ZIPUchwała RP Nr XII-80-2011 z dn 31 sierpnia 2011 zm. uchwałę w spr. założenia ZSZS w P-ku i właczenia jej w skład SOSW w P-ku.zip

JPEGUchwała RP Nr XII-81-2011 z dn 31 sierpnia 2011 w spr. stanowiksa dot. uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w UE.jpeg

JPEGUchwała RP Nr XII-82-2011 z dn 31 sierpnia 2011 w spr. pozbawienia dróg na terenie gm. Głogówek kat. dróg powiatowych.jpeg

ZIPZał. Nr 1 do uchwały RP Nr XII-79-2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Pow. Prudnickiego.zip

ZIPZał. Nr 10 do uchwały RP Nr XII-78-2011 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2011r..zip


 PDFUchwała nr X-77-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. w spr. wyraż. opinii o przeksz. Samodz. Pub. Zakł. Opieki Zdr. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach poleg. na ogran. udzielanych świadczeń zdrowotnych.pdf

PDFUchwała nr X-76-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego..pdf

PDFUchwała nr X-75-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. w spr. założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Prudniku i włączenia jej w skałd Specj. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku ul. Młyńska 1.pdf

PDFUchwała nr X-74-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2011r..pdf

PDFUchwała nr X-73-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. Dobra kadra - skuteczna kadra.pdf

PDFUchwała nr X-72-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przech. oraz wysokości kosztów w przyp. odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf

PDFUchwała nr X-71-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych (...).pdf

PDFUchwała nr X-70-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała nr X-69-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21.06.2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r..pdf


 PDFUchwała nr IX-68-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 04.06.2011r. w sprawie współpracy Powiatu Prudnickiego z Rejonem Nadwirna-Nadwórna..pdf


PDFUchwała nr VIII-67-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.05.2011r. zmieniająca uchwałę w spr. okr. zadań i podz. środków Pań. Fund. Reh. Osób Niep. na reh. społ. i zawod. realiz. przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr VIII-66-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.05.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf

PDFUchwała nr VIII-65-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.05.2011r. w spr.uchwalenia Programu współp. Pow. Prud. z org.pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dział. pożytku publ. i o wolont. na 2011r.pdf

PDFUchwała nr VIII-64-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.05.2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr VIII-63-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.05.2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf

PDFUchwała nr VIII-62-2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.05.2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r..pdf


 PDFUchwała nr VII-61-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. APS-Aktywność, Praca, Stabilizacja.pdf

PDFUchwała nr VII-60-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. Dobra kadra-skuteczne usługi.pdf  

PDFUchwała nr VII-59-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf  

PDFUchwała nr VII-58-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf  

PDFUchwała nr VII-57-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf  

PDFUchwała nr VII-56-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze..pdf  

PDFUchwała nr VII-55-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r..pdf  


PDFUchwała nr VI-54-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała nr VI-53-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu med. przez sam. pub. zakłady opieki zdrowotnej.pdf

PDFUchwała nr VI-52-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr VI-51-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011r..pdf

PDFUchwała nr VI-50-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r..pdf


PDFUchwała nr V-49-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państ.Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełn. na rehabilitację społ. i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP.pdf

PDFUchwała nr V-48-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie włączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr V-47-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku na dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr V-46-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr V-45-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr V-44-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie projektów ze środków europejskich.pdf

PDFUchwała nr V-43-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała nr V-42-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf

PDFUchwała nr V-41-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r.pdf

PDFUchwała nr V-40-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr 11-2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011r.pdf

PDFUchwała nr 10-2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011r.pdf


PDFUchwała nr IV-39-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sparwie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektowanego planu finansowego Funduszu Pracy na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr IV-38-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyrażania opinii o projektowanych zmianach Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państ. Ratow. Med. dla województwa opolskiego na lata 2011-2013.pdf

PDFUchwała nr IV-37-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całk. zwalniania rodz. z opł. za pobyt dziecka w rodz. zast. oraz oso. peł., która nadal przewbywa w rodz. zast.pdf

PDFUchwała nr IV-36-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.pdf

PDFUchwała nr IV-35-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr IV-34-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr IV-33-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr IV-32-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr IV-31-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r..pdf

PDFUchwała nr IV-30-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr IV-29-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 2.pdf


PDFUchwała nr III-28-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. zm. uchw. w spr. warunków częśc. lub całk. zwal. rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zast.j oraz osoby pełno., która nadal przebywa w rodz. zast..pdf

PDFUchwała nr III-27-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2011r..pdf

PDFUchwała nr III-26-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDFUchwała nr III-25-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2011r..pdf

PDFUchwała nr III-24-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2011r. .pdf

PDFUchwała nr III-23-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r..pdf

PDFUchwała nr III-22-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf

PDFUchwała nr III-21-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..pdf

PDFUchwała nr III-20-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr III-19-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.pdf


PDFUchwała nr II-18-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego .pdf

PDFUchwała nr II-17-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..pdf

PDFUchwała nr II-16-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku .pdf

PDFUchwała nr II-15-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-14-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-13-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-12-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-11-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-10-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-9-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-8-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFUchwała nr II-7-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 .pdf


PDFUchwała nr I-6-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Prudniku .pdf

PDFUchwała nr I-5-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wicestarosty.pdf

PDFUchwała nr I-4-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Starosty Prudnickiego .pdf

PDFUchwała nr I-3-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku .pdf

PDFUchwała nr I-2-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego .pdf

PDFUchwała nr I-1-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku .pdf

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Bara
Data wytworzenia: 2010-12-07

 

JPEGNr XIV.83.2011 w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kat drogi powiatowej.jpeg
ZIPNr XIV.84.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.zip
ZIPNr XIV.85.2011 w sprawie zmian budżetu.zip
JPEGNr XIV.86.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.jpeg
ZIPNr XIV.87.2011 zm uchwałe w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2011.zip
ZIPNr XIV.88.2011 zm uchwałę w spr zatwierdzenia plan pracy komisji stałych na 2 półrocze 2011.zip
JPEGNr XIV.89.2011 zm uchwałę w sprawie zadań podziału funduszy PFRON.jpeg
JPEGNr XIV.90.2011 w sprawie powierzenia gminiy Prudnik zadania prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego.jpeg
ZIPNr XIV.91.2011 zmieniające uchwałę w sprawie statutu Powiau Prudnickigo.zip
JPEGNr XIV.92.2011 w sprawie zmian w statucie Domu Dziecka w Głogówku.jpeg
ZIPNr XIV.93.2011 w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie prudnickim.zip
ZIPNr XIV.94.2011 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę (...) publicznego zakładu opieki zdrowotnej.zip
JPEGNr XIV.97.2011 określenia zadań i poział środków PFRON (...) przez PCPR.jpeg
ZIPUchwała Nr XVIII-125-2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-126-2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-127-2012 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-128-2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-129-2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Białej.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-130-2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Głogówku.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-131-2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-132-2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-133-2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-134-2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-135-2012 w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-136-2012 Program Pieczy Zastępczej cz 1.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-136-2012 Program Pieczy Zastępczej cz 2.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-136-2012 Program Pieczy Zastępczej cz 3.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-136-2012 Program Pieczy Zastępczej cz 4.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-136-2012 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-137-2012 w sprawie szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami (...) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-138-2012 w sprawie ustalenia projektu odznaki honorowej Za Zasługi dla Powiatu Prudnickiego oraz sposobu jej noszenia.zip
ZIPUchwała Nr XVIII-139-2012 w sprawie stanowiska popierającego ogłoszenie obszaru województwa opolskiego strefą wolną od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów.zip
PDFUchwała nr XIX 147 2012 RP z dnia 27 Kwietnia 2012r w sprawie wyrażenia zgody na bycie mienia ruchomego ZOZ w Białej.pdf
PDFUchwała nr XXIX-194-2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21.12.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r..pdf
PDFUchwała nr XXXVIII-254-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
PDFUchwała nr XXXVIII-254-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
PDFUchwała nr XXXVIII-254-2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27.09.2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
Wersja XML