Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu III kadencji 2006-2010

Uchwały udostępniamy jako pliki typu *.doc oraz pliki typu *.zip. Te ostatnie należy "wypakować" przed przeglądnięciem.

Materiał przygotowała: Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 26 listopada 2007
 
 

ZIPUchwała Nr I-1-06 z dn.24.11.2006r w spr. wyboru Przewod. Rady Powiatu w Prud
ZIPUchwała Nr I-2-06 z dn. 24.11.2006r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Prudniku
ZIPUchwała Nr II-3-06 z dn. 08.12.2006r. w spr. wyboru Starosty Prudnickiego
ZIPUchwała Nr II-4-06 z dn. 08.12.2006r. w spr. wyboru Wicestarosty
ZIPUchwała Nr II-5-06 z dn. 08.12.2006r. w spr. wyboru członków Zarządu Powiatu w Prudniku
ZIPUchwała Nr II-6-06 z dn. 08.12.2006r. w spr. ustalenia rodza. stałych kom. Rady Powi., ich liczebn.i i przedm. działa
ZIPUchwała Nr II-8-06 z dn. 08.12.06r. zmie. uch. w spr. okreś. zadań i podz. środ. PFRON na realizo. przez PCPR oraz PUP w Prud
ZIPUchwała Nr II-9-06 z dn. 08.12.06r. w spr. ustalenia wynagr.Starosty Prudnick
ZIPUchwała Nr II-10-06 z dn 08.12.2006r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2006r
ZIPUchwała Nr III-11-06 z dn 28.12.2006r. w spr. uchwalenia budż. Powi. Prudnick. na 2007r
ZIPUchwała Nr III-12-06 z dn 28.12.2006r. w spr. delego. radnych do Komi. Bezpie. i Porządku
ZIPUchwała Nr III-13-06 z dn 28.12.2006r. w spr. zatwier. planu pracy Komisji Rewizy. na 2007r
ZIPUchwała Nr III-14-06 z dn 28.12.2006r. w spr. zatwier. plan. pracy komisj
ZIPUchwała Nr III-15-06 z dn 28.12.2006r. w spr. pla. pracy Rady Powi. w Prud. na I półr.2007 r
ZIPUchwała Nr III-16-06 z dn 28.12.2006r. zmie. uch. w spr. okreś. zadań i podz. środ. PFRON na realizo. przez PCPR oraz PUP w Prud
ZIPUchwała Nr III-17-06 z dn 28.12.2006r. w spr. wysok. opłat za usuni. poja. z drogi oraz jego parko
ZIPUchwała Nr III-18-06 z dn 28.12.2006r. w spr. zm. w budż. Powi. Prudni. na 2006 r
ZIPUchwała Nr III-19-06 z dn 28.12.2006r. w spr.zm. w budż.Powi. Prudn.na 2006r w plan. przych. i wydat. PFROŚiGD
ZIPUchwała Nr III-20-06 z dn 28.12.2006r. zmien. uch. w spr. powoł. Rady Społe.ZOZ w Białej
ZIPUchwała Nr III-21-06 z dn 28.12.2006r. w spr. wydatk., które nie wygasa. z upływ. roku budże
ZIPUchwała Nr IV-22-07 z dn 26.01.2007r. w spr. usta. na rok 2007 regul. okre. wysok. oraz szcze.Paczka2
ZIPUchwała Nr IV-23-07 z dn 26.01.2007r. w spr. przyj. zad. z zakr. admi. rządo. należą. do właściw. WO związa. z przepro. poboru 2007
ZIPUchwała Nr IV-24-07 z dn 26.01.2007r. zmien. uch. w spr. zas. otrzy.i wysok. diet przysł. radn. oraz zwro. koszt. podró. służb
ZIPUchwała Nr IV-25-07 z dn 26.01.2007r. w spr. zm. w budż. Powia. Prudni. na 2007r
ZIPUchwała Nr IV-26-07 z dn 26.01.2007r. w spr. zm.w stał. komisj. Rady Powia. w Prudniku
ZIPUchwała Nr IX-60-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. zm. w budż. Powi. Prudni. na 2007r
ZIPUchwała Nr IX-61-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2007r
ZIPUchwała Nr IX-63-07 z 05.07.2007r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
ZIPUchwała Nr IX-64-07 z dn. 05.07.2007r.w spr. zatwierdz. spraw. fin. za 2006r. SP ZOZ ZOZ w P-ku w likwidacji
ZIPUchwała Nr IX-65-07 Z DN. 05.07.2007r. zm. uch. w spr. okreś. zadań i podz. sr. PFRON na reh. społ. i zaw. real. przez PCPR oraz PUP w P-ku
ZIPUchwała Nr V-27-07 z dn 23.02.2007r. zm. uch. w spr. uchwa. budż. Powia. Prudni. na 2007r
ZIPUchwała Nr V-28-07 z dn 23.02.2007r. w spr. zm. w budż. Powi. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr V-29-07 z dn 23.02.2007r. w spr. włącz. Cent. Kszta. Ustawi. w Prud. do ZS Ogólno. Nr 1 w Prudniku
ZIPUchwała Nr V-30-07 z dn 23.02.2007r. zm. uch w spr. usta. na rok 2007 regul. określ. wysok. oraz szcz. warun. przyzn. dodat. za wysł. lat
ZIPUchwała Nr V-31-07 z dn 23.02.2007r. w spr. wyrażenia zgody na dokon. daro. nieruch
ZIPUchwała Nr V-32-07 z dn 23.02.2007r. w spr. zało. Trzyl. Szko. Specj. Przyspo. do Pracy w Głogó. w ramach SOS-W
ZIPUchwała Nr V-33-07 z dn 23.02.2007r. zm. uch. w spr. uchwa. Regul. Organiz.go Staro. Powiato. w Prud_Paczka1
ZIPUchwała Nr V-33-07 z dn 23.02.2007r. zm. uch. w spr. uchwa. Regul. Organiz.go Staro. Powiato. w Prud_Paczka2
ZIPUchwała Nr V-33-07 z dn 23.02.2007r. zm. uch. w spr. uchwa. Regul. Organiz.go Staro. Powiato. w Prud_Paczka_3
ZIPUchwała Nr V-33-07 z dn 23.02.2007r. zm. uch. w spr. uchwa. Regul. Organiz.go Staro. Powiato. w Prud_Paczka4
ZIPUchwała Nr V-34-07 z dn 23.02.2007r. w spr. odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
ZIPUchwała Nr V-35-07 z dn 23.02.2007r. w spr. powoł. Powiat. Rzecz. Konsum. oraz określenia jego warunk. pracy i płacy
ZIPUchwała Nr V-36-07 z dn 23.02.2007r. w spr. przystąpienia Powiatu Prudn. do Stowarzy.a Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
ZIPUchwała Nr VI-37-07 z dn 30.03.2007r. w spr. zm. w budż. Powi. Prudni. na 2007r.- w planie przycho. i wydat
ZIPUchwała Nr VI-38-07 z dn 30.03.2007r. w spr. zm. w budż. Powi. Prudnic.na 2007r
ZIPUchwała Nr VI-39-07 z dn 30.03.2007r. w spr. uchw.Progr. współp. Powia. Prudni. z orga. pozarząd. oraz inny. podmi. prowadz. dział pożyt pub
ZIPUchwała Nr VI-40-07 z dn 30.03.2007r. w spr. zmnie. opł. za wyd. do. reje. i pr. jaz. w przy. gdy zmia. stanu fakt. w zakre. adr. właś. lub posia. poja
ZIPUchwała Nr VI-41-07 z dn 30.03.2007r. w spr. określ. zad. i podzi. środk. PFRON na rehabil. społe. i zawod. przez PCPR oraz PUP w Prud
ZIPUchwała Nr VI-42-07 z dn 30.03.2007r. w spr. powiado. o obowią. złoże. oświad. lustracyjn
ZIPUchwała Nr VI-43-07 z dn 30.03.2007r. w spr. powiad. o obowią. złoże. oświad. lustracyj
ZIPUchwała Nr VI-44-07 z dn 30.03.2007r. w spr. rozpatrz. skargi na działal. kierow. PUP w Prud.
ZIPUchwała Nr VI-45-07 z dn 30.03.2007r. w spr. zatwier.a sprawo. z działa. Powiat. Rzeczn. Konsume. w 2006r
ZIPUchwała Nr VII-46-07 z dn 27.04.2007r. w spr. zm. w budż. Powia. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr VII-47-07 z dn 27.04.2007r. w spr. zm. w budże. Powi. Prudni. na 2007r
ZIPUchwała Nr VII-48-07 z dn 27.04.2007r. w spr. zm. w budż. Powi. Prudn. na 2007r.- w planie przycho. i wyda. PFOŚiGW
ZIPUchwała Nr VII-49-07 z dn 27.04.2007r. w spr. udziel. absolut. Zarząd. Powi. w Prudn
ZIPUchwała Nr VII-50-07 z dn 27.04.2007r. w spr. powoł. Rady Społecz. ZOZ w Białej
ZIPUchwała Nr VII-51-07 z dn 27.04.2007r. w spr. zwoła. pierwsz. posiedz. Rady Społecz. ZOZ w Białej
ZIPUchwała Nr VII-52-07 z dn 27.04.2007r. w spr. likwi. jedno. budże. pod nazwą Powiat. Zarz. Dróg w Prud
ZIPUchwała Nr VII-53-07 z dn 27.04.2007r. zm. uch. w spr. uchw. Regu. Organi. Starost. Powiato. w Prudn
ZIPUchwała Nr VII-54-07 z dn 27.04.2007r. w spr. usta. najniż. wynagro. zasd. w I kate. zaszere. oraz uzgodn. warto. 1pkt w Domu Dziecka
ZIPUchwała Nr VIII-55-07 z dn 25.05.2007r. w spr. zm. w budż. Powia. Prudni. na 2007r.
ZIPUchwała Nr VIII-56-07 z dn 25.05.2007r. w spr. zatwier. sprawoz. finan. za 2006r. ZOZ w Białej
ZIPUchwała Nr VIII-57-07 z dn. 25.05.2007r. w spr. odwołania Skarbnika Powiatu Prudnik
ZIPUchwała Nr VIII-58-07 z dn. 25.05.2007r. w spr. powołania Skarbnika Powiatu Prudnik
ZIPUchwała Nr VIII-59-07 z dn. 25.05.2007r. w spr. rozpat.pono. skar. na działal. kiero. PUP w Prudniku
ZIPUchwała Nr X-66-07 z dn. 31.08.2007r. w spr.ustalenia wysokości opłat za usunięcie poj. z dr. oraz jego parkowanie
ZIPUchwała Nr X-67-07 z dn. 31.08.2007r. w spr. zm. w budż. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr X-68-07 z dn.31.08.2007r. zm. uch. w spr. wyr. zgody na utw. Społ.Straży Ryb.przez Zarz. Okr. Pols.Zw. Węd.w Opols.i uchw. reg. Str
ZIPUchwała Nr X-69-07 z dn. 31.08.2007r. zm. uch. w spr. uchwalenia Statustu Pow. Prud
ZIPUchwała Nr X-70-07 z dn. 31.08.2007r. zm. uch. w spr. uch. Reg.Organ. Star. Pow. w P-ku
ZIPUchwała Nr X-71-07 z dnia 31.08.2007r. zm. uch. w spr. okr. zasad nabycia, zbycia i obciąż. nieruch
ZIPUchwała Nr X-72-07 z dn.31.08.2007r. w sp. pozbawienia ulic w mieście P-k kat. dr. Pow
ZIPUchwała Nr XI-73-07 z dn. 27.09.2007r. w spr. zm. budż. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr XI-74-07 z dn. 27.09.2007r. zm. uch. w spr. okreś. zadań i podz. śr. PFRON
ZIPUchwała Nr XI-75-07 z dn. 27.09.2007r. w spr. współpracy Pow. Prud. z Mikroreg. Krnovskim
ZIPUchwała Nr XI-76-07 z dn. 27.09.2007r. w spr. stanow. popier. dział. Gmin dot. bud. zbiorn. retenc
ZIPUchwała Nr XI-77-07 z dn. 27.09.2007r. w spr. okr. tyg. obow. wymiaru godz. zajęć pod., log., psych., i dor. zaw
ZIPUch. nr XII-78-07 z dn. 23.11.07r. w spr. ustalenia najniższ. wynagr. zasadn. w Oś. Rehab. i Opieki Psych. w Racław. Śl
ZIPUch. nr XII-79-07 z dn. 23.11.07r. w spr. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruch
ZIPUch. nr XII-80-07 z dn. 23.11.07r. w spr. powiadomienia o obowiązku złozenia oświadcz. lustracyjnego
ZIPUch. nr XII-81-07 z dn. 23.11.07r. w spr. powiadomienia o obowiązku złozenia oświadcz. lustracyjnego
ZIPUch. nr XII-82-07 z dn. 23.11.07r. w spr.rozpatrzenia skargi na dział. Pani J.Harasymowicz Dyr. ZSO Nr 1 wP-ku
ZIPUch. nr XII-83-07 z dn. 23.11.07r. w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
ZIPUch. nr XII-84-07 z dn. 23.11.07r. w spr. ustalenia najniższ. wynagr. zasadn. w Zespole Szkół w Głogówku
ZIPUch. nr XII-85-07 z dn. 23.11.07r.zm. uchw. w spr. okresl. zad. i podz. śr. PFRON na reh. zaw. i społ. real. przez PCPR oraz PUP
ZIPUch. nr XII-86-07 z dn. 23.11.07r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyj. Staros. Pow. w P-ku
ZIPUch. nr XII-87-07 z dn. 23.11.07r.zm. uchw. w spr.okresl. zasad, nabycia, zbycia i obciąż. nier. st. wł. Pow. Prudn
ZIPUch. nr XII-88-07 z dn. 23.11.07r.w spr. zmian budż. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUch. nr XII-89-07 z dn. 23.11.07r.stanow. popieraj. dział. PCM S.A w P-ku zmierz. do emisji nowych akcji na rzecz inwest. zew
ZIPUch. Nr XIII-90-07 Rady Pow. z dn.21.12.07r. w spr. uchwalenia budżetu Pow. Prudn. na 2008r
ZIPUch. Nr XIII-91-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07r. w spr. uchwalenia planu pracy Rady Pow. na I pól. 2008r
ZIPUch. Nr XIII-92-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07r. w spr. zatwierdz. palnów pracy komsiji stałych Rady Pow. na I półr, 2008r.
ZIPUch. Nr XIII-93-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07r. zm. uchwałę w sprawie okresl. zadań i podziału środków PFRON
ZIPUch. Nr XIII-94-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUch. Nr XIII-96-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07r. w spr. ustalenia na rok 2008 reg. określ. wysokość oraz szczeg. warunki przyznaw. dodatków dla nauczycieli
ZIPUch. Nr XIII-97-07 Rady Pow. z dn. 21.12.2007r. w spr. zaopiniow. proj. Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo
ZIPUch. Nr XIII-98-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07r. zm. uchw. w spr. uchwalenia Reg. Organiz. Starostwa Pow. w P-ku
ZIPUch. Nr XIII-100-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nier. na okres 1 roku
ZIPUch. Nr XIV-109-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 zm. uchw. w spr. uchwalenia Strategii Rozw. Pow. Prudn na 2001-2015
ZIPUch. Nr XIV-110-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 w spr. zatwierdz. sptrawozdania finas. za 2007r. ZP ZOZ ZOZ w P-ku w likiwdacji
ZIPUch. Nr XIV-111-08 Rady Pow.z dn. 25.01.08 w spr. zmian budżetu Pow. Prudn.na 2008r
ZIPUch. Nr XV-114-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. ustalenia najniższ. wynagrodz. w LO w Białej
ZIPUch. Nr XV-115-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. ustalenia najniższ. wynagrodz. w PoradniPsych- Pedag. w P-ku
ZIPUch. Nr XV-116-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. ustalenia najniższ. wynagrodz. w Domu Dziecka w Głogówku
ZIPUch. Nr XV-117-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2008r
ZIPUch. Nr XV-118-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. określ.zadań i podziału środków PFRON
ZIPUch. Nr XV-119-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. rozpatrzenia skargi na działaln. Dyrektora LO w Białej
ZIPUch. Nr XV-120-08 Rady Pow. z dn. 29.02.2008r. w spr. rozpatrzenia skargi na dział. Dyrektora Poradni Psych- Pedagog. w P-ku
ZIPUch. Nr XV-121-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr.założ. Uzupeł. LO dla Dorosłych i włączenia go do ZS w Głogówku
ZIPUch. Nr XV-122-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. założ. Technikum Uzupeł. dla Dorosłych i właczenia go do ZS w Głogówku
ZIPUch. Nr XV-123-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. założ. Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głogówku i włączenia jeje do ZS w Głogówku
ZIPUch. Nr XV-124-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. założ. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej
ZIPUch. Nr XV-125-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. założenia Technikum w Białej
ZIPUch. Nr XV-126-08 Rady Pow. z dn. 29.02.08r. w spr. rozpatrzenia skargi na działaln. Dyrektora LO w Białej
ZIPUch. XIII-99-07 Rady Pow. z dn. 21.12.07 w spr. ustalenia najniższ. wynagrodz.w SZO Nr 1 w P-ku
ZIPUch. XIV-101-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 w spr. ustalenia najniższ. wynagrodz.w SZS w P-ku
ZIPUch. XIV-102-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08r. w spr. ustalenia najniższ. wynagrodzenia w ZSR w P-ku
ZIPUch. XIV-103-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 w spr. ustalenia najniższ. wuynagrodz.w Specjal. Oś. Szkolno- Wych. w Głogówku
ZIPUch. XIV-104-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 w srp. ustalenia najniższ. wynagrodz. w PUP w P-ku
ZIPUch. XIV-105-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia w II LO w P-ku
ZIPUch. XIV-106-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 w spr. uchwalenia progr. współpracy pow. prud. z organiz. pozarzadowymi
ZIPUch. XIV-107-08 Rady Pow. z dn. 25.01.08 w spr. przyjęcia niektórych zadań z zakresu adm. rząd. dot. przygot. i przeprowadz. poboru w 2008r
ZIPUch.Nr XV-127-08 Rady Pow. z dn. 29.02.2008r. w spr. zatwierdz.proj. przystąp. do projektu pn Projket aktywiz. to istota, a nie etykieta
ZIPUch.Nr XV-128-08 Rady Pow. z dn. 29.02.2008r. w spr. zatwierdz.proj. przystąp. do konkursu pnAPS- Aktywność, Praca, Stabilizacja
ZIPUch.Nr XV-129-08 Rady Pow. z dn. 29.02.2008r. w spr. zatwierdz.proj. przystąp. do konkursu pn Jestem fachowcem- zostaję w pracy
RARUchwała Nr XIX-151-08 z dnia 27 czerwca 2008r. sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008r
RARUchwała Nr XIX-152-08 z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2008r
RARUchwała Nr XIX-153-08 z dnia 27 czerwca 2008r. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2008r
RARUchwała Nr XIX-154-08 z dnia 27 czerwca 2008r. w spr. zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. podnoszenie kwalifikacji kluczem do pozostania w pracy
RARUchwała Nr XIX-155-08 z dnia 27 czerwca 2008r. w spr. zatwierdzenia projektu przystąpienia do konkursu pn. Przedsiębiorczy
RARUchwała Nr XIX-156-08 z dnia 27 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w spr. nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Prudniku
RARUchwała Nr XIX-157-08 z dnia 27 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego
RARUchwała Nr XIX-158-08 z dnia 27 czerwca 2008r. w spr. zasad udzielania Stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów
RARUchwała Nr XIX-158-08 z dnia 27 czerwca 2008r. w spr. zasad udzielania Stypendium Starosty Prudnickiego dla uczniów
ZIPUchwała Nr XX-160-08 z dn.29.08.2008r w spr zm. budż.Pow.Pr na 2008r Załączniki
ZIPUchwała Nr XX-160-08 z dn.29.08.2008r w spr zm. budż.Pow.Pr na 2008r
ZIPUchwała Nr XX-161-08 z dn.29.08.2008 w spr utworzenia Zespołu Szkół w Białej
ZIPUchwała Nr XX-161-08 z dn.29.08.2008 w spr utworzenia Zespołu SzkółwBiałej Zał1
ZIPUchwała Nr XX-161-08 z dn.29.08.2008 w spr utworzenia Zespołu SzkółwBiałej Zał2
ZIPUchwała Nr XX-161-08 z dn.29.08.2008 w spr utworzenia Zespołu SzkółwBiałej Zał3
ZIPUchwała Nr XX-162-08 z dn.29.08.2008 w spr zał.Trzyletniej Szk.Spec.przys.do Pracy w P-ku i wł.jej do ZSS w P-ku
ZIPUchwała Nr XX-163-08 Rady Pow. w spr pozbawienia ul. w mieście Głogówek kat. dróg powiatowych
ZIPUchwała Nr XX-164-08 z dn.29.08.2008r. w spr wyr.opinii o likwidacji Sam.Publ.Zesp.SZpitali Pulm-Reum. z siedz. w Kup
ZIPUchwała Nr XX-165-08 z dn.20.08.2008r w spr rozp.skargi na działalnośc kierownika PCPR w P-ku
ZIPUchwała Nr XII-169-08 z dn.29.09.2008 w spr.ust.najniż.wyn.zas w I kat.zasz oraz uzg.wart.jedn.pkt w PUP w P-ku
ZIPUchwała Nr XXI-166-08 z dn.12.09.2008 w spr. zm. budż. Pow. Pr. na 2008r
ZIPUchwała Nr XXII-167-08 z dn.29.09.2008 w spr. zm. budż. Pow. Pr. na 2008r.
ZIPUchwała Nr XXII-168-08 z dn.29.09.2008 w spr.zaciągnięcia kredytu długoterminowego
ZIPUchwała Nr XXII-170-08 z dn.29.09.2008 w spr. ust. najniż.wynagr. zas w I kat.zasz.oraz uzgod.wart.jedn pkt.w ZS w Głogówku
ZIPUchwała Nr XXII-171-08 z dn.29.09.2008 zm. uchw. w spr. okr. zad i podz. śr. PFRON na reh społ i zaw real. przez PCPR i PUP w P-ku
ZIPUchwała Nr XXII-172-08 z dn.29.09.2008 w spr.stanowiska dot.likwidacji samodzielności Op.Oddz.Woj.Nar.Fund
ZIPUchwała Nr XXII-173-08 z dn.29.09.2008 w spr.pozbawienia dróg zamiejskich na terenie gminy Lubrza kat.dr powiatowych
ZIPUchwała Nr XXII-174-08 z dn.29.09.2008 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność PUP w P-ku
ZIPUchwała Nr XXII-175-08 z dn.29.09.2008 w spr. pow Zast. Przew. Kom. Rewizyjnej
ZIPUchwała Nr XXII-176-08 z dn.29.09.2008 w spr. przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Powiatu Prudnickiego
ZIPUchwała XXIII_177_08 z dnia 20 listopada 08 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickeigo na 2008 rok
ZIPBudżet Powiatu Prudnickiego na 2009 rok Plik 1
ZIPBudżet Powiatu Prudnickiego na 2009 rok Plik 2
ZIPUchwała Nr XXV 188 09 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008 rok Plik nr 1
ZIPUchwała Nr XXV 188 09 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008 rok Plik nr 2
ZIPUchwała Nr XXV 189 08 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego
ZIPUchwała Nr XXV 190 08 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2009 rok
ZIPUchwała Nr XXV 191 08 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie ustalenia pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2009 roku (3)
ZIPUchwała Nr XXV 192 08 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie ustalenia najniższego wnagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania (...) w ORiOP w Racławicach Śl
ZIPUchwała Nr XXV 193 08 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON
ZIPUchwała Nr XXV 194 08 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie wystąpienia Powiatu Prudnickiego ze Związków Powiatów Polskich
ZIPUchwała Nr XXVI 195 09 z dnia 30 stycznia 09 w sprawie zmian budżetu
ZIPUchwała Nr XXVI 196 09 z dnia 30 stycznia 09 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat w DPS Prudnik
ZIPUchwała Nr XXVI 197 09 z dnia 30 stycznia 09 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnikiego
ZIPUchwała Nr XXVI 198 09 z dnia 30 stycznia 09 ust na rok 09 reg okresl wysokosc dodatków za wysługę lat, dodat motyw
ZIPUchwała Nr XXVI 199 09 z dnia 30 stycznia w sprawie termomodernizacji obiektu w Białej
ZIPUchwała Nr XXVII-200-09 z dnia 27 lutego 09 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009 rok
ZIPUchwała Nr XXVII-201-09 z dnia 27 lutego 09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku - plik1
ZIPUchwała Nr XXVII-201-09 z dnia 27 lutego 09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku - plik 2
ZIPUchwała Nr XXVII-201-09 z dnia 27 lutego 09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku - Plik 3
JPEGUchwała Nr XXVII-202-09 z dnia 27 lutego 09 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość przyznawania dodatków (...)
ZIPUchwała Nr XXVII-203-09 z dnia 27 lutego 09 w spr uchwalenia programu współpracy powiatu z org pozarządowymi
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 204 - 09 z dn 27.03.09 w sprawie zmian budżetu Powiatu na rok 2009
JPEGUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 205 - 09 z dn 27.03.09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
JPEGUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 206 - 09 z dn 27.03.09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie ZOZ Biała
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 207 - 10 z dn 27.03.09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania dodatków
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 208 - 09 z dn 27.03.09 w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na (...)
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 209 - 09 z dn 27.03.09 w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę (3)
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 210 - 09 z dn 27.03.09 w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej zw z przyg i przep kwalifikacji wojskowej 2008 (1)
JPEGUchwała Rady Powiatu Nr XXVIII - 211 - 09 z dn 27.03.09 w sprawie zatwierdzenia projektu przystapienia do konkursu Od zwolnienia do zatrudnienia.jpg
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXIX - 212 - 09 z dn 30 kwietnia 09 w sprawie zatwierdzenia procesu pozyskania Inwestora dla PCM Spółka Akcyjna w Prudniku (część 1)
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXIX - 212 - 09 z dn 30 kwietnia 09 w sprawie zatwierdzenia procesu pozyskania Inwestora dla PCM Spółka Akcyjna w Prudniku (część 2)
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXIX - 212 - 09 z dn 30 kwietnia 09 w sprawie zatwierdzenia procesu pozyskania Inwestora dla PCM Spółka Akcyjna w Prudniku (część 3)
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXIX - 212 - 09 z dn 30 kwietnia 09 w sprawie zatwierdzenia procesu pozyskania Inwestora dla PCM Spółka Akcyjna w Prudniku (część 4)
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXX 213 - 09 z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała Rady Powiatu Nr XXX 214 - 09 z dnia 23 kwietnia 09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
JPEGUchwała Rady Powiatu Nr XXIX 215 09 z dnia 23 kwietnia 09 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku
JPEGUchwała Rady Powiatu Nr XXX 216 - 09 z dnia 23 kwietnia 09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wzrost kompetencji życiowych (...)
JPEGUchwała Rady Powiatu Nr XXX 217 - 09 z dnia 23 kwietnia 09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Nowe Wyzwania Nasze (...)
ZIPUchwała Rady Powiatu Nr XXXI - 218 - 09 z dn 4 maja 09 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała nr 226
ZIPUchwała nr XXXIII - 227
ZIPUchwała
ZIPUchwała 219-09 z dnia 29maja 2009r ws zmian budżetu PP na 2009r
ZIPUchwała 222-09 z dnia 29 maja 2009r zmieniająca uchwałę ws uchwalenia Regulam Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku
ZIPUchwała Nr 220-09 z dnia 29 maja 2008r ws zaciągniecia kerdytu długoterminowego
ZIPUchwała Nr 221-09 z dnia 29 maja 2008r ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008r Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
ZIPUchwała Nr 223-09 z dnia 29maja 2009r ws przejęc od Gminy Prudnik zadan gmin obejmującego założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego.
ZIPUchwała nr XXXIV-228-09 z dnia 28 sierpnia 2009r ws zmian budżetu PP na 2009r
ZIPUchwała nr XXXIV-228-09 z dnia 28 sierpnia 2009r ws zmian budżetu PP na 2009r
ZIPUchwała nr XXXIV-228-09 z dnia 28 sierpnia 2009r ws zmian budżetu PP na 2009r
ZIPUchwała nr XXXIV-228-09 z dnia 28 sierpnia 2009r ws zmian budżetu PP na 2009r
ZIPUchwała nr XXXIV 233-09 z dnia 28 sierpnia 2009r ws założenia Przedszkola Specjalnego w Prudniku.zip
ZIPUchwała nr XXXIV 234-09 ws założenia PCKP w Prudniku i włącz go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w P-k.zip
ZIPUchwała nr XXXIV 235-09 z dnia 28 sierpnia 2009r ws rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Prudniku.zip
ZIPUchwała nr XXXIV 236-09 z dnia 28 sierpnia 2009r ws załóżenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw w P-k.zip
ZIPUchwała nr XXXIV -229-09 z dnia 28 sierpnia 2009r zmien uchwał ws utowrzenia PCPR w P-k i uchwalenia ststutu PCPR w P-k.zip
ZIPUchwała nr XXXV-237-09 z dnia 29 września 2009r ws zmian budżetu PP na 2009r
ZIPUchwała nr XXXV-238-09 z dnia 29 września 2009r ws pozbaw cześci drogi nr 1236 O relac Tomic-Góreczno-Kazimierz kat drog powiat
ZIPUchwała nr XXXV 239-09 z dnia 29 września 2009r zmieniająca uchwałę ws uchwalenia Statutu PP
ZIPUchwała nr XXXV 240-09 z dnia 29 września 2009r ws przyjęcia do realiz projek nr I-POKL-9.2-16-09 Wzmocn atrakcyjn i podn jakości oferty eduk szkół zawod ZS w Głogów i ZSR w P-k
ZIPUchwała nr XXXV 241-09 z dnia 29 września zmieniająca uchwał ws zadad otrzymywan diet przysłu radnym oraz zdrot kosztów podroży służb
ZIPUchwała nr XXXV 243-09 z dnia 29 wrzesnia 2009r ws założenia Międzyszkolnej Bursy w P-k
ZIPUchwała nr XXXV 244-09 z dnia 29 września 2009r ws ustalen wysokości opłat za zakwaterow w Międzyszkolnej Bursie w P-k
ZIPUchwała nr XXXV 242 z dnia 29 września 2009r ws ws uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego (2)
ZIPUchwała nr XXXV 242 z dnia 29 września 2009r ws ws uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego P-k
ZIPUchwała XXXVI 245 09 z dnia 5 listopada w sprawie zmian budżetu
JPEGUchwała XXXVI 246 09 z dnia 5 listopada w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
JPEGUchwała XXXVI 247 09 z dnia 5 listopada w sprawie przystąpienia do projektu E Szkoła
JPEGUchwała XXXVI 248 09 z dnia 5 listopada w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
ZIPuchwała nr XXXVII 249 09 z d. 30 listopada 2009 w spr. obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 250 09 z dn. 30 listopada 2009 w spr. zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w P-ku.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 251 09 z dn.30 listopada 2009 w spr zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009 r.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 251 09 z dn.30 listopada 2009 w spr zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009 r dalsze pliki.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 252 09 z dn. 30 listopada 2009 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 253 09 z dn 30 listopada 2009 w spr. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere.PP w 2010.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 254 09 z dn. 30 listopada w spr.ust. reg.określającego wys.oraz szcz.warunki przyznawania datków za wys.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 255 09 z dn. 30 listopada w spr.wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 256 09 z dn. 30 listopada 2009 w spr.wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 257 09 z dn. 30 listopada 2009 zm.uchwałę w spr.okreś.zad.i podziału środkówPFRON.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 258 09 z dn. 30 listopada w spr.wyrażenia opinii o przekszt.poprzez dział.i med. Sam.Woj.Szp. dla Ner. i Psych. Chorych im.Bp.J.zip
ZIPuchwała nr XXXVII 259 09 z dn. 30 listopada 2009 w spr. rozpatrzenia skargi na bezprawne działanie Starosty i Zarządu Powiatu.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 260 09 z dn. 18 grudnia w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 260 09 z dn. 18 grudnia w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r Czesc 2.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 260 09 z dn. 18 grudnia w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r Czesc 3.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 260 09 z dn. 18 grudnia w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r Czesc 4.zip
ZIPUchwała RIO Prawidłowość prognozy długu, pozytywna opinia o projekcie budżetu.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 261 09 z dn. 18 grudnia 2009 w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009r.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 262 09 z dn 18 grudnia09 w spr. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w P-ku na 2010 r.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 263 09 z dn. 18 grudnia 2009 w spr.zatwierdzenia planów pracy komisji stałych R.P w P-ku na I półrocze 2010.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 264 09 z dn. 18 grudnia 2009 w spr.wł.Międzyszkolnej Bursy w P-ku do Zespołu Szkół Rolniczych w P-ku ul. Kościuszki 76.zip
ZIPuchwała nr XXXVIII 265 09 z dn.18 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w spr. nadania statutu Oś.Reh. i Opieki Psych.w Racławicach Śl.zip
JPEGUchwała Nr XL-279-10 z dnia 28 stycznia 2010 zmieniające uchwałę w sprawie współnej realizacji projektu o nazwie Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej.jpeg
JPEGUchwała Nr XL-278-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie realizacji projektu Nasze Przedszkole.jpeg
ZIPUchwała Nr XL-277-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.zip
JPEGUchwała Nr XL-276-10 z dnia 28 stycznia 2010 zmieniająca uchwałę nadania statutu DPS w Prudniku.jpeg
JPEGUchwała Nr XL-275-10 z dnia 28 stycznia 2010 zmienieniająa uchwałę w sprawia nadania statutu ORiOP w Racławicacgh Śląskich.jpeg
JPEGUchwała Nr XL-274-10 z dnia 28 stycznia 2010 zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia PCPR w Prudniku i uchwalenia statutu PCPR w Prudniku.jpeg
JPEGUchwała Nr XL-273-10 z dnia 28 stycznia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu PUP w Prudniku.jpeg
JPEGUchwała Nr XL-272-10 z dnia 28 stycznia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Głogówku.jpeg
ZIPUchwała Nr XL-271-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.zip
ZIPUchwała Nr XL-270-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie ustalenia przebiegu itniejących dróg powiatowych na obszarze Pow Prudnickiego - Paczka 1.zip
ZIPUchwała Nr XL-270-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie ustalenia przebiegu itniejących dróg powiatowych na obszarze Pow Prudnickiego - Paczka 2.zip
ZIPUchwała Nr XL-269-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2010.zip
JPEGUchwała Nr XL-268-10 z dnia 28 stycznia 2010 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.jpeg
ZIPUchwała Nr XL-267-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r.zip
JPEGuchwała 281 z dnia 26 lutego 2010r w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu.jpeg
JPEGuchwała 282 z dnia 26 lutego 2010r w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.jpeg
JPEGuchwała 283 z dnia 26 lutego 2010r w sprawie wyrażenia opinii.jpeg
JPEGuchwała 284 z dnia 26 lutego 2010r w sprawie wyrażenia zgody na dkonowanie darowizny nieruchomości.jpeg
ZIPuchwała 280 z dnia 26 lutego 2010r w sprawie zmian budetu.zip
ZIPuchwała 285 z dnia 26 marca 2010r w sprawie zmian budżetu.zip
JPEGuchwała 286 z dnia 26 marca 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.jpeg
ZIPuchwała 287 z dnia 26 marca 2010r w sprawie rozpatrzenia skargi.zip
ZIPuchwała 288 z dnia 26 marca 2010r w sprawie rozpatrzenia skargi.zip
JPEGuchwała 289 z dnia 26 marca 2010r w sprawie określenia zadań PFRON.jpeg
ZIPuchwała 290 z dnia 23 kwietnia 2010r w sprawie zmian budżetu.zip
JPEGuchwała 291 z dnia 23 kwietnia 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.jpeg
JPEGuchwała 292 z dnia 23 kwietnia 2010r w sprawie udzielenia absolutorium.jpeg
JPEGuchwała 293 z dnia 23 kwietnia 2010r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ biała.jpeg
JPEGuchwała 294 z dnia 23 kwietnia 2010r w sprawie zatwierdzenia Powiatu w udziale projektu.jpeg
ZIPuchwała XLIV-287-10 z 18.06.2010 w sorawie określenia zasad przekazywania informacji o przebiegu wykonania budżetu.zip
ZIPuchwała XLIV-295-10 z 18.06.2010 w sprawie zmian budżetu cześć 2.zip
ZIPuchwała XLIV-295-10 z 18.06.2010 w sprawie zmian budżetu.zip
ZIPuchwała XLIV-296-10 z 18.06.2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu powiatu prudnickiego.zip
ZIPuchwała XLIV-298-10 z 18.06.2010 w sprawie planu pracy komisji stałych.zip
ZIPuchwała XLIV-299-10 z 18.06.2010 w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych część 2.zip
ZIPuchwała XLIV-299-10 z 18.06.2010 w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.zip
ZIPuchwała XLIV-300-10 z 18.06.2010 w sprawie założenia Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych część 2.zip
ZIPuchwała XLIV-300-10 z 18.06.2010 w sprawie założenia Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych.zip
ZIPuchwała XLIV-301-10 z 18.06.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.zip
PDFUchwała nr XLV-302-10 z dn. 27.08.2010 w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego za 2010 r.pdf
PDFUchwała nr XLV-303-10 z dn. 27.08.2010 w spr.zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała nr XLV-304-10 z dn. 27.08.2010 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała nr XLV-305-10 z dn. 27.08.2010 zm. uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwo Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała nr XLV-306-10 z dn. 27.08.10 zm. uch. w spr. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową relizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała nr XLV-307-10 z dn. 27.08.2010 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika PCPR w P-ku.pdf
PDFUchwała nr XLVI-308-10 z dn. 24.09.10 w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała nr XLVI-309-10 z dn. 24.09.10 w spr .ustalenia wysok. opłat za usunięcie poj. z drogi oraz jego parkowanie.pdf
PDFUchwała nr XLVI-310-10 z dn. 24.09.10 w spr. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr XLVI-311-10 z dn. 24.09.10 w spr. wyraż. opinii o wniosku na dof. kosztów utworzenia CAZ w P-ku.pdf
PDFUchwała nr XLVI-312-10 z dn. 24.09.10 w spr. przyjęcia do reliz. proj. POKL. 09.02.00-16-010 10 Zwiększ. jakości i efekt.kształ.zawod. uczniów ZSZ nr 1 w P-ku.pdf
PDFUchwała nr XLVI-313-10 z dn. 24.09.20 w spr. przyjęcia do realizacji projektu syst. nr POKL.09.01.02-16-112 10 Wyrównywanie róznic edu. w szkołach podst. spcjalnych Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała nr XLVI-314-10 z dn. 24.09.10 w spr. określ. szczegół. sposobu konsul. z org. pozarząd. i pod. wym. w art. 3 ust.3 ustawy o dział. poż. pub. i o wolont.proj. aktów prawa miej. w dziedz. dot. dział. stat. tych org..pdf
PDFUchwała nr XLVI-315-10 z dn. 24.09.10 zm. uchwałę w spr. okręslenia zadań i podziału środków PFRON na reh.społ.i zaw.realizowanych przez PCPR i PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała nr XLVI-316-10 z dn. 24.09.10 w spr. przyjęcia do realizacji projektu POKL.09.04.00-16-020-10 Wyprzedzić Zmiany.pdf
PDFUchwała nr XLVI-317-10 z dnia 24.09.2010r. w sprawie ustalenia projektu wzoru odznaki honorowej Za zasługi dla Powiatu Prudnickiego oraz sposobu jej noszenia.pdf
PDFUchwała nr XLVII-318-10 z dnia 25.10.2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..pdf
PDFUchwała nr XLVII-319-10 z dnia 25.10.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała nr XLVII-320-10 z dnia 25.10.2010r. w spr. przyjęcia do realizacji projektu nr POKL.09.01.01-16-035-10 - Przedszkole z pmocą.pdf
PDFUchwała nr XLVII-321-10 z dnia 25.10.2010r. w spr. uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Prudnickiego .pdf
PDFUchwała nr XLVII-322-10 z dnia 25.10.2010r. zmieniająca uchwałę w spr. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..pdf
PDFUchwała nr XLVIII-323-10 z dnia 09.11.2010r. w sprawie zmian budżetun Powiatu Prudnickiego na 2010r..pdf
PDFUchwała nr XLVIII-324-10 z dnia 09.11.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej..pdf
PDFUchwała nr XLVIII-325-10 z dnia 09.11.2010r. w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego (...)..pdf
ZIPUchwała Nr 224-09 zdnia 29 maja ws ustalenia herbu, flagi i pieczęci PP
Wersja XML