Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni Powiatu

Radni Powiatu VI Kadencji:

Brak opisu obrazka

PREZYDIUM RADY POWIATU:

Radni Powiatu V Kadencji:

Brak opisu obrazka

 

Radni Powiatu IV Kadencji:

 

Radni Powiatu III Kadencji (2006-2010):


Radni Powiatu Prudnickiego III kadencji


Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należą m.in. następujące sprawy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) uchwalanie budżetu powiatu,
3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w majątek,
5) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
6) uchwalanie powiatowych programów, w tym: zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy i innych.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu Prudnickiego są dostępne w Biurze Rady ul. Kościuszki 76, II piętro tel. 77/406 81 75 wewnętrzny 215.

 

Wersja XML