Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 2010 - 2014

Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 2010 - 2014 (do pobrania jako załączniki)
 

Podmiot udostępniający:

Starostwo Powiatowe w Prudniku

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Aleksandra Grzech

Data wytworzenia:

2011-02-25

 

 

 

 

 

PDFUchwała ZP Nr 1-1-10 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 1-2-10 w spr. zmianplanu finansowego budżetu na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 1-3-10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanowiących własność Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 1-4-10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanowiących własność Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 2-5-10 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 2-6-10 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 2-7-10 w spr. upoważn. człnka ZP do składania oświadczeń woli w spr. majątkowych w im. Powiatu.pdf
PDFUchwała ZP Nr 2-8-10 w spr. powołania Komisji Egzam. przeprowadz. postęp. egzamin.dla nauczyciela.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-9-10 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-10-10 w spr. zmianplanu finansowego budżetu na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 4-11-10 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 4-12-10 w spr. zmianplanu finansowego budżetu na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-13-10 w spr. zmianplanu finansowego budżetu na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-14-10 w spr. wyznaczenia dwóch członków ZP do dokonywania czynności prawnych poleg. na zacioąganiu kredytów i pozyczek.pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-15-10 w spr. zaciąg. kredytu na pokrycie występ. w ciągu roku przejściowego deficytu budż. na 2011r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-16-10 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 6-17-11 w spr. udostęp. nieruch. z zasobu nieruch. Powiatu Prudnicego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 7-18-11 w spr.zatwierdzenia planu finansowego budżetu Pow. Prudnickiego na 2011r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 7-19-11 w spr.upoważnienia kierowników jednostek organiz. do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań.pdf
PDFUchwała ZP Nr 7-20-11 zm. uchwałę w spr.uchwalenia Reg. Organizacyjnego DPS w P-ku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 7-21-11 w spr. powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nier. stanow. włas. Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8-22-11 w spr.ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8-23-11 w spr. upoważ. komisji przetargowej do ustalenia warunków rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruch.pdf
PDFUchwała ZP Nr 11-24-11 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r.pdf
PDFUchwała ZP Nr 12-25-11 w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli.PDF
JPEGUchwała ZP Nr 13-26-11 z dn. 16.02.2011r. w sprawie zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 13-27-11 z dn. 16.02.2011r. w spr. zmian planu finans. budż. na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 14-28-11 z dn. 25.02.2011r. w spr. zmian w budż.Pow. Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 14-29-11 z dn. 25.02.2011r. w spr. zmian planu finans. budż. na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 15-30-11 z dn. 04.03.2011r. w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli.jpeg
JPEGUchwała ZP nr 16-31-11 z dn. 14.03.2011r. w spr. zmian w budż.Pow. Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 16-32-11 z dn. 14.03.2011r. w spr. zmian planu finans. budż. na 2011r..jpeg
PDFUchwała ZP nr 16-33-11 z dn. 14.03.2011r. w spr. Zespołu ds. opracowania projektu Pow. Prog. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
JPEGUchwała ZP nr 16-34-11 z dn. 14.03.2011r. w spr. uchwalenia Reg. Organizacyjnego PCPR w P-KU.jpeg
JPEGUchwała ZP nr 17-35-11 z dn. 18.03.2011r. w spr. uchwalenia Reg. Organizacyjnego ORiOP w Racławicach Sl..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 18-36-11 z dn. 25.03.2011r. w spr. zmian w budż.Pow. Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 18-37-11 z dn. 25.03.2011r. w spr. zmian planu finans. budż. na 2011r..jpeg
PDFUchwała ZP nr 19-38-11 z dn. 08.04.2011r. w spr. planu finans. form wspierania doskon. zawodowego nauczycieli-.pdf
JPEGUchwała ZP nr 19-39-11 z dn. 08.04.2011r. w spr. regulaminu dofinans. opłat za kaształcenie i doskonalenie nauczycieli na rok 2011.jpeg
JPEGUchwała ZP nr 20-40-11 z dn. 15.04.2011r. w spr. zmian w budż.Pow. Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 20-41-11 z dn. 15.04.2011r. w spr. zmian w budż.Pow. Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP nr 20-42-11 z dn. 15.04.2011r. w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli.jpeg
PDFUchwała ZP nr 21-43-11 z dn. 29.04.2011r. w spr. zmian w budż.Pow. Prudnickiego na 2011r..pdf
JPEGUchwała ZP nr 21-44-11 z dn. 29.04.2011r. w spr. zmian planu finans. budż. na 2011r.-str. 1.jpeg
JPEGUchwała ZP nr 21-45-11 z dn. 29.04.2011r. w spr. uchwalenia Reg. Organizacyjnego PUP w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP nr 22-46-11 z dn. 29.04.2011r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Pow. Prudnickiego.jpeg
PDFUchwała ZP nr 22-47-11 z dn. 29.04.2011r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w P-ku w spr. programu współpracy Po. Prudnickiego z org. pozarząd.PDF
PDFUchwała ZP nr 24-48-11 z dn. 16.05.2011r. w spr. zmian w budż.Pow. Prudnickiego na 2011r.PDF
JPEGUchwała ZP nr 24-49-11 z dn. 16.05.2011r. w spr. zmian planu finans. budż. na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 24-50-11 z dn. 16.05.2011r. w spr. upoważnienia do realizacji i rozlicz. programu JUNIOR.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 24-51-11 z dn. 16.05.2011r. w spr. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarzadcy drogi- ZP w P-ku.zip
JPEGUchwała ZP Nr 25-52-11 z dn. 23.05.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 25-53-11 z dn. 23.05.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 25-54-11 z dn. 23.05.2011r. w spr.udzielenia pełnomocnictwa Dyr. PUP w P-ku do reprezent. Pow. Prudnickiego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 25-55-11 z dn. 23.05.2011r. w spr.złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egekucji.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 26-56-11 z dn. 27.05.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 26-57-11 z dn. 27.05.2011r. w spr.odwołania Pani E. Zapały ze stanowiska dyr. II LO w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 26-58-11 z dn. 27.05.2011r. w spr.zawarcia umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. Nowe Wyzwania Nasze Działania.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 26-59-11 z dn. 27.05.2011r. w spr.udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Pow. Prudn. w Zwyczajnym Walnym Zgromadz. Akcj. PCM S.A.zip
JPEGUchwała ZP Nr 28-60-11 z dn. 10.06.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 29-62-11 z dn. 14.06.2011r. w spr.udzielenia rekomendacji na funkcję Wiceprezesa Zarządu..zip
JPEGUchwała ZP Nr 30-63-11 z dn. 21.06.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 31-64-11 z dn. 29.06.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 31-65-11 z dn. 29.06.2011r. w spr.powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 31-66-11 z dn. 29.06.2011r. zm. uchwałę w spr.ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali uzytkowych.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 32-67-11 z dn. 11.07.2011r. w spr.upowaznienia członka ZP w P-ku do składania oświadczeń woli.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 32-68-11 z dn. 11.07.2011r. w spr.upowaznienia członka ZP w P-ku do składania oświadczeń woli.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 33-69-11 z dn. 19.07.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r.- str.2.zip
JPEGUchwała ZP Nr 33-70-11 z dn. 19.07.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 34-71-11 z dn. 29.07.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r.- str.2.zip
JPEGUchwała ZP Nr 34-72-11 z dn. 29.07.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 36-73-11 z dn. 10.08.2011r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przeprowadz. pos. egzaminacyjne dla nauczyciela.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 36-74-11 z dn. 10.08.2011r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przeprowadz. pos. egzaminacyjne dla nauczyciela.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 36-75-11 z dn. 10.08.2011r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przeprowadz. pos. egzaminacyjne dla nauczyciel.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 36-76-11 z dn. 10.08.2011r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przeprowadz. pos. egzaminacyjne dla nauczyciel.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 36-77-11 z dn. 10.08.2011r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przeprowadz. pos. egzaminacyjne dla nauczyciel.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 37-78-11 z dn. 17.08.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r.- str.2.zip
JPEGUchwała ZP Nr 37-79-11 z dn. 17.08.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 37-80-11 z dn. 17.08.2011r. w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 37-81-11 z dn. 17.08.2011r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przeprowadz. pos. egzaminacyjne dla nauczyciel.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 38-82-11 z dn. 31.08.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r.- str.2.zip
JPEGUchwała ZP Nr 38-83-11 z dn. 31.08.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 38-84-11 z dn. 31.08.2011r. w spr.pow.Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złoż. na real. zadań publicznych w 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 38-85-11 z dn. 31.08.2011r. w spr.przedłużenia powierzenia Pani D. Kopiec stanowiska dyr. SOSW w Głogówku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 38-86-11 z dn. 31.08.2011r. w spr.przedłużenia powierzenia Pani A.Stochmiałkowi stanowiska dyr. ZS w Głogówku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 38-87-11 z dn. 31.08.2011r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanowiących własność Pow. Prudnickiego w dr. II ustnego przetargu nieogr..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 38-88-11 z dn. 31.08.2011r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanowiących własność Pow. Prudnickiego w dr. I ustnego przetargu nieogr..jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 39-89-11 z dn. 09.09.2011r. dot. wydania opinii w spr. pozbawienia dróg na terenie m. Kędzierzyna- Koźle oraz na ter.gm. Pawłowiczki i Polska Cerekiew kat.dr. powiatowej- str. 2.zip
ZIPUchwała ZP Nr 40-90-11 z dn. 16.09.2011r.w spr. zmian bud żetu Pow. Prudnickiego na 2011r.- str. 1.zip
JPEGUchwała ZP Nr 40-91-11 z dn. 16.09.2011r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 40-92-11 z dn. 16.09.2011r.w spr. wydania opinii dot. pozbawienia dr. nr 107453 O Szonów- Dzierzysławice kat. dr. gminnej.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 40-93-11 z dn. 16.09.2011r.w spr. wyznaczenia do sprzedazy nier. stanowiacych własnośc Pow. Prudnickiego w dr. I ustanego przetargu nieograniczonego.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 40-94-11 z dn. 16.09.2011r.zm. uchwałę w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszy za dzierżawę lokali uzytkowych oraz gruntów stanow. własność Pow. Prudnickiego- str. 2.zip
JPEGUchwała ZP Nr 41-95-11 z dn. 21.09.2011r.dot. wydania opinii w spr.pozbawienia dróg na ter.m. Kędzierzyna- Koźle kat. drogi powiatowej.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 41-96-11 z dn. 21.09.2011r.zm. uchwałę dot. wydania opinii w spr.pozbawienia dróg na ter.m. Kędzierzyna- Koźle oraz na tr. Gm. Pawłowiczki i Polska Cerekiewkat. drogi powiatowej.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 41-97-11 z dn. 21.09.2011r.w spr. umorzenia zaległych opłat za wyżywienie wychow. SOSW w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 41-98-11 z dn. 21.09.2011r.w spr. umorzenia zaległych opłat za wyżywienie wychow. SOSW w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 41-99-11 z dn. 21.09.2011r.w spr. zwolnienia z części opłaty za wyżywienie wychow. SOSW w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 41-100-11 z dn. 21.09.2011r.w spr. zwolnienia z opłaty za wyżywienie wychow. SOSW w P-ku.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 42-101-11 z dn. 30.09.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r.- str.2.zip
JPEGUchwała ZP Nr 42-102-11 z dn. 30.09.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 42-103-11 z dn. 30.09.2011r.w spr. zwolnienia z opłaty za pobyt w Międzyszk. Bursie w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 42-104-11 z dn. 30.09.2011r.w spr. zwolnienia z opłaty za pobyt w Międzyszk. Bursie w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 42-105-11 z dn. 30.09.2011r.w spr. zwolnienia z opłaty za pobyt w Międzyszk. Bursie w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 43-107-11 z dn. 07.10.2011r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 43-108-11 z dn. 07.10.2011r.w spr.ustalenia zasad zimowego utrz. dróg pow. miejskich i zamiejskich- str.1.zip
JPEGUchwała ZP Nr 43-109-11 z dn. 07.10.2011r.w spr. zwolnienia z opłaty za wyżywienie wychow. SOSW w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 44-110-11 z dn. 14.10.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 44-111-11 z dn. 14.10.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 44-112-11 z dn. 21.10.2011r. w spr.udzielenia Pełnomocnictwa Dyr. PUP w Prudniku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 45-113-11 z dn. 21.10.2011r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Pow. Prudnickiego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 45-114-11 z dn. 21.10.2011r. w spr.wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyr. placówki w przypadku jego nieobecności.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 46-115-11 z dn. 28.10.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r.zip
JPEGUchwała ZP Nr 46-116-11 z dn. 28.10.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 46-117-11 z dn. 28.10.2011r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do uczestn. w im. Pow. Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz. Akcjon. PCM S.A w Prudniku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 46-118-11 z dn. 28.10.2011r. w spr.udzielenia rekomendacji na członka RN PCM S.A w P-ku.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 46-119-11 z dn. 29.10.2011r. zm. uchwałę w spr.uchwalenia Regul. Organizacyjnego Domu Dziecka w Głogówku.zip
JPEGUchwała ZP Nr 47-120-11 z dn. 04.11.2011r.w spr. udzielenia rekomendacji na członka RN PCM S.A w P-ku.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 47-121-11 z dn. 04.11.2011r.w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w P-ku w spr. programy współpracy z organizac. pozarządowymi.zip
JPEGUchwała ZP Nr 48-122-11 z dn. 09.11.2011r. w spr.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 48-123-11 z dn. 09.11.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 48-124-11 z dn. 09.11.2011r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Pow. Prudnickiego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 48-125-11 z dn. 09.11.2011r. w spr.umorzenia należności pieniężnej przypadającej DPS w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 48-126-11 z dn. 09.11.2011r. w spr.umorzenia należności pieniężnej przypadającej DPS w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 49-127-11 z dn. 15.11.2011r. w spr.upoważnienia do realiz. i rozliczenia Programu wyrówn. różnic między regionami II.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 49-128-11 z dn. 15.11.2011r. w spr.upoważnienia do realiz. i rozliczenia Programu wyrówn. różnic między regionami II.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 50-129-11 z dn. 25.11.2011r. w spr.zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
PDFUchwała ZP Nr 51-130-11 z dn. 01.12.2011r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 51-131-11 z dn. 01.12.2011r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r.-.pdf
PDFUchwała ZP Nr 51-132-11 z dn. 01.12.2011r. w spr. udost. części nieruchomości poprzez zawarcie umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała ZP Nr 51-133-12 z dn. 01.12.2011r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanow. własnośc Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 51-134-11 z dn. 01.12.2011r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
JPEGUchwała ZP Nr 52-135-11 z dn. 09.12.2011r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 52-136-11 z dn. 09.12.2011r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 52-137-11 z dn. 09.12.2011r. w spr. udost. części nieruchomości poprzez zawarcie umowy dzierżawy.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 53-138-11 z dn. 14.12.2011r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyr. PUP w Prudniku do reprezentowania Powiatu Prudn..jpeg
PDFUchwała ZP Nr 53-139-11 z dn. 14.12.2011r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r.-.pdf
JPEGUchwała ZP Nr 53-140-11 z dn. 14.12.2011r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 53-141-11 z dn. 14.12.2011r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadz. postęp. egzamin. dla nauczyciela ubieg. się o awans na stopień naucz. mianowanego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 53-142-11 z dn. 14.12.2011r. w spr. udost. części nieruchomości poprzez zawarcie umowy najmu.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 54-143-11 z dn. 20.12.2011r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 54-144-11 z dn. 20.12.2011r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 54-145-11 z dn. 28.12.2011r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 55-146-11 z dn. 28.12.2011r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 56-147-21 z dn. 02.1.2012r. w spr. zaciągnięcia kredytu na pokrycie wystep. w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 56-148-12 z dn. 02.1.2012r. w spr. wyznaczenia dwóch członków zarz ądu do dokonywania czynności prawnych poleg. na zaciąganiu kredytów i pożyczek w 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 56-149-12 z dn. 02.1.2012r. w spr. upoważnienia kierowników jedn. organiz. do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobopwiązań.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 57-150-12 z dn. 12.1.2012r. w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 57-151-12 z dn. 12.1.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 57-152-12 z dn. 12.1.2012r. w spr. zatwierdzenia planu finansowego budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 57-153-12 z dn. 12.1.2012r.dot. wydania opinii w spr. pozbawienia drogi nr 1203 O relacji Racławice Śl.- dojazd do stacji kolejowejRacławice Sl..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 57-154-12 z dn. 12.1.2012r. w spr. udost. części nieruchomości poprzez zawarcie umowy najmu.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 57-155-12 z dn. 12.1.2012r. w spr. upoważnienia kierowników jedn. organiz. do dokonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Powiatu Prudn..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 58-156-12 z dn. 18.01.2012r. w spr. udostępn. nieruchomości poprzez zawarcie umowy najmu lokalu.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 58-157-12 z dn. 18.01.2012r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanow. własnośc Pow. Prudnickiego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 59-158-12 z dn. 24.1.2012r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 59-159-12 z dn. 24.1.2012r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Pow. Prudn. na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 60-160-12 z dn. 27.1.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 60-161-12 z dn. 27.1.2012r. w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 60-162-12 z dn. 27.1.2012r. w spr. uchwalenia Regul. Organiz. PCPR w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 61-163-12 z dn. 03.2.2012r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyr. PUP w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 61-164-12 z dn. 03.2.2012r. w spr. powoł. zespołu do opracowania koncepcji programu rozwoju pieczy zastępczej.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 62-165-12 z dn. 08.2.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 62-166-12 z dn. 08.2.2012r. w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 64-167-12 z dn. 23.2.2012r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realiz. zadań publicznych w 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 66-168-12 z dn. 29.2.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 66-169-12 z dn. 29.2.2012r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanowiących własność Pow. Prudnickiego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 67-170-12 z dn. 02.03.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 67-171-12 z dn. 02.3.2012r. w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 69-172-12 z dn. 12.3.2012r. w spr. planu finansow. form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 69-173-12 z dn. 12.3.2012r. w spr. regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 70-174-12 z dn. 22.3.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 70-175-12 z dn. 22.3.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 70-176-12 z dn. 22.3.2012r. w spr. udost. części nieruchomości poprzez zawarcie umowy najmu.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 71-177-12 z dn. 30.3.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 71-178-12 z dn. 30.3.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 71-179-12 z dn. 30.03.2012r. w spr. udost. części nieruchomości poprzez zawarcie umowy dzierżawy.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 71-180-12 z dn. 30..32012r. w spr. upoważnienia do realiz. i rozliczenia programu JUNIOR.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 71-181-12 z dn. 30.03.2012r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiacej własnośc Pow. Prudnickiego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 72-182-12 z dn. 11.04.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 72-183-12 z dn. 11.04.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 73-184-12 z dn. 18.04.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 73-185-12 z dn. 18.04.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 73-186-12 z dn. 18.04.2012r. w spr. umorzenia zaległych opłat za wyżywienie wychowanków SOSW w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 74-187-12 z dn. 27.4.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 74-188-12 z dn. 27.04.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu 2012r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 74-189-12 z dn. 27.4.2012r. w spr .stanowiska dot. uchwały Zarządu PCM S.A w P-ku.jpeg
PDFUchwała ZP NR 76-190-12 z dn. 16.05.2012r. w spr. rekomendacji na członka RN PCM S.A.pdf
PDFUchwała ZP NR 76-191-12 z dn. 16.05.2012r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa w imieniu Powiatu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadeniu Akcj.PCM S.A.pdf
PDFUchwała ZP NR 76-192-12 z dn. 16.05.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 76-193-12 z dn. 16.05.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 77-194-12 z dn. 25.05.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 77-195-12 z dn. 16.05.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 77-196-12 z dn. 25.05.2012r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Pow. Prudnickiego w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego.pdf
PDFUchwała ZP NR 77-196-12 z dn. 25.05.2012r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Pow. Prudnickiego w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego.pdf
PDFUchwała ZP NR 77-197-12 z dn. 25.05.2012r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Pow. Prudnickiego w drodze rokowań.pdf
PDFUchwała ZP NR 80-198-12 z dn. 15.06.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 80-199-12 z dn. 15.06.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 81-200-12 z dn. 19.06.2012r. w spr. udzielenia pełnopmocnictwa do uczestniczenia w im.Powiatu w Zwycz. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A.pdf
PDFUchwała ZP NR 81-201-12 z dn. 19.06.2012r. w spr. powolania komisji i upowaznienia do realizacji i rozliczenia programu Aktywny Samorząd w 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 83-202-12 z dn. 28.06.2012r. w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 84-203-12 z dn. 2.07.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała ZP NR 84-204-12 z dn. 2.07.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 85-205-12 z dn. 4.07.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała ZP NR 85-206-12 z dn. 4.07.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 86-207-12 z dn. 12.07.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 86-208-12 z dn. 12.07.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 88-209-12 z dn. 20.07.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 89-210-12 w spr. zmian w planiefinansowym budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 90-211-12 z dn. 2.08.2012r. w spr. zmian Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP NR 91-212-12 z dn. 9.08.2012r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 91-213-12 z dn. 9.08.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 92-214-12 z dn.12.08.2012r. w spr. budżecie Pow. Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 92-215-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 92-216-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. przedłużenia powierzenia Pani J. Harasymowicz stanowiska dyr. ZSO Nr 1 w P-ku..pdf
PDFUchwała ZP NR 92-217-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. przedłużenia powierzenia Pani . Czerniak stanowiska dyr. ZSZ Nr 1 w P-ku..pdf
PDFUchwała ZP NR 92-218-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-219-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-220-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-221-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-222-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-223-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-224-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-225-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-226-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-227-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 92-228-12 z dn. 13.08.2012r. w spr. powołania Komisji Egzamin. przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFUchwała ZP NR 93-229-12 z dn. 21.08.2012r. w spr. wydania opinii w spr. pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 106401 O relacji Zielina- Czartowice.pdf
PDFUchwała ZP NR 93-230-12 z dn. 21.08.2012r. w spr. wydania opinii w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic wewnetrznych w mieście Biała.pdf
PDFUchwała ZP NR 93-231-12 z dn. 21.08.2012r. w spr. wydania opinii w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic wewnetrznych w mieście Łącznik.pdf
PDFUchwała ZP NR 93-232-12 z dn. 21.08.2012r. w spr. wydania opinii w spr. przeprowadzenia konsultacji projketu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w spr. okreslenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania , nabywania.pdf
PDFUchwała ZP NR 95-233-12 z dn. 31.08.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 95-234-12 z dn. 31.08.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 95-235-12 z dn. 31.08.2012r. w spr. powierzenia zastępstwa za dyrektora ZS w Białej.pdf
PDFUchwała ZP NR 95-236-12 z dn. 31.08.2012r. w spr. przedłużenia powierzenia Pani K. Cukier stanowiska dyrektora Poradni Psycholog.-Pedagogicznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP NR 96-237-12 z dn. 11.09.2012r. w spr. wycofania rekomendacji udzielonej na członka Rady Nadzorczej PCM S.A w P-ku celem jego odwolania.pdf
PDFUchwała ZP NR 96-238-12 z dn. 11.09.2012r. w spr. udzielenia rekomendacji na członka Rady Nadzorczej PCM S.A w P-ku.pdf
PDFUchwała ZP NR 96-239-12 z dn. 11.09.2012r. w spr. zwolnienia z części opłaty za wyżywienie wychowanka SOSW w P-ku.pdf
PDFUchwała ZP NR 98-240-12 z dn. 19.09.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 98-241-12 z dn. 19.09.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 98-242-12 z dn. 39.09.2012r. w spr. ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Infrastruktury Powiatu.pdf
PDFUchwała ZP NR 98-243-12 z dn. 19.09.2012r. w spr. upoważnienia do skladania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP NR 98-244-12 z dn. 19.09.2012r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w P-ku.pdf
PDFUchwała ZP NR 99-245-12 z dn. 28.09.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 99-246-12 z dn. 28.09.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 99-247-12 z dn. 28.09.2012r. w spr. odwołania dyrektora Domu Dziecka w Glogówku.pdf
PDFUchwała ZP NR 99-248-12 z dn. 28.09.2012r. w spr. zatrudnienia na stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Glogówku.pdf
PDFUchwała ZP NR 99-249-12 z dn. 28.09.2012r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projketu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Pow.Prudnic. z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała ZP NR 100-250-12 z dn. 10.10.2012r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 100-251-12 z dn. 10.10.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 100-252-12 z dn. 10.10.2012r. w spr. zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku..pdf
PDFUchwała ZP NR 100-253-12 z dn. 10.10.2012r. w spr. zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku..pdf
PDFUchwała ZP NR 101-254-12 z dn. 12.10.2012r. w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP NR 101-255-12 z dn. 12.10.2012r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 101-256-12 z dn. 12.10.2012r. w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 101-257-12 z dn. 12.10.2012r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w drodze darowizny na rzecz gminy Lubrza.pdf
PDFUchwała ZP NR 102-258-12 z dn. 18.10.2012r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 102-259-12 z dn. 18.10.2012r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 102-260-12 z dn. 18.10.2012r. zmieniająca uchwałę w wspr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę likali użytkowych oraz gruntów stanowiących własnośc Powiatu Prudnickiego..pdf
PDFUchwała ZP NR 102-261-12 z dn. 18.10.2012r. w spr. złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.pdf
PDFUchwała ZP NR 102-262-12 z dn. 18.10.2012r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego PCPR w P-ku.pdf
PDFUchwała ZP NR 103-264-12 z dn. 26.10.2012r. w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 103-265-12 z dn. 26.10.2012r. w spr. udostępnienia nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego....pdf
PDFUchwała ZP NR 104-266-12 z dn. 07.11.2012r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 104-267-12 z dn. 07.11.2012r. w spr. zmian planu finsowego budżetu 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 126-321-12 z dn. 18.03.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnera.pdf
PDFUchwała ZP NR 105-268-12 z dn. 14.11.2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 105-269-12 z dn. 14.11.2012 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 105-270-12 z dn. 14.11.2012 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi..pdf
PDFUchwała ZP NR 105-271-12 z dn. 14.11.2012 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi..pdf
PDFUchwała ZP NR 106-272-12 z dn. 21.11.2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 106-273-12 z dn. 21.11.2012 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 107-274-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 107-275-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 107-276-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego....pdf
PDFUchwała ZP NR 107-277-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew w pasie drogowym dróg powiatowych....pdf
PDFUchwała ZP NR 107-278-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym od Gminy Prudnik.pdf
PDFUchwała ZP NR 107-279-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego..pdf
PDFUchwała ZP NR 108-280-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 108-281-12 z dn. 11.12.2012 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 108-282-12 z dn. 11.12.2012 w sprawie umorzenia zaległych opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP NR 108-283-12 z dn. 11.12.2012 w sprawie umorzenia zaległych opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP NR 108-284-12 z dn. 11.12.2012 w sprawie umorzenia zaległych opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP NR 108-285-12 z dn. 11.12.2012 w sprawie umorzenia zaległych opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP NR 108-286-12 z dn. 11.12.2012 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do zawarcia umowy z Rejestrem Dłużników.pdf
PDFUchwała ZP NR 108-287-12 z dn. 11.12.2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w drodze darowizny na rzecz Gminy Głogówek..pdf
PDFUchwała ZP NR 109-288-12 z dn. 13.12.2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 110-289-12 z dn. 21.12.2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 110-290-12 z dn. 21.12.2012 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2012r.pdf
PDFUchwała ZP NR 110-291-12 z dn. 21.12.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego..pdf
PDFUchwała ZP NR 111-292-12 z dn. 21.12.2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012r.pdf
PDFUchwała ZP NR 111-293-12 z dn. 28.12.2012 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 111-294-12 z dn. 31.12.2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 111-295-12 z dn. 31.12.2012 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2012r..pdf
PDFUchwała ZP NR 112-296-12 z dn. 30.11.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego..pdf
PDFUchwała ZP NR 113-297-12 z dn. 02.01.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 113-298-12 z dn. 02.01.2012 w sprawie wyznaczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek w 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 113-299-12 z dn. 02.01.2012 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań..pdf
PDFUchwała ZP NR 113-300-13 z dn. 02.01.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizac.pdf
PDFUchwała ZP NR 113-301-13 z dn. 02.01.2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP NR 114-302-13 z dn. 04.01.2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 115-303-13 z dn. 09.01.2013 w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli.pdf
PDFUchwała ZP NR 116-304-13 z dn. 14.01.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka A.pdf
PDFUchwała ZP NR 116-305-13 z dn. 14.01.2013 w sprawie zakresu, sposobu dokonania i finansowania analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji praw nej majątku spółki po.pdf
PDFUchwała ZP NR 118-306-13 z dn. 25.01.2013 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 118-307-13 z dn. 25.01.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2013 roku.pdf
PDFUchwała ZP NR 118-308-13 z dn. 25.01.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP NR 119-309-13 z dn. 31.01.2013 w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku..pdf
PDFUchwała ZP NR 120-311-13 z dn. 08.02.2013 w sprawie powołania Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie.pdf
PDFUchwała ZP NR 120-312-13 z dn. 08.02.2013 w sprawie Regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu do Spraw Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imi.pdf
PDFUchwała ZP NR 121-313-13 z dn. 18.02.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 122-314-13 z dn. 28.02.2013 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013r.pdf
PDFUchwała ZP NR 122-315-13 z dn. 28.02.2013 zmieniająca uchwalę w sprawie Regulaminu Domu Dziecka w Głogówku.pdf
PDFUchwała ZP NR 123-316-13 z dn. 07.03.2013 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 r..pdf
PDFUchwała ZP NR 123-317-13 z dn. 07.03.2013 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 123-318-13 z dn. 07.03.2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich.pdf
PDFUchwała ZP NR 124-319-13 z dn. 13.03.2013r. w sprawie rekomendacji na funkcję Prezesa (członka Zarządu) spółki pod firmą PCM Spółka Akcyjna w Prudniku .pdf
PDFUchwała ZP NR 125-320-13 z dn. 13.03.2013r. w sprawie rekomendacji na funkcję Dyrektora Generalnego w przedsiębiorstwie spółki pod firmą PCM Spółka Akcyjna w Prudniku .pdf
PDFUchwała ZP NR 126-321-13 z dn. 18.03.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnera.pdf
PDFUchwała ZP NR 126-322-13 z dn. 18.03.2013r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy partnerstwa w spr. realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Regionalnego - Rozwój Miast poprzez wzmocnienie (...).pdf
PDFUchwała ZP NR 126-323-13 z dn. 18.03.2013r. w sprawie upoważnienia do ralizacji i rozliczenia programu JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w 2013 roku.pdf
PDFUchwała ZP NR 128-324-13 z dn. 28.03.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 128-325-13 z dn. 28.03.2013r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 128-326-13 z dn. 28.03.2013r. w sprawie powołania komisji i upoważnienia do realizacji i rozliczenia programu Aktywny Samorząd w 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 129-327-13 z dn. 04.04.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 129-328-13 z dn. 04.04.2013r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 130-329-13 z dn. 11.04.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 130-330-13 z dn. 11.04.2013r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 130-331-13 z dn. 11.04.2013r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą PCM SP. Akcyjna w Prudnicku.pdf
PDFUchwała ZP NR 130-332-13 z dn. 11.04.2013r. w sprawie rekomendacji na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą PCM SP. Akcyjna w Prudnicku.pdf
PDFUchwała ZP NR 130-333-13 z dn. 11.04.2013r. w sprawie rekomendacji na członka Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą PCM SP. Akcyjna w Prudnicku.pdf
PDFUchwała ZP NR 130-334-13 z dn. 11.04.2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM Sp. Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała ZP NR 131-335-13 z dn. 17.04.2013r. w sprawie planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2013 opłat za doskonalenie (...).pdf
PDFUchwała ZP NR 131-336-13 z dn. 17.04.2013r. w sprawie regulaminu dosfinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2013.pdf
PDFUchwała ZP NR 132-337-13 z dn. 23.04.2013r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia Zaproszenie do negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90522 akcji zwykłych imiennych (...).pdf
PDFUchwała ZP NR 133-338-13 z dn. 26.04.2013r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 134-339-13 z dn. 10.05.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie partnerstwa.pdf
PDFUchwała ZP NR 135-340-13 z dn. 14.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 135-340-13 z dn. 14.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 135-340-13 z dn. 14.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP NR 103-263-12 z dn. 26.10.2012r. w sprawie zasad prowadzenia wycinki dzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego i gospodarki uzyskanym drewnem.pdf
PDFUchwała Nr 137-342-13 z dn 22.05.2013 r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 137-343-13 z dn. 22.05.2013 r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 138-344-13 z dn. 28.05.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 139-345-13 z dn. 05.06.2013 r. w spr. zmian budżetu powiatu Prudnickiego na 2013r.pdf
PDFUchwała nr 139-346-13 z dn.5.06.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 139-347-13 z dn. 5.06.2013 r. w spr. powołania komisji konkursowej.pdf
PDFUchwała Nr 141-348-13 z dn. 19.06.2013r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 141-349-13 z dn. 19.06.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 141-350-13 z dn. 19.06.2013r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 142-353-13 Z DN. 21.06.2013R. W SPR. ZMIAN PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU NA 2013 R.pdf
PDFUchwała nR 143-354-13 Z DN. 27.06.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 R.pdf
PDFUchwała Nr 143-355-13 z dn. 27.06.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 143-356-13 z dn. 27.06.2013 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansoweej Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 143-357-13 z dn. 27.06.2013r. w spr. wyboru podmiotów dopuszczonych do.pdf
PDFUchwała Nr 143-358-13 z dn. 27.06.2013r. w spr. Regulaminu okreś. warunki dopuszczenia do badani.pdf
PDFUchwała Nr 144-359-13 z dn. 3.07.2013r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 144-360-13 z dn. 3.07.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 145-361-13 z dn. 10.07.2013r. w spr. zmian budżetu Pow.Prudnickiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 145-362-13 z dn. 10.07.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 145-363-13 z dn. 10.07.2013r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora CKZiU w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 146-364-13 z dn. 25.07.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 146-365-13 z dn. 25.07.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 146-366-13 z dn. 25.07.2013r. w spr. nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państw.pdf
PDFUchwała Nr 147-367-13 z dn. 02.08.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 147-368-13 z dn. 02.08.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 147-369-13 z dn. 2.08.2013r. w spr. wydania opinii w spr. pozbawienia drogi kat. drogi powiatowe.pdf
PDFUchwała Nr 148-370-13 z dn. 14.08.2013r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 148-371-13 z dn. 14.08.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżeteu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 148-372-13 z dn. 14.08.2013r. w spr. powołania Komisji Egazminacyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 148-373-13 z dn. 14.08.2013r. w spr. powolania Komisji Egzaminacyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 148-374-13 z dn. 14.08.2013r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 148-375-13 z dn. 14.08.2013r. w spr. powolania Komisji Egzaminacyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 148-376-13 z dn. 14.08.2013r. w spr. powolania Komisji Egzaminacyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 150-377-13 z dn. 22.08.2013r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 150-378-13 z dn. 22.08.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 152-379-13 z dn. 30.08.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013r.pdf
PDFUchwała Nr 152-380-13 z d. 30.08.2013r. w spr. zasad przydzielania pracownikom środków ochrony, odzieży i obuwia roboczego, środków higieniczno-sanitarnych oraz ekwiwalentu za pranie i konserwa.pdf
PDFUchwała Nr 152-381-13 z dn. 30.08.2013r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej wlasność Pow. Prudnickiego w drodze darowizny na rzecz gm. Głogowek.pdf
PDFUchwała Nr 154-382-13 z dn. 19.09.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 154-383-13 z dn. 19.09.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 154-384-13 z dn. 19.09.2013r. w spr. wydania opinii w spr. pozbawienia drogi kat. drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 154-385-13 z dn. 19.09.2013r. w spr. nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 155-386-13 z dn. 23.09.2013r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 155-387-13 z dn. 23,09.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 156-388-13 z dn. 27.09.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr 157-389-13 z dn.30.09.2013r. w spr. odstąpienia od negocjacji.pdf
PDFUchwała ZP Nr 158-390-13 z dn. 07.10.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 158-391-13 z dn. 07.10.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 159-392-13 z dn. 16.10.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 159-393-13 z dn. 16.10.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 159-394-13 z dn. 16.10.2013r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady....pdf
PDFUchwała ZP Nr 159-395-13 z dn. 07.10.2013r. w spr. zlożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 160-396-13 z dn. 25.10.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 160-397-13 z dn. 25.10.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 160-398-13 z dn. 25.10.2013r. w spr. ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych....pdf
PDFUchwała ZP Nr 162-399-13 z dn. 05.11.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 162-400-13 z dn. 05.11.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 163-401-13 z dn. 13.11.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 163-402-13 z dn. 13.11.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 164-403-13 z dn. 20.11.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 164-404-13 z dn. 20.11.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 164-405-13 z dn. 20.11.2013r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu....pdf
PDFUchwała ZP Nr 166-406-13 z dn. 29.11.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 166-407-13 z dn. 29.11.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 166-408-13 z dn. 29.11.2013r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 167-409-13 z dn. 06.12.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 167-410-13 z dn. 06.12.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 168-411-13 z dn. 13.12.2013r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 168-412-13 z dn. 13.12.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 168-413-13 z dn. 13.12.2013r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 168-414-13 z dn. 13.12.2013r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 169-415-13 z dn. 16.12.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 169-416-13 z dn. 16.12.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 171-417-13 z dn. 20.12.2013r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 171-418-13 z dn. 20.12.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 171-419-13 z dn. 20.12.2013r. w spr. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 171-420-13 z dn. 20.12.2013r. w spr. wyznaczenia dwóch członków ZP do dokonywania ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 171-421-13 z dn. 20.12.2013r. w spr. odmowy akceptacji procedowania dokumentu ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 171-422-13 z dn. 20.12.2013r. w spr. określenia propozycji podyższenia kapitału aukcyjnego ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 172-423-13 z dn. 23.12.2013r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 172-424-13 z dn. 23.12.2013r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2013 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 173-425-14 z dn. 09.01.2014r. w spr. zatwierdzenia planu finansowego budżetu Pow. Prudnickiego na 2004r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 173-426-14 z dn. 09.01.2014r. w spr. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 173-427-14 z dn. 09.01.2014r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 173-428-14 z dn. 09.01.2014r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego ....pdf
PDFUchwała ZP Nr 176-429-14 z dn. 22.01.2014r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 176-430-14 z dn. 22.01.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 177-431-14 z dn. 31.01.2014r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 177-432-14 z dn. 31.01.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 178-433-14 z dn. 06.02.2014r. zm. uchwałę w spr. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 179-434-2014 z dn. 14.02.2014r. w spr. wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności.pdf

PDFUchwała ZP Nr 179-435-14 z dn. 14.02.2014r. w spr. zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku.pdf

PDFUchwała ZP Nr 179-436-14 z dn. 14.02.2014r. w spr. zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku.pdf

PDFUchwała ZP Nr 181-437-14 z dn. 28.02.2014r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 181-438-14 z dn. 28.02.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 183-439-14 z dn. 28.02.2014r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 183-440-14 z dn. 28.02.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 183-441-14 z dn. 7.03.2014r. w spr. upowaznienia do realizacji i rozliczenia programu Aktywny Samorząd w 2014r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 183-442-14 z dn. 7.03.2014r. w spr. upowaznienia do realizacji i rozliczenia programu JUNIOR.pdf

PDFUchwała ZP Nr 183-444-14 z dn. 14.03.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 184-443-14 z dn. 14.03.2014r. w spr. zmian w budżecie Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 185-446-14 z dn. 28.03.2014r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2014r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 185-447-14 z dn. 28.03.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 185-448-14 z dn.28.03.2014r. w spr. planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 185-449-14 z dn. 28.03.2014r. w spr. regulaminu dofinans. opłat za kształcenie i doskonalenie zwod. nauczycieli na 2014..pdf

PDFUchwała ZP Nr 185-450-14 z dn. 28.03.2014r. w spr. przeprowadzenia konsultacji proj. uchwały RP zm. uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy z organiz. pozarzadowymi.pdf

PDFUchwała ZP Nr 186-451-14 z dn. 4.04.2014r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2014r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 186-452-14 z dn. 4.04.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 186-453-14 z dn. 4.04.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa w im.Pow.Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgrom. Akcjonariuszy PCM S.A w Prudniku.pdf

PDFUchwała ZP Nr 187-454-14 z dn. 14.04.2014r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 187-455-14 z dn. 14.04.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 187-456-14 z dn. 14.04.2014r. w spr. wyznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Pow. Prudnickiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego..pdf

PDFUchwała ZP Nr 187-457-14 z dn. 14.04.2014r. w spr. planu finans. form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 187-458-14 z dn. 14.04.2014r. w spr. regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 188-459-14 z dn. 25.04.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 190-460-14 z dn. 6.05.2014 w spr. budżetu Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 190-461-14 z dn. 6.05.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 191-462-14 z dn. 15.05.2014 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 191-463-14 z dn. 15.05.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 191-646-14 z dn. 15.05.2014r.w spr. udzielenia upowaznienia Dyrektorowi PUP w Prudniku.pdf

PDFUchwała ZP Nr 193-465-14 z dn. 30.05.2014 w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 193-466-14 z dn. 30.05.2014 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf

PDFuchwała ZP Nr 193-467-14 ws okr. ceny sprzed. mieruch. stan. wł. Pow. Prudn. w dr. przet. nerogr..pdf
UMOWY DTACJI Z NFOŚIGWuchwała ZP Nr 193-468-14 ws wskaz. członk. ZP do podpis. umowy dtacji z NFOŚiGW
PDFuchwałą ZP Nr 194-469-14 ws powołania komisji konkursowej do przepr. konk. na dyrekt.ZSR w Prudniku.pdf
PDFuchwała ZP Nr 194-470-14 ws powołania komisji konkurs. do przepr. konk. na dyrektora SOSW w Prudniku.pdf
PDFuchwała ZP Nr 196-471-14 ws zbycia nieruchomości stanow. wł. Powiatu Prudn. w drodze darowizny na rzecz Gm. Głogówek.pdf
PDFuchwała ZP Nr 198-472-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 198-473-14 ws powierzenia stanowiska dyrektora ZSR w Prudniku.pdf
PDFuchwała ZP Nr 198-474-14 ws powierzenia stanowiska dyrektora SOSW w Prudniku.pdf
PDFuchwała ZP Nr 199-475-14 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 199-475-14 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 199-476-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 200-477-14 ws wyznacz. do zbycia nieru. stam wł. Pow.Prudn. w dr.przet.nieogr..pdf

PDFuchwała ZP Nr 200-478-14 ws wyznaczenie do zbycia nieruchomości stanow. własn. Pow. Prudn. w drodze bezprzetargowej.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-479-14 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 201-479a-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-480-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-481-14 ws upoważnienia do składania woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-482-14 ws upoważnienia do skladania oświadczeń ws majatk. związ. z prowadz. bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-483-14 ws upoważ. do składania ośw. woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżącej dział. pow.pdf.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-484-14 ws upoważnienia do skł. ośw. woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżącej dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-485-14 ws upoważn. do skład. ośw. woli ws majatk. zwiaz. z prowadz. bieżącej dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-486-14 ws upoważn. do skład. ośw. woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżącej działaln. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-487-14 ws upoważn. do skład. oświ. woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżąc. dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-488-14 ws upoważn. do skład. oświ. woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżąc. dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-489-14 ws upoważn. do skład. oświ. woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżąc. dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-490-14 ws upoważn. do skład. oświ. woli ws majatk. związ. z prowadz. bieżąc. dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-491-14 ws upoważn. do skład. oświ. woli ws majat. związ. z prowadz. bieżąc. dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 202-492-14 ws upoważn. do skład. oświ. woli ws majat. związ. z prowadz. bieżąc. dział. powiatu.pdf
PDFuchwała ZP Nr 203-493-14 ws zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 203-494-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r.pdf
PDFuchwała ZP Nr 203-495-14 ws upowaqznienia do skladania oświadczeń woli.pdf
PDFuchwała ZP Nr 204-496-14 ws określ. ceny sprzedaży nieruchom. stanowiacej własn. Pow. Prudn. w drodze bezprzetargowej.pdf
PDFuchwała ZP Nr 204-497-14 ws określ. ceny sprzedaży nieruch. stanow. własność Pow. Prudn. w dr. przetargu ustnego nieohranicz..pdf.pdf
PDFuchwała ZP Nr 204-498-14 ws powoł. Kom. Egzamin. przeprowadz. postępow. egzam. dla nauczyciela ubiegaj. się o awans na stop. nauczm mianow.pdf
PDFchwała ZP Nr 204-499-14 ws powoł. Kom. Egzamin. przeprowadz. post. egzam. dla nauczyciela ubiegaj. się o awans na stop. nauczm mianowanego.pdf
PDFchwała ZP Nr 204-500-14 ws powoł. Kom. Egzamin. przeprowadz. postępow. egzam. dla nauczy. ubiegaj. się o awans na stop. nauczm mianowanego.pdf
PDFchwała ZP Nr 204-501-14 ws powoł. Kom. Egzamin. przeprowadz. postępow. egzam. dla nauczy. ubiegaj. się o awans na stop. nauczm mianowanego.pdf
PDFchwała ZP Nr 204-502-14 ws powoł. Kom. Egzamin. przeprowadz. postępow. egzam. dla nauczyciela ubiegaj. się o awans na stop. nauczm mianow.pdf
PDFuchwała ZP Nr 206-503-14 ws ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykoanie zadań publ. Pow. Pr. na 2014r.pdf
PDFuchwała ZP Nr 206-504-14 ws nabycia nieruchom. grunt. stanow. własn. Skarbu Państwa ANR OT w Opolu na rzecz Pow. Prudn..pdf
PDFuchwała ZP Nr 206-505-14 ws ponowienia stan. dot. podjęcia stanowcz. działań w przedm. dostso. szpitala do rozporz. MZ.pdf
PDFuchwała ZP Nr 207-506-14 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 207-507-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 207-508-14 ws przeprow. konsultacji projektu uchwały RP ws. uchwal. Strat. Rozw. Pogran. Polsko-Czeskiego.pdf
PDFuchwała ZP Nr 207-509-14 ws wydania opinii ws pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-510-14 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-511-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-512-14 ws nabycia nieruch. gruntowej stanow. własn. Sk. Państwa ANR OT w Warszawie.pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-513-14 ws wyznaczenia do zbycia nieruch. stan. własn. Pow. Prudn. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-514-14 ws zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyskolnej Bursie w Prudniku.pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-515-14 ws zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyskolnej Bursie w Prudniku.pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-516-14 ws zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyskolnej Bursie w Prudniku.pdf
PDFuchwała ZP Nr 208-517-14 ws upoważnienia do składania oświadczania woli.pdf
PDFuchwała ZP Nr 209-518-14 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 209-519-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 209-520-14 ws ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich.pdf
PDFuchwała ZP Nr 210-521-14 ws zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 210-522-15 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 210-523-14 ws powoł. komisji przetargowej ds przetargów i rokowań na zbycie nieruch. stanow. wł. Pow. Prudn..pdf
PDFuchwała ZP Nr 210-524-14 ws wyrażenia zgody na dzierżawę.pdf
PDFuchwała ZP Nr 210-525-14 ws wyrażenia zgody na dzierżawę.pdf
PDFuchwała ZP Nr 210-526-14 ws określenia ceny sprzedaży nieruch. stanow. Wlasn. Pow. Prudn. w drodze przet. ustn. nieogran..pdf

PDFuchwała ZP Nr 210-528-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf

PDFuchwała ZP Nr 210-530-14 ws zmian planu finansowego budżetu na 2014r.pdf
PDFuchwała ZP Nr 211-527-14 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFuchwała ZP Nr 212-529-14 ws zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf

PDFUchwała ZP Nr 212-530-14 z dn. 8.10.2014r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu.pdf 
PDFUchwała ZP Nr 214-533-14 z dn. 17.10.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 214-534-14 z dn. 17.10.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 216-535-14 z dn. 24.10.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 216-536-14 z dn. 24.10.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 216-537-14 z dn. 24.10.2014r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 216-538-14 z dn. 24.10.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w Prudniku.pdf 
PDFUchwała ZP Nr 218-539-14 z dn. 3.11.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 218-541-14 z dn. 3.11.2014r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży i określenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf 
PDFUchwała ZP Nr 218-554-14 z dn. 3.11.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 219-542-14 z dn. 7.11.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 219-543-14 z dn. 7.11.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 219-544-14 z dn. 7.11.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w Prudniku.pdf 
PDFUchwała ZP Nr 220-545-14 z dn. 14.11.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 220-546-14 z dn. 14.11.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 221-547-14 z dn. 18.11.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 221-548-14 z dn. 18.11.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 222-549-14 z dn. 19.11.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 222-550-14 z dn. 19.11.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 223-551-14 z dn. 27.11.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 223-552-14 z dn. 27.11.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 223-553-14 z dn. 27.11.2014r. w spr. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Pow. Prudnickiego w drodze darowizny na rzecz gm. Głogówek.pdf 
PDFUchwała ZP Nr 224-554-14 z dn. 4.12.2014r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 224-555-14 z dn. 4.12.2014r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2014 r..pdf 
PDFUchwała ZP Nr 224-556-14 z dn. 4.12.2014r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf 

PDFuchwała ZP Nr 224-557-14 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2015 roku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 224-558-14 z dn. 4.12.2014r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnośc Pow. Prudnickiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf 
PDFUchwała ZP Nr 224-559-14 z dn. 4.12.2014r. w spr. wyznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego w drodze bezprzetargowej.pdf 

 

Wersja XML