Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 2006-2010

Uchwały Zarządu Powiatu III Kadencji. 

Wszystkie pliki z formacie *.zip przed przeglądaniem należy wypakować.

Informację wytworzył(a): Aleksandra Grzech
Data wytworzenia: 18 marca 2007
ZIPUchwała Nr 56-99-07 z dn. 24.10.07r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn. na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 56-100-07 z dn. 24.10.07r. w spr. zmian ukł. wykonawcz. budż. na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 56-101-07 z dn. 24.10.07r. w spr. ustalenia zasad zimow. utrzym.dróg pow. miejskich i zamiejskich.zip
ZIPUchwała Nr 56-103-07 z dn. 31.10.07r. w spr. zmian ukł. wykonawcz. budż. na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 57-102-07 z dn. 31.10.07r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn.na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 59-104-07 z dn. 14.11.07r. w spr. projektu budż. Pow. Prudn.na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 59-105-07 z dn. 14.11.07r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn.na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 59-106-07 z dn. 14.11.07r. w spr. zmian ukł. wykon.budż.na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 59-107-07 z dn. 14.11.2007r. w spr. upoważ. do załatwiania spraw w im. zarządzcy drogi-Zarz. Pow. w P-ku.zip
ZIPUchwała Nr 59-108-07 z dn. 14.11.2007r. w spr. opinii pozbaw. dróg na terenie gm. Biała kat. dróg gminnych.zip
ZIPUchwała Nr 59-109-07 z dn. 14.11.2007r. w spr. wydania opinii o zaliczenia drogi na terenie gminy Biała do kat. dróg gminnych.zip
ZIPUchwała Nr 60-110-07 z dn. 23.11.07r. w spr. zmian ukł. wykonawcz. budż. na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 60-111-07 z dn. 23.11.07r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn.na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 60-112-07 z dn. 23.11.07r. w spr. zmian ukł. wykonawcz. budż. na 2007r.zip
ZIPUchwała Nr 60-113-07 z dn. 23.11.07r. w spr. zbycia nier. st. wł. Pow. Prudn. w drodze darowizny na rzecz gm. Korfantów.zip
ZIPUchwała Nr 61-114-07 z dn. 26.11.07r. w spr. wydania opinii o zalicz. dróg wew. na ter. gm. Głogówek do kat. dróg gminnych.zip
ZIPUchwała Nr 61-115-07 z dn. 26.11.07r. w spr. wydania opinii pozbaw.dróg na ter. gm. Głogówek kat. dróg gminnych.zip
ZIPUchwała Nr 61-116-07 z dn. 26.11.07r. w spr.obniżenia ceny wywoł. w II przetargu nier. poł. w P-ku ul. Ar. Krajowej 10.zip
ZIPUchwała Nr 61-117-07 z dn. 26.11.07r. w spr. wyznacz. do sprzedaży nier. st. wł. Pow. Prudn.zip
ZIPUchwała Nr 61-118-07 z dn. 26.11.07r. w spr. wyznacz. do sprzedaży nier. st. wł. Pow. Prudn.zip
ZIPUchwała Nr 61-119-07 z dn. 26.11.07r. w spr. obniż. ceny wywoł. w II przetar. nier. poł. w P-ku przy Pl. Farnym 5-6.zip
ZIPUch Nr 66-136-08 Zarz. Pow. z dn. 09.01.08 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nier. stan. własność pow. prud,.zip
ZIPUch Nr 66-137-08 Zarz. Pow. z dn. 09.01.08 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nier. stan. własność pow. prud,.zip
ZIPUch Nr 66-138-08 Zarz. Pow. z dn. 09.01.08 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nier. stan. własność pow. prud,.zip
ZIPUch. Nr 62-120-07 Zarzadu Pow. z dnia 5.12.2007r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn. na 2007r.zip
ZIPUch. Nr 62-121-07 Zarzadu Pow. z dn. 05.12.07r. w spr. zmian w ukł. wykonaw. budż. na 2007r.zip
ZIPUch. Nr 62-123-07 Zarz. Pow. z dnia 05.12.07 w spr. upoważnienia do skł. oświadcz. woli.zip
ZIPUch. Nr 62-124-07 Zarz. Pow. z dnia 05.12.07 w spr. upoważnienia do skł. oświadcz. woli.zip
ZIPUch. Nr 62-125-07 Zarz. Pow. z dn. 05.12.07 w spr. pow. Kom. Egzam. przeprowadz.postep. egzamin. dla nauczyc. ubiegającego się o awans na st. naucz. mianowanego.zip
ZIPUch. Nr 63-126-07 Zarzadu Pow. z dnia 13.12.2007r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn. na 2007r.zip
ZIPUch. Nr 63-127-07 Zarzadu Pow. z dn. 13.12.07 w spr. zmian w ukł. wykonawcz. budż. na 2007r.zip
ZIPUch. Nr 63-128-07 Zarzadu Pow. z dn. 13.12.07 w spr. zaopiniow. proj. Aktualiz. Planu Gosp. Odpadami dla Woj. Opolsk. wraz z prognozą oddz. na środowisko.zip
ZIPUch. Nr 63-129-07 Zarzadu Pow.z dn. 13.12.07 w spr. zakończenia likwid. w SP ZOZ ZOZ w P-ku w likwidacji.zip
ZIPUch. Nr 63-130-07 Zarz. Pow. z dn. 13.12.07 w spr. odwołania przwetargu na sperzedaż nier. stanowi. własność Pow. Pr.zip
ZIPUch. Nr 63-131-07 Zarz. Pow. z dn. 13.12.07 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w dr. bezprzetarg. nieruch. stanow. własność Pow. Prudn.zip
ZIPUch. Nr 64-132-07 Zarzadu Pow. z dnia 21.12.2007r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn. na 2007r.zip
ZIPUch. Nr 64-133-07 Zarzadu Pow. z dn. 21.12.2007r. w spr. opinii o zaliczeniu dróg wew. nas terenie miasta Głogówka do kateg. dróg gminnych.zip
ZIPUch. Nr 64-134-07 Zarzadu Pow. z dn. 21.12.07r. w spr. zmian w ukł. wykonaw. budż. na 2007r.zip
ZIPUch. Nr 65-135-08 Zarz.Pow. z dn. 02.01.08. w spr. pow. kom. konkurs. w celu przeprowadz. konkursu na stanow. dyr. ZSZ Nr 1 w P-ku.zip
ZIPUch. Nr 67-139-08 Zarzadu Pow. z dn. 11.01.08r. w spr. zmian w ukł. wykonaw. budż. na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 67-140-08 Zarzadu Pow. z dn. 11.01.08r. w spr. upoważ. kierown. jednost. organiz. do dokonywania zmian w planie wydatków.zip
ZIPUch. Nr 68-141-08 Zarzadu Pow. z dn. 23.01.08 w spr. podwyzszenia kapitału zakład. Spółki PCM S.A w P-ku.zip
ZIPUch. Nr 69-142-08 Zarzadu Pow. z dn. 23.01.08 w spr. utalenia minimaln. stawek czynszu za dzierż. lokali uzytkow. oraz gruntów stan. własność Pow. Prudnic.zip
ZIPUch. Nr 69-143-08 Zarzadu Pow. z dn. 23.01.08 wspr. wykazu nieruch. przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.zip
ZIPUch. Nr 70-144-08 Zarzadu Pow. z dn. 25.01.08 w spr. zmian w budż. Pow. Prudn. na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 70-145-08 Zarzadu Pow. z dn. 25.01.08 w spr. zmian w układzie wykonaw. budżetu na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 71-146-08 Zarzadu Pow. z dn. 30.01.08 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 71-146-08 Zarzadu Pow. z dn. 30.01.08 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 71-148-08 Zarzadu Pow. z dn. 30.01.08r. w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrekt. ZOZ w Białej.zip
ZIPUch. Nr 72-149-08 Zarzadu Pow. z dn. 06.02.08 w spr. zmian w budżecie Pow. Prudn. na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 72-150-08 Zarzadu Pow. z dn. 06.02.08 w spr. zmian ukł. wykonawcz. budżetu na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 72-151-08 Zarzadu Pow. z dn. 06.02.08 w spr. planu finans. form wspierania doskonal. zawod. nauczycieli na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 72-152-08 Zarzadu Pow. z dn. 06.02.08 w spr. regulaminu dofinans. opłat za kształcenie i doskonalenie zaw. nauczycieli na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 73-153-08 Zarzadu Pow. z dn. 13.02.08 w spr. powierzenia stanowiska dyr. ZSZ Nr 1 w P-ku.zip
ZIPUch. Nr 73-154-08 Zarzadu Pow. z dn. 13.02.08 w spr. wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruch. przy ul. Podgórnej 5 w P-ku.zip
ZIPUch. Nr 73-155-08 Zarzadu Pow. z dn. 13.02.08 w spr. odwołania przetargu na sprzeadż nieruch. stan. własność Pow. Prudn.zip
ZIPUch. Nr 73-156-08 Zarzadu Pow. z dn. 13.02.08 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w dr.przetargu nieruch. stanow. własność Pow. Prudn.zip
ZIPUch. Nr 74-157-08 Zarzadu Pow. z dn. 21.02.08 w spr. wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruch. przy ul. Moniuszki 8 w Białej.zip
ZIPUch. Nr 76-158-08 Zarz. Pow. zdn.29.02.08 w spr. zmian układu wykonawcz. budżetu na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 77-159-08 Zarz. Pow. z dn. 12.03.08r. w spr. zmian budż. Pow. Prudn. na 2008r.zip
ZIPUch. Nr 77-160-08 Zarz. Pow. z dn. 12.03.08 w spr. zmian układu wykonawczego budż. na 2008r.zip
ZIPUch.Nr 62-122-07 Zarz. Pow. z dnia 05.12.07 w sp. ustalenia rozkł. godz. pracy aptek.zip
ZIPUch Nr 66-136-08 Zarz. Pow. z dn. 09.01.08 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nier. stan. własność pow. prud,
ZIPUch Nr 66-137-08 Zarz. Pow. z dn. 09.01.08 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nier. stan. własność pow. prud,
ZIPUch Nr 66-138-08 Zarz. Pow. z dn. 09.01.08 w spr. wyznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nier. stan. własność pow. prud,.zip
ZIPUchwala Nr 5-13-07 w spr. zm. w ukł.wykon. budżetu na 2007r.zip
ZIPUchwała 52-90-07 z dn. 03.10.2007r. w spr. zm. ukł. wykon. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 1-1-06 z dn. 08.12.2006r w spr. zm. w uk. wykon. budż. na 2006r
ZIPUchwała Nr 2-2-06 z dn. 13.12.2006r w spr. zm. w budż. Pow. Prudn.na 2006r
ZIPUchwała Nr 2-3-06 z dn. 13.12.2006r w spr. zm. w ukł. wykonawcz. budż. na 2006r
ZIPUchwała Nr 2-4-06 z dn. 13.12.2006r w spr. upoważ. Staros. Prud. R
ZIPUchwała Nr 2-5-06 z dn. 13.12.2006r. w spr. pow. Komi.Egz. przepr. pos. egz. dla nau. ubieg. się o awans
ZIPUchwała Nr 2-6-06 z dn.13.12.2006r w spr. ustalenia rozkładu godz. pracy oraz pl. dyż. w porze nocnej
ZIPUchwała Nr 4-8-06 z dn. 28.12.2006r w spr. upoważ. czł. Zarz. Pow. do skł. ośw. woli w spr. maj
ZIPUchwała Nr 4-9-06 z dn.28.12.2006r. w spr. zm. w ukł. wykonawczym budż. na 2006r
ZIPUchwała Nr 4-10-06 z dn. 28.12.2006r. w spr. zm. w budż. Pow. Prud. na 2006r
ZIPUchwała Nr 4-11-06 z dn. 28.12.2006r. w spr. zm. w ukł. wyk. budż. na 2006r
ZIPUchwała Nr 5-12-07 z dn. 05.01.2007r. w spr. zm. w budż. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała nr 7-15-07 w spr. opr. planu finans. doch. i wyd. na zd. z zakresu adm. rząd
ZIPUchwała Nr 7-16-07 z dn. 17.01.2007r. w spr. opr. pl. fin. przych. i wyd. gosp. pomoc. na 2007r.
ZIPUchwała Nr 7-17-07 z dn. 17.01.2007r. w spr. zatw. roczn. pl. fin. PFOŚ i GW na 07r.
ZIPUchwała Nr 7-18-07 z dn. 17.01.2007r. w spr. zatw. rocz. pl. finans. PFZGiK na 2007r
ZIPUchwała Nr 7-19-2007r. w spr. upoważ. kier. jedn. organ. do dokonyw. zm. w pl. wyd
ZIPUchwała Nr 9-20-07 z dn.26.01.2007r w spr. zm. w ukł. wykonawczym budżetu na 2007r.
ZIPUchwała Nr 10-21-07 z dn. 13.02.2007r. w spr.nzm. w budż. Pow. Prud. na 2007r.
ZIPUchwała nr 10-22-06 z dn. 13.02.2007r w spr. zm. w ukł. wykon. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 12-25-2007 z dn. 23.02.2007r w spr. zm. w ukł. wykonawczym budz. na 2007r.
ZIPUchwała Nr 12-26-07 z dn. 23.02.2007r. w spr. zbycia neruch. st. wł. Pow. Prud. w dr. dar na rzacz gm. Biala
ZIPUchwała Nr 14-27-07 z dn.06.03.2007r. w spr. zmian w budz. Pow. Prud. na 2007r
ZIPUchwała Nr 14-28-07 z dn. 06.03.2007r w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 14-29-07 z dn. 06.03.2007r. w spr. uch. Reg. Org. PCPR w P-ku
ZIPUchwała Nr 17-30-07 z dn. 30.03.2007r. w spr. zmian w ukł. wykon. budż. na 2007r.
ZIPUchwała Nr 19-31-07 z dn. 05.04.2007r. w spr. rozw. stos. pracy z Likwidat. SP ZOZ ZOZ w Likw. w P-ku
ZIPUchwała Nr 19-32-07 z dn. 05.04.2007r w spr. pow. Likwid. SP ZOZ ZOZ w P-ku w likwid
ZIPUchwała Nr 19-33-07 z dn. 05.04.2007r. w spr. zm. w ukł. wykonaw. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 22-34-07 z dn. 27.04.2007r. w spr. zm. w ukł. wykon. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 22-35-07 z dn.27.04.2007r. w spr. ust. harm. likw. oraz ust. os. odp. za czyn. zw. z ilkw. PZD w P-ku
ZIPUchwała Nr 26-36-07 z dn.25.05.2007r. w spr. zm. w ukł. wykon. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 26-37-07 z dn. 25.05.2007r.w spr.rozl. nakł.kon. pon. przez dz. lok.uż. poł.w Racł
ZIPUchwała Nr 26-38-07 z dn. 25.05.2007r. w spr. pow. kom. prz. ds. przet. na dzierż. cz. działki
ZIPUchwała Nr 27-39-07 z dn. 01.06.2007r. w spr. odwoł. K. Skowrońs. ze st. dyr. II LO w P-ku
ZIPUchwała Nr 29-40-07 z dn. 14.06.2007r. w spr. zm.budż. Pow. Prud. na 2007r
ZIPUchwała Nr 29-40a-07 z dn. 14.06.2007r. w spr. zm. ukł. wyk. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 31-42-07 z dn. 22.06.2007r. w spr. pow. stanowis. dyr. Por. Psych- Pedag. w P-ku
ZIPUchwała Nr 33-43-07 z dn.39.06.07 w spr. zasad gosp. ruch. skł. mienia w staros. i jed. org
ZIPUchwała Nr 35-44-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. zm. w budż. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr 35-45-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. zm. Uch. Nr 22-35-07
ZIPUchwała Nr 35-46-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. wyzn. dw. czł. zarz. do doko. czyn. pr. pol. na zaciąg. kred. i poż
ZIPUchwała Nr 35-46-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. wyzn. dw. czł. zarz. do doko. czyn. pr. pol. na zaciąg. kred. i poż
ZIPUchwała Nr 35-47-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. zm. ukł. wyk. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 35-48-07 z dn. 05.07.2007r.w spr.upoważ. do zał. sp. w im. zarządcy dr- Zarz Pow. w P-ku
ZIPUchwała Nr 35-49-07 z dn. 05.07.2007r w spr. pow. kom. kon. w celu przep. konk. na st. dyr.ZSO Nr1 w P-ku
ZIPUchwała Nr 35-50-07 z dn. 05.07.2007r. w spr. pow. kom. konk. dyr. ZSZ Nr1w P-ku
ZIPUchwała Nr 36-51-07 z dn. 10.07.2007. w spr.kom. kon. w celu przepr. kon. na stan. dyr. II LOw P-ku
ZIPUchwała Nr 36-52-07 z dn. 10.07.2007r. w spr.pow. K. Egz. przeprow. postep. egz. dla naucz
ZIPUchwała Nr 36-53-07 z dn. 10.07.2007r. w spr.pow. K.Egz. przepr. pos. egz. dla naucz
ZIPUchwała Nr 36-54-07 z dn. 10.07.2007r. w spr.pow. K.Egz. przepr. pos. egz. dla naucz
ZIPUchwała Nr 37-55-07 z dn.13.07.2007r. w sp. zm. w budż. Pow. Prud. na 2007r
ZIPUchwała Nr 37-56-07 z dn.13.07.2007r. w spr.zm. ukł. wyk. budz. na 2007r.
ZIPUchwała Nr 37-57-07 z dn. 13.07.2007r. w spr. upow. Wicestar. J.Skiby i czł. Zarz. L
ZIPUchwała Nr 37-58-07 z dn.13.07.2007r. w spr. zac. kred. na pokr.wys.def. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 38-60-07 z dn. 23.07.2007r. w sp. zm. budż. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr 38-61-07 z dn. 23.07.2007r. w spr. zm. ukł. wykon. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 38-62-07 z dn. 23.07.2007r. w spr. wyznacz. 2 czł. zarz. do dokonyw. cvzyn. pr
ZIPUchwała Nr 39-63-07 z dn. 01.08.2007r. w spr.zm. w budż. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr 39-64-07 z dn.01.08.2007r. w spr. zm. ukł. wyk. budż. na 2007r.
ZIPUchwała Nr 39-65-07 z dn. 01.08.2007r. zm. uch. w spr. upoważ. do załatw. spraw
ZIPUchwała Nr 40-67-07 z dn.07.08.2007r. w spr.pow. kom. konk. w celu przep.kon. na stan. dyr.ZSZ Nr 1 w P-ku
ZIPUchwała Nr 40-67-07 z dn. 07.08.2007r. w spr. pow. kom. konk. na st. dyr. ZSZ Nr1 w P-ku
ZIPUchwała Nr 40-68-07 z dn.07.08.2007r. w spr. pow. kom. konkurs
ZIPUchwała Nr 42-69-07 w spr. zm. ukł. wykonawczego budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 42-70-07 z dn.22.08.2007r. w spr. wyraz.opinii dot. zalicz. wykaz. ulic w mieś. P-k do kt. dr. gm
ZIPUchwała Nr 42-71-07 z dn. 22.08.2007r. w spr. pozbawienia ulic w m. P-k kt. dróg pow
ZIPUchwała Nr 42-72-07 z dn. 22.08.2007r. w spr. pow. peł. obowiąz. dyr. ZSZ nR 1 w P-ku wicedyr. D
ZIPUchwała Nr 43-73-07 z dn. 24.08.2007r. w spr.pow. kom. przetarg. na sprzedaz nieru. poł. w P-ku
ZIPUchwała Nr 44-74-07 z dn.27.08.2007r. w spr. pow. stanow. dyr. ZSO Nr1 wP-ku
ZIPUchwała Nr 45-75-07 z dn. 30.08.2007r. w spr. pow. stanowiska dyr. IILO w P-ku
ZIPUchwała Nr 46-76-07 z dn.31.08.2007r. w sp. zm. w budż. Pow. Prud. na 2007r
ZIPUchwała Nr 46-77-07 z dn. 31.08.2007r. w spr. zm. w układzie wykonaw. budżetu na 2007r
ZIPUchwała Nr 47-78-07 z dn. 04.09.2007r. w spr. wyznacz. do sprzdaży w dr. przetargu nieruch. st. wł. Pow. Prudn
ZIPUchwała Nr 47-79-07 z dn. 04.09.2007r w spr. wyznacz. do sprzdaży w dr. przetargu nieruch. st. wł. Pow. Prudn
ZIPUchwała Nr 47-80-07 z dn. 04.09.2007r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży w dr. przet. nieruch
ZIPUchwała Nr 47-81-07 z dn. 04.09.2007r.w spr. wyznacz. do sprzedaży nieruch.w dr. przetargu st. wł. Pow. Prudn
ZIPUchwała Nr 47-82-07 z dn.04.09.2007r. w spr. wyznaczenia do sprzedazy w dr. prZet. nieruch st. wł. Pow. Pr
ZIPUchwała Nr 47-83-07 z dn.04.09.2007r. w spr. wyznaczenia do sprzedazy nieruch. w dr. przetargu st. wł. Pow. Pr
ZIPUchwała Nr 48-84-07 z dn. 11.09.2007r. w spr. pow. Kom. ds. ust. szkód szaco. strat powst. w skut. powod. na ter. Pow. Prudn
ZIPUchwała Nr 49-85-07 z dn. 17.09.2007r. w spr. zm. budz. Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr 49-86-07 z dn. 17.09.2007r. w spr. zm. ukł. wykon. budż. na 2007r.
ZIPUchwała Nr 49-87-07 z dn. 17.09.2007r. w spr. usuw. drze. i gospod. drewne. uzyska. z usuni. drze. położ. w pas. drogo
ZIPUchwała Nr 51-88-07 z d. 27.09.2007r. w spr. zm. ukł. wykona. budż. na 2007r
ZIPUchwała Nr 52-89-07 z dn. 03.10.2007r. w spr. zm. budżetu Pow. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr 52-91-07 z dn. 03.10.2007r. w spr. powo. kom. przet. ds. przet. na sprz. nier. położ. w Pk pr. Pl. Far. miej. Trzeb. i Podg
ZIPUchwała Nr 52-92-07 z dn. 03.10.2007r. w spr. wyzna. do sprzed. nier. stano. włas. Powia. Prud.
ZIPUchwała Nr 52-93-07 z dn. 03.10.2007r. w spr. wyzna. do sprzed. nier. stano. włas. Powia. Prud.
ZIPUchwała Nr 52-94-07 z dn. 03.10.2007r. w spr. wyzna. do sprzed. nier. stano. włas. Powia. Prud.
ZIPUchwała Nr 53-95-07 z dn. 10.10.2007r. w spr. zm. budż. Powia. Prudn. na 2007r
ZIPUchwała Nr 53-96-07 z dn. 10.10.2007r. w spr. zm. ukł. wykon. budżet. na 2007r
ZIPUchwała Nr 55-97-07 z dn. 17.10.2007r. w spr. zm. budż. Pow. Prud. na 2007r
ZIPUchwała Nr 55-98-07 z dn. 17.10.2007r. w spr. zm. ukł. wykon. budże. na 2007r
ZIPUchwała Nr 7-14-07 w spr. opracowania ukł. wykonawcz. budżetu Pow. Prudn. na 2007_paczka1
ZIPUchwała Nr 7-14-07 w spr. opracowania ukł. wykonawcz. budżetu Pow. Prudn. na 2007_paczka2
ZIPUchawła Nr 86-189-08 z dn.21.05.2008r.w spr.up.do skł.ośw.woli przez Dyr.ZSS w P-ku,dot.um.nieodpł.przek.sprz spec i pr
ZIPUchwała Nr 84-178-08 z dn. 8.05.2008r. w spr zm. budżetu Pow. Pr. na 2008r
ZIPUchwała Nr 84-179-08 z dn.8.05.2008r. w spr zmian układu wykonawczego budż. na 2008r
ZIPUchwała Nr 84-180-08 z dn.8.05.2008r.w spr pod.czynn.zmierz.do wył.inwestora dla PCM S.A.w P-ku
ZIPuchwała Nr 84-181-08 z dn. 08.05.2008r. w spr pow ob Dyr. Ośr Reh i Op Psych w Racławicach Śl
ZIPUchwała Nr 84-182-08 z dn.08.05.2008r. zm. uch w spr uchw. Reg.Org.Pow.Centrum Pomocy Rodz. w P-ku
ZIPUchwała Nr 84-183-08 z dn.8.05.2008r. w spr wyd opinii dot.pozb.dróg pozamiejskich z ter.pow Kędz-Kozielskiego wyszcz.w zał.Nr 1 i 2 kat.dr
ZIPUchwała Nr 84-184-08 z dn.8.05.2008r. w spr Zap. do rokowań,celem wył.Inwest.dla PCM.S.A.w P-ku
ZIPUchwała Nr 85-185-08 z dn.15.05.2008r. w spr zm.budż. Pow.Pr.na 2008r
ZIPUchwała Nr 85-186-08 z dn.15.05.2008r. w spr zm.ukł.wykonawczego budż.na 2008r
ZIPuchwała Nr 85-187-08 z dn.15.05.2008r. w spr upow.do składania oświadczeń woli
ZIPUchwała Nr 86-188-08 z dn.21.05.2008r. w spr wyr.woli nab.w dr.dar.na rzecz Pow.Pr 2-3 nier
ZIPUchwała Nr 88-190-08 z dn.30.05.2008r. w spr pow.kom.konk w celu przepr.konk.na st.dyr ZSS w P-ku
ZIPUchwała Nr 88-191-08 z dn.30.05.2008r. w spr zm.ukł.wyk.budż.na 2008r
ZIPUchwała Nr 88-192-08 z dn.30.05.2008r. w spr pow.obow.Dyr ORiOP w Racławicach Śl
ZIPUchwała Nr 89-193-08 z dn.2.06.2008r w spr zm.w skł.os.kom.konk.pow w celu przer.konk na st.dyr.ZSS w P-ku.
ZIPUchwała Nr 91-194-08 z dn.11.06.2008r. w spr ust.wyn.p.o.Dyr.ORiOP w Racławicach Śl
ZIPUchwała Nr 91-195-08 z dn.11.06.2008r. w spr zbycia nier.st.wł.Pow.Pr.w dr.darowizny na rzecz Gm
ZIPUchwała Nr 92-196-08 z dn.18.06.2008r w spr uchw.Reg.Org.Pow.Urz.Pracy w P-ku
ZIPUchwała Nr 92-197-08 z dn.18.06.2008r zm.uchw.w spr.ust.min.stawek czynszu za dzierż.lok.uzyt.oraz gr.st.wł Pow
ZIPUchwała Nr 92-198-08 z dn.18.06.2008r. w spr wyzn.do oddania w najem w dr.bezprzet.nier.stan.wł.Pow
ZIPUchwała Nr 93-199-08 z dn.20.06.2008r w spr zm.w budż.Pow.Pr na 2008r
ZIPUchwała Nr 93-200-08 z dn.20.06.2008r w spr zm.ukł.wyk.budż
ZIPUchwała Nr 94-201-08 z dn.27.06.2008r w spr zm.budż Pow.Pr na 2008r.
ZIPUchwała Nr 94-202-08 z dn.27.06.2008r w spr zm.ukł.wyk.budż.na 2008r
ZIPUchwała Nr 95-203-08 z dn.30.06.2008r w spr pow.obow.Dyr.ORiOP w Racławicach Śl
ZIPUchwała Nr 95-204-08 z dn.30.06.2008r w spr ust.wyn.p.o.Dyr.ORiOP w Racławicach Śl.
ZIPUchwała Nr 96-205-08 z dn.4.07.2008r w spr zm.budż.Pow.Pr na 2008r.
ZIPUchwała Nr 96-206-08 z dn.4.07.2008 w spr zm.ukł.wyk.budż. na 2008r
ZIPuchwała Nr 97-207-08 z dn.15.07.2008r. w spr zm.w budż.Pow.Pr.na 2008r
ZIPUchwała Nr 97-208-08 z dn.15.07.2008r w spr zm.ukł.wyk.budż.na 2008r
ZIPUchwała Nr 97-209-08 z dn.15.07.2008r. w spr opinii dot.pozb.dróg w miejsc.Moszna gm.Strzeleczki pow.krapkowicki kat.dr
ZIPUchwała Nr 98-210-08 z dn.23.07.2008r w spr zm.budż.Pow.Pr na 2008r
ZIPUchwała Nr 98-211-08 z dn.23.07.2008r w spr zm.ukł.wyk.budż.na 2008r
ZIPUchwała Nr 98-212-08 z dn.23.07.2008r w spr sprz.w dr.ust.przet.nieogr.nier.st.wł.Pow.
ZIPUchwała Nr 99-213-08 z dn.31.07.2008 w spr zm.budż.Pow.Pr na 2008r
ZIPUchwała Nr 99-214-08 w spr zm.ukł.wyk.budż.na 2008r
ZIPUchwała Nr 99-215-08 z dn.31.07.2008 w spr opinii dot.pozb.dróg zamiejskich na ter.gm.Kamiennik i Pakosławic oraz Otmuchów pow.nyski kat.dr.
ZIPUchwała Nr 99-216-08 z dn.31.07.2008r. w spr opinii dot.zal.do kat.dróg pow.na ter.gmin Pakosławice oraz m.Otmuchów dotych.dróg gminnych.
ZIPUchwała Nr 100-217-08 z dn.8.08.2008r w spropinii dot.pozb.dr.miejskiej w m.Paczków pow.nyski kat.dr.
ZIPUchwała Nr 100-218-08 z dn.8.08.2008r w spr.pow.kom.konk.w celu przpr.konk.na st.dyr.ZSS w P-ku.
ZIPuchwała Nr 101-219-08 z dn.19.08.2008r. w spr.zm.budż.Pow.Pr.na 2008r
ZIPUchwała Nr 101-220-08 z dn.19.08.2008r w spr zm.ukł.wyk.budż.na 2008r.
ZIPUchwała Nr 101-221-08 z dn.19.08.2008r w spr pow.Kom.Egz.przer.post.egz.dla naucz.ub.się o awans na st.naucz
ZIPUchwała Nr 101-222-08 z dn.19.08.2008r w spr pow.Kom.Egz.przer.post.egz.dla naucz.ub.się o awans na st.naucz
ZIPUchwała Nr 103-223-08 z dn.25.08.2008r w spr wyd.op.o zal.dotych.dróg pow.na ter.m.Głogówek do kat.dr.
ZIPUchwała Nr 103-224-08 z dn.25.08.2008r w spr wyd.op.o zla.dotych.dróg pow.na ter.gm.Lubrza do kat.dróg gm
ZIPUchwała 241
ZIPUchwała 242
ZIPUchwała 243
ZIPUchwała 244
ZIPUchwała 245
ZIPUchwała 246
ZIPUchwała 247
ZIPUchwała 248
ZIPUchwała 249
ZIPUchwała 250
ZIPUchwała 251
ZIPUchwała 251
ZIPUchwała 252
ZIPUchwała 253
ZIPUchwała 254
ZIPUchwała Nr 104-225-08 z dn.29.08.2008 w spr. zmian ukł. wyk. budż. na 2008r
ZIPUchwała Nr 104-226-08 z dn.29.08.2008 w spr.powierzenia stanowiska dyr. Zespołu Szkół Spec. w P-ku
ZIPUchwała Nr 104-227-08 z dn.29.08.2008 w spr. pow. pełnienia obow. dyr Zespołu Szkół w Białej p.R.Wołczyk
ZIPUchwała Nr 104-228-08 z dn.29.08.2008 w spr wyzn. do sprzed. nieruch. st. wł. Pow. Prudnickiego
ZIPUchwała Nr 104-229-08 z dn.29.08.2008 w spr. wyzn. do sprz. nieruch. st. własność Pow. Prudnickiego
ZIPUchwała Nr 104-230-08 z dn.29.08.2008 w spr. wyzn. do sprzed. nier. stan. wł. Pow. Prudnickiego
ZIPUchwała Nr 105-231-08 z dn.5.09.2008 w spr.zmian budż. Pow.Prudnickiego na 2008r
ZIPUchwała Nr 105-232-08 z dn.5.09.2008 w spr. zmian ukł. wyk. budż. na 2008r
ZIPUchwała Nr 105-233-08 z dn.5.09.2008 w spr.potwierdzenia upow. do skł. ośw. woli
ZIPUchwała Nr 107-234-08 z dn.12.09.2008 w spr. zmiany w budż. Pow. Prudnickiego na 2008r
ZIPUchwała Nr 107-235-08 z dn.12.09.2008 w spr. zmian ukł. wyk. budż. na 2008r
ZIPUchwała Nr 108-236-08 z dn.16.09.2008 w spr.upow.do zał.spr. w im.zarządcy drogi - Zarz. Pow. w P-ku
ZIPUchwała Nr 109-237-08 z dn.19.09.2008 w spr. zm. budż. Pow. Prudnickiego na 2008r
ZIPUchwała Nr 109-238-08 z dn.19.09.2008 w spr. zmian ukł. wyk. budż. na 2008r
ZIPUchwała Nr 110-239-08 z dn.29.09.2008 w spr. zm. budż. Pow. pr. na 2008r
ZIPUchwała nr 110-240-08 z dn. 29.09.2008 w spr.zmian ukł. wyk. budż. na 2008r
JPEGUchwała Nr 111-241-08 z dn.03-10-08 w spr.wyzn. do sprzedazy nieruch. stanowiacą własność Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała Nr 111-242-08 z dn.03-10-08 w spr sprzed.w drodze rokowań nieruch. stanow. własnosć Powiatu Prudnickiego.
JPEGUchwała Nr 111-243-08 z dn.03-10-08 w spr.wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stan.własność Powiatu Prudnickiego.
JPEGUchwała Nr 111-244-08 z dn.03-10-08 w sprawie wyznaczenia do sprzedazy nieruch.stanowiącą własnosć Powiatu Prudnickiego
ZIPUchwała nr 112-245-08 z dn.9-10-08 w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008r.
JPEGUchwała Nr 112-246-08 z dn.09-10-08 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
JPEGUchwała Nr 112-247-08 z dn.09-10-08 w spr.wyzn.do oddania w najem nieruch.stan.własność Powiatu Prudnickiego
ZIPUchwała Nr 112-249-08 z dn.09-10-08 spr.wyzn.do oddania w najem nieruch.stan.własność Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała nr 112-250-08 z dn.09-10-08 w spr.wyzn.do oddania w dzierżawę nieruch.stan.własność Powiatu Prudnickiego
ZIPUchwała Nr 113-252-08 z dn.13-10-08 w spr.ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiat.miej. i zamiejskich
JPEGUchwała Nr 114-253-08 z dn.22-10-08 w spr. zmian budzetu Pow.Prudnickiego na 2008r.
JPEGUchwała Nr 114-254-08 z dn.22-10-08 w spr. zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwała Nr 114-255-08 z dn.22-10-08 w spr. wyznaczenia do sprzed.nieruch.stanowiąca włas. Pow.Prudnickiego
JPEGUchwała Nr 114-256-08 z dn.22-10-08 w spr.wyzn. do sprzedazy nieruch. stanow. własność Pow.Prudnickiego
JPEGUchwała Nr 114-257-08 z dn.22-10-08 w spr. wyznacz.do sprzedazy nieruch.stanowiącą własność Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała Nr 114-258-08 z dn.22-10-08 w spr.wyzn. do sprzed. nieruchomośc stan.własnosć Powiatu Prudnickiego
ZIPUchwała Nr 115-259-08 z dn.06-11-08 w spr.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała Nr 115-260-08 z dn.06-11-08 w spr. zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwała Nr 115-261-08 z dn.06-11-08 w spr.wyzanzc. do sprzedazy nieruch. stanowi.własnosć Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała Nr 116-262-08 z dn.13-11-08 w spr. projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009r.
ZIPUchwała Nr 116-263-08 z dn.13-11-08 w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008r
JPEGUchwała Nr 116-264-08 z dn.13-11-08 w spr. zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
JPEGUchwała Nr 116-265-08 z dn.13-11-08 w spr. wyznaczenia dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegajacych na zaciąganiu kredytów i pożyczek
JPEGUchwała Nr 117-266-08 z dn.17-11-08 w spr. wyzn.do sprzedaży nier. stan.własnosć Pow.Prudnickiego
JPEGUchwała Nr 119-267-08 z dn.20-11-08 w spr. zmian układu wykonawczego budzetu na 2008r.
JPEGUchwała Nr 119-268-08 z dn.20-11-08 w spr.powołania komisji przetargowej(...)
JPEGUchwała Nr 120-269-08 z dn.28-11-08 w spr.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008r
JPEGUchwała Nr 120-270-08 z dn.28-11-08 w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
ZIPUchwała Nr 120-271-08 z dn.28-11-08 w spr.Regulaminu Organizacyjnego ORiOP w Racławicach SL
JPEGUchwała Nr 121-272-08 z dn.04-12-08 w spr. upow.do składania oświadczeń wli przez Dyrektora ZSS w Prudniku
ZIPUchwała Nr 121-273-08 z dn.04-12-08 w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008r.
JPEGUchwała Nr 121-274-08 z dn.04-12-08 w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
JPEGUchwała nr 122-275-08 w spr.powołania kom. egzaminacyjnej
JPEGUchwała nr 122-276-08 w spr.przedazy oraz wyznaczenia ceny zbycia nier. stanowiacej własność Pow.Prudnickiego
JPEGUchwała nr 122-277-08 w spr.przedazy oraz wyznaczenia ceny zbycia nier. stanowiacej własność Pow.Prudnickiego
JPEGUchwała nr 122-278-08 w spr.sprzedazy oraz wyznaczenia ceny zbycia nier. stanowiacej własność Pow.Prudnickiego
JPEGUchwała nr 122-279-08 w spr.upowaznienia do składania oświadczeń woli
JPEGUchwała nr 123-280-08 w spr.upowaznienia do składania oświadczeń woli
JPEGUchwała nr 123-281-08 w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli
JPEGUchwała nr 123-282-08 w spr.upoważnienia do składania oświadczeń woli
ZIPUchwałą 124
ZIPUchwałą 125
ZIPUchwała Zatządu Nr 126-290-09 w spr. ustalenia ukł.wykonawczego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009r Plik 1
ZIPUchwała Zatządu Nr 126-290-09 w spr. ustalenia ukł.wykonawczego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009r Plik 2.
ZIPUchwała Zatządu Nr 127-294-09 z dn. 14.01.2009 w spr. powołania komisji konkursowej w celu przepr.konkursu na dyrektora ZS w Białej
ZIPUchwała Zatządu Nr 128-295-09 z dn. 22.01.2009w spr. zmian budżetu Pow.Prudnickiego na 2009r.
ZIPUchwała Zarządu Nr129-302-09 z dnia 30.01.2009
JPEGUchwała Nr 130-304-09 Zarzadu Powiatu z dn. 12.02.2009r. w spr. zmian budżetu
ZIPUchwała Nr 130-305-09 Zarzadu Powiatu z dn. 12.02.2009r. w spr układu wykonawczego budżetu. 001
JPEGUchwała Nr 130-306-09 Zarzadu Powiatu z dn. 12.02.2009r. w spr. powołania komisji stypendialnej
ZIPUchwała Nr 124-284-08 w spr.zmian układu wykonawczego budżetu
ZIPUchwała Nr 124-284-08 w spr.zmian układu wykonawczego budżetu
JPEGUchwała Zatządu Nr 128-296-09 z dn. 22.01.2009
JPEGUchwała Zatządu Nr 128-296-09 z dn. 22.01.2009
ZIPUchwała Zatządu Nr 128-297-09 z dn. 22.01.2009.
JPEGUchwała Zatządu Nr 128-298-09 z dn. 22.01.2009. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy nieruch. stan. wł. Powiatu Prudnickiego.
JPEGUchwała Zatządu Nr 128-299-09 z dn. 22.01.2009.w spr.sprzedazy w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego nier. stanow. wł.Pow.Prudnickiego.
JPEGUchwała-Zarządu-Powiatu 130-307-09 z dnia 12 lutego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Białej
ZIPUchwała Zarządu Powiatu Nr 132-308-09 z dnia 27.02.2009 w sprawie zmian ukladu wykonawczego
ZIPUchwała Nr132-309-09 z dn.27.02.09 w sprawie zmian harmonogramu budżetu
JPEGUchwała Nr132-310-09 z dn.27.02.09w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem PCPR
ZIPUchwała Nr132-311A-09 z dn.27.02.09 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR
JPEGUchwała Nr133-312A-09 z dn.05.03.09 w spr odwołania upoważnienia do składania oświadczeń woli
JPEGUchwała Nr132-311-09 z dn.27.02.09 zm.uchwałe w spr. upowaznienia kierowników jednostek org. do dokohnywania zmian w planie wydatkow
JPEGUchwała Nr133-312-09 z dn.05.03.09w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika PCPR
JPEGUchwała Nr133-312A-09 z dn.05.03.09 w spr. odwołania upowaznienia do składania oświadczeń woli
JPEGUchwała Nr133-313-09 z dn.05.03.09 w spr. upowaznienia do skladania oświadczeń woli
ZIPUchwała Nr133-314-09 z dn.11.03.09 w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała Nr133-315-09 z dn.11.03.09 w spr. zmian układu wykonawczego na 2009r.
JPEGUchwała Nr133-312-09 z dn.05.03.09 w spr. powierzenia obowiazków PCPR
JPEGUchwała Nr134-317-09 z dn.11.03.09 zmien.uchwałę w spr. ustalenia stawek za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiacych wł. Pow. Prudnickiego.
ZIPUchwała Nr135-319-09 z dn.18.03.09 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci stanowiacej wł.Pow. Prudnickiego.
ZIPUchwała Nr135-320-09 z dn.18.03.09w spr. wyznacczenia w drodze przetargu nieruchomośc stanowiacą wlasn. Pow. prudnickiego
ZIPUchwała Nr135-321-09 z dn.18.03.09 spr. wyznacczenia w drodze przetargu nieruchomośc stanowiacą wlasn. Pow. prudnickiego
ZIPUchwała Nr135-322-09 z dn.18.03.09 spr. wyznacczenia w drodze przetargu nieruchomośc stanowiacą wlasn. Pow. prudnickiego
ZIPUchwała Nr 135-323-09 Zarzadu Powiatu w spr. wyznacczenia w drodze przetargu nieruchomośc stanowiacą wlasn. Pow. prudnickiego
ZIPUchwała Nr135-325-09 z dn.18.03.09 w spr. regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2009
ZIPUchwała Nr 135-324-09 Zarządu Powiatu z dn.18-03-09
ZIPUchwała zarządu Nr 137-326-09 z dn.27.03.09 w spr.zmian budżetu
ZIPUchwała zarządu Nr 137-327-09 z dn.27.03.09 w spr.zmian układu wykonawczego
ZIPUchwała zarządu Nr 137-328-09 z dn.27.03.09 w spr.zmian harmonogramu budżetu Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała zarządu Nr 137-329-09 z dn.27.03.09 w spr.upowaznienia do składania oswiadczeń woli
JPEGUchwała zarządu Nr 137-330-09 z dn.27.03.09 w spr.zaciągniecia kredytu na pokr. występ.w ciagu roku przejściowego deficytu
JPEGUchwała zarządu Nr 137-331-09 z dn.27.03.09 w spr.wyznaczenia dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych poleg. na zaciaganiu kredytów i pożyczek
JPEGUchwała zarządu Nr 138-332-09 z dn.01.04.09 w spr.zm.uchwałę w spr.upoważnienia kierowników jedn.org.do dokonywania zmian w planie wydatków.
JPEGUchwała zarządu Nr 138-333-09 z dn.01.04.09 w spr.powierzenia pełnienia obowiazków Kierownika PCPR w Prudniku
JPEGUchwała zarządu Nr 138-334-09 z dn.06.04.09 w spr.upoważnienia do składania oświadczeń woli
ZIPUchwała zarządu Nr 138-335-09 z dn.06.04.09 w spr.wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości st.wł.Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała zarządu Nr 138-336-09 z dn.06.04.09 w spr.wyznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości st.wł.Powiatu Prudnickiego
JPEGUchwała Zarzadu Powiatu 139-335-09 s speawie wyzn. do sprzed. nieruchom. PP
JPEGUchwała Zarządu Powiatu 010 ws regul. dofinans. opł za krztał i doskon zawod. nauczyc. na rok2009
JPEGUchwała Zarządu Powiatu 137-327-09 ws zmian układu wykonawczego na 2009r
JPEGUchwała Zarządu Powiatu NR zmien. uchw.w s upoważ kierow. jedn. org.
JPEGUchwała Zarządu Powiatu NrW SPR. UPOWAŻ. DO SKŁ. OŚW. WOLI
JPEGUchwała Zarządu Powiatu w s upoważ. do skład. oświadczeń
JPEGUchwała Zarządu Powiatu w s wyzn dwóch członków Zarz. do dokon. czynn. prawnych
JPEGUchwała Zarządu Powiatu w s zaciągn. kred. na pokry. deficytu budż. na 2009r.
JPEGUchwała Zarządu Powiatu w s zmian harmono budz. PP na 2009r
JPEGUchwała Zarządu Powiatu w spr. powierz. obowiązków Kierown. PCPR
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws odwołania upoważnienia do składania oświadczeń woli
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws powierz pełnien obowiazków Kierown PCPR.
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws upowaznienia do składania oświadczeń woli..
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws wyznacz do oddania w najem nieruchom stanow własnośc PP
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws wyznacz do sprzed nieruch. stanow własnośc PP
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws wyznacz do sprzed nieruchomości stan wł PP 1
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws wyznacz do sprzed nieruchomości stan wł PP.jpg
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws wyznacz. do sprzed. nieruch. stanow własność PP
JPEGUchwała Zarządu Powiatu ws zmian harmono budzetu PP na 2009r
JPEGUchwała Zarządu Powiatu zmien uchw ws ustalenia stawek czynszu na dzież lokali stanow wł PP
JPEGUchwała Zarządu Powiatu.ws zmian układu wykonawczego budżetu
JPEGUchwały Zarządu Powiatu04-229-08 ws wyznaczenia do sprzed nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu04-230-08 ws wyznaczenia do sprzed nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu84-183-08 ws wydan opinii dot pozbawien dróg pozamiejskich i miejskich z teren Powiatu Kędzierzyńsko-Kozie
JPEGUchwały Zarządu Powiatu85-186-08 zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu85-187-08ws upowarznienia do składani oświadczeń woli
JPEGUchwały Zarządu Powiatu88-19-08ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu88-190-08ws powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Prudniku
JPEGUchwały Zarządu Powiatu88-192-08ws powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
JPEGUchwały Zarządu Powiatu93-200-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu97-208-08ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu97-209-08ws opini dot. pozbawienia dróg w miejscowości Moszna gmina Strzeleczki pow.Krapkowicki kat. gróg powiatowych
JPEGUchwały Zarządu Powiatu98-210-08ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu98-211-08ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu99-212-08ws sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośćPP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu99-213-08ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu99-214-08ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu99-215-08ws opini dot.pozbawienia dróg zamiejskich na ter gmin Kamiennik i Pakosławice oraz Otmuchów powiat Nyski kat. dróg powiatowych
JPEGUchwały Zarządu Powiatu99-216-08ws opini dot.zal.do kategorii dróg pow. na terenie gmin Pakosławice oraz miasta Otmuchów dot. dróg gminnych
JPEGUchwały Zarządu Powiatu100-217-08ws opini dot. pozbawienia drogi miejskiej w miejsc. Paczków powiat Nyski kategorii drogi powiatowej
JPEGUchwały Zarządu Powiatu100-218-08ws powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Prudniku
JPEGUchwały Zarządu Powiatu101-220-08ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu101-221-08ws powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej post. egz. dla nauczyciela ubiegajacego się o awana na stopień nauczyciela mianowanego
JPEGUchwały Zarządu Powiatu101-222-08ws powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej post. egz. dla nauczyciela ubiegajacego się o awana na stopień nauczyciela mianowanego
JPEGUchwały Zarządu Powiatu103-223-08ws wydania opini o zal dotychczasowych dróg powiatowych na ter miasta Głogówek do kategorii dróg gminnych
JPEGUchwały Zarządu Powiatu103-224-08ws wydania opini o zal dotychczasowych dróg powiatowych na ter gminy Lubrza do kategorii dróg gminnych
JPEGUchwały Zarządu Powiatu104-225-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu104-226-08 ws potwierdzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Prudniku
JPEGUchwały Zarządu Powiatu104-227-08 ws potwierdzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Białej pani Romanie Włoczyk
JPEGUchwały Zarządu Powiatu104-228-08 ws wyznaczenia do sprzed nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu105-232-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu105-233-08 ws potwierdzenia upoważnienia do składania oświadczenia woli
JPEGUchwały Zarządu Powiatu107-234-08 ws zmian budżetu PP na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu107-235-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu109-238-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu110-240-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu111-241-08ws wyznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własnośc PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu111-242-08ws sprzedaży w drodze rokowań nieruchomosci stanowiącej własność PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu111-243-08ws wyznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 84-178-08 ws zmian budżetu PP na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 84-179-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 84-180-08 ws podejm czynności zmierzających do wyłonien inwest dla PCM S.A W P-K
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 84-181-08 ws powierzenia obowiązków Dyrektora ORiOP w Racławicahc Śląskich
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 84-182-08 zmieniają uchwałe ws uchwalenia Regulam Organ PCPR w p-k
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 84-182-08 zmieniają uchwałe ws uchwalenia Regulam Organ PCPR w p-k
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 85-185-08 ws ws zmian budżetu PP na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 89-193-08 ws zmian w składz osobowym komisji konkurs powołan
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 91-194-08 ws ustalen wynagrodzn p.o Dyrektor ORiOP w Racławicach Śląskich
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 92-196-08 ws uchwalenia Regulam Organizacyjn Powiatow Urzędu Pracy w P-K
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 92-197-08 zmieniająca uchwałe ws ustalen minimaln stawek czynszu na dzierż lokali PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 92-198-08 ws wyznaczenia do oddan w najem nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 93-199-08 ws zmian budżetu PP na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 94-201-08 ws zmian budżetu PP na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 94-202-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 95-203-08 ws powierz obowiązków Dyrekt ORiOP w Racławicach Śl
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 95-204-08 ws ustalenia wynagrodz p.o Dyrektora ORiOP w Racławicach Śl
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 96-205-08 ws zmian budżetu PP na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 96-206-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 97-207-08 ws zmian w budzecie PP na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 112-246-08 ws zmian układu wykonawczego na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 112-247-08 ws wyznaczenia do oddania w najem nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 112-248-08 ws wyznaczenia do oddania w najem nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 112-249-08 ws wyznacz do oddania w najem nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 112-250-08 ws wyznacz do oddania w dierż nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 112-251-08 ws wyznacz do oddania w naiem nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 112-251-08 ws wyznacz do oddania w naiem nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 113-252-08 ws ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg Powiat miejsick zamiejskich
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 114-254-08 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 114-255-08 ws wyznaczenia do sprzed nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 114-256-08 ws wyznacz do sprzec nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu 115-260-08 ws zmian układu wykonawczwego na 2008r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu ws wyznaczenia do sprzedaży nieruchom stanow własnośc PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu uchwała nr 114-258-08 ws wyznacz do sprzed nieruchom PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu ws Zaproszen do rokoeań celem wypełnienia Inewstora dla PCM S.A.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu. ws powoł Komisji przetarg do spraw przetarg na sprzaedż nieruchom położ w P-K na ul. Młyńskiej 38, Armi Kraj oraz Szybowice 297a
JPEGUchwały Zarządu Powiatu. ws Regulaminu Organizacyjnego Osrodka Rehabuli i Opieki Psychiat w Rl. Śl
JPEGUchwały Zarządu Powiatu. ws upoważnien do skład oświad woli przez Dyrektora DPS w P-K
JPEGUchwały Zarządu Powiatu.. ws rozwiąz stosunku z Kierown PCPR w P-k
JPEGUchwały Zarządu Powiatu.. WS SPRZED ORAZ WYZNACZ CENY ZBYCIA NIERUCHOM STANOW WŁASN PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu.. ws sprzedazy oraz wyznacz ceny zbycia nieruchom stanow własność PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu.. zmien uchwałe ws upoważ kierow jednost or do dokonyw zmian w planie Wydatków
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... 00 ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r,.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... 001 ws sprzedaży oraz wyznaczenia ceny zbycia nieruchom stanow własność PP..
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... 002 WS ustalenia harmono realizacji budzetu PP na 2009r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... 005 ws zmian budżetu PP. na 2008
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... 114-257-08 ws wyznacz do sprzed stanow własn PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... w sprawie zmian układu wykonaczego budżetu na 2008r..
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws powierzenia stanowiaka Dyrektora ZS w Białej
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws powoł Komisji Stypendialnej do zaopin wniosk założon przez uczn szkół ponadgimn
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws sprzed oraz wyznacz ceny zbycia nieruchom stanow wlasn PP.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws sprzedaży oraz wyznaczenia ceny zbycia nieruchom stanow własność PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws uchwal regulam udziel dotacji ze środ PFOŚiGW w P-K
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws upoważn do skład oświadcz woli P Waldemara Janoche
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws ustalenia rozkładu godzin oraz planu dyżurów w porze nocnej....
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws wyznaczenia do sprzedaży nieruchom stanow własność PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws zmian budżetu PP na 2008r..
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws zmian uchwał nr 119-268-2008 Zarząd Powiatu z 20 listop 2008r ws powoł komisji przetarg do spr przetarg i sprzed
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws zmian układ wykonwaczego budżetu na 2009r.,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws zmian układu wykonawczego budżetu na 2008r,.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... ws zmian układu wykonwaczego budżetu na 2009r..
JPEGUchwały Zarządu Powiatu... zmieniaj uchwał ws ustalenia stwek czynszu za dzierż lokali stanow własn PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws powoł komisji konkur w celu przeprowadz konkur na stan Dyrektora ZSw Białej,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws powołania Komisji Egzamin. dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws sprzed oraz wyznacz ceny zbycia nieruchom stanow wlasn PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws sprzed w drodze ustnego przet nieogran nieruch stan wł PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws układu wykonawczego budżetu na 2008r,,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws sprzed w drodze ustnego przet nieogran nieruch stan wł PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws układu wykonawczego budżetu na 2008r,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws upoważn do skł oświadcz woli w imien PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws upoważnien do skład oświad woli przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w P-K
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws ustalenia układu wykonwacz budżETU pp NA 2009R
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws wyznaczenia do sprzed nieruchom stanow własn PP,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws wyznaczenia dwóch człońków zarządu do dokonywania czynności prawnych
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws zmian budżetu PP na 2009r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws zmian harmonogramu bydżetu PP na 2009r,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws zmian harmonoramu budżetu PP na 2009r,,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws zmian układu wykonawczego na 2009r,.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws zmian układy wykonawczego budżetu na 2009r,
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...ws zmina budżetu PP NA 2009R.
JPEGUchwały Zarządu Powiatu...zmien uchwał ws ustalenia stwaek czynszu na dzierż lokali stan własn PP
JPEGUchwały Zarządu Powiatu..w spr zmian harmono budzetu PP na 2009r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu..w sprawie zmian układu wykonawczego na 2009r
JPEGUchwały Zarządu Powiatu..ws upoważnien do skład oświad woli przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w P-K
ZIPUchwała zarządu Powiatu Nr 158-381-09 w spr. zm.budżetu Pow.Prud
ZIPUchwała zarządu Powiatu Nr 158-382-09 w spr. zm.ukł.wykonawczego
JPEGUchwała zarządu Powiatu Nr 158-383-09 w spr. zm.harmonogramu
ZIPUchwała ZP Nr 159-389-09 z dn.3.08.09 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej
ZIPUchwała ZP Nr 161-399-09 z dn.19.08.09 spr. wyznaczenia do sprzedaży w dr II przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego
ZIPUchwała ZP Nr 162-405-09 z dn.25.08.09 spr. wydania opinii ozaliczeniu dróg wew.gminnej na terenie gm. Lubrza do kat. dróg powiatowych
ZIPUchwała ZP Nr 163-410-09 z dn.28.08.09 spr.powierzenia obowiązków dyrektora Spec. Ośr. Szkolno-Wychowawczego w P-ku Panu E. Kurpielowi
ZIPUchwała ZP Nr 165-413-09 z dn.10.09.09 spr. zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego 2009r.
ZIPUchwała ZP Nr 166-417-09 z dn.17.09.09 spr. wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg na terenie gm. Bierawa oraz gm. Pawłowiczki kat. dr. powiatowej
ZIPUchwała ZP Nr 167-418-09 z dn.23.09.09 spr. upowaznienia do składania oświadczeń woli str. 1
JPEGUchwała Zarz.Pow. Nr 168-419-09 z dn. 29-09-09r. w spr. zmian w układu wykonaw. budż na 2009r.
JPEGUchwała Zarz. Pow. Nr 168-420-09 z dn. 29-09-09r. w spr. zmiany harmonogramu budż. Pow. Prudnickiego na 2009r.
JPEGUchwała Zarz. Pow. Nr 168-421-09 z dn. 29-09-09r. w spr. powierzenia pełnienia obow. dyr. Międzyszkolne Buesy w P-ku Panu J. Adamczukowi
JPEGUchwała Zarz. Pow. Nr 168-421-09 z dn. 29-09-09r. w spr. powierzenia pełnienia obow. dyr. Międzyszkolne Buesy w P-ku Panu J. Adamczukowi
ZIPUchwała ZP Nr 170-424-09 z dn. 12-10-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.
ZIPUchwała ZP Nr 171-429-09 z dn. 16-10-2009r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży w dr. bezprzetragowej na czecz Gm. P-k nieruchomosci.
ZIPUchwała ZP Nr 172-431-09 z dn. 21-10-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r..zip
ZIPUchwała ZP Nr 173-434-09 z dn. 23-10-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r..zip
ZIPUchwała ZP Nr 174-436-09 z dn. 30-10-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r..zip
ZIPUchwała ZP Nr 175-438-09 z dn. 16-10-2009r. w spr.udzielenia pełnomoctnictwa.zip
JPEGUchwała ZP Nr 176-439-09 z dn. 5-11-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 176-440-09 z dn. 5-11-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 177-442-09 z dn. 12-11-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 177-443-09 z dn. 12-11-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 178-446-09 z dn. 19-11-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 178-447-09 z dn. 19-11-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 180-449-09 z dn. 30-11-2009r. w spr.zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 180-450a-09 z dn. 30-11-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 180-450-09 z dn. 30-11-2009r. w spr.zatrudnienia Pana J. Adamczuka na stanowisku wychowawcy w Międzysz. Bursie w P-ku i powierz. mu p.o.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 180-451-09 z dn. 30-11-2009r. w spr.odwołania powierzenie pełn.obowiazków Dyr. ORiOP w Racławicach Śl..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 180-452-09 z dn. 30-11-2009r. w spr.zatrudnienia Dyr. ORiOP w Racławicach Śl..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 181-455-09 z dn. 8-12-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 181-454-09 z dn. 8-12-2009r. w spr.zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 181-456-09 z dn. 8-12-2009r. zm. uchwałę w spr.uchwalenia Reg. Organiz.PCPR w P-ku.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 181-457-09 z dn. 8-12-2009r.zm. uchwałę w spr.Reg. Organiz. ORiOP w Racławicach Śl..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 181-458-09 z dn. 15-12-2009r.w spr. upoważn. do realiz. i rozliczenia Progr. wyrównywania róznic między region.II w obszarze B.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 182-459-09 z dn. 15-12-2009r.w upoważn. do realiz. i rozliczenia Progr. wyrównywania róznic między region.II w obszarze D.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 182-460-09 z dn. 15-12-2009r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r. str. 1.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 182-461-09 z dn. 15-12-2009r. w spr.zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 182-462-09 z dn. 15-12-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 183-463-09 z dn. 18-12-2009r. w spr.zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 183-464-09 z dn. 18-12-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 183-465-09 z dn. 18-12-2009r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przerowadz. postep. egzaminac. dla nauczyciela ubiegaj. się o awans na stopien naucz. mianowanego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 183-466-09 z dn. 18-12-2009r. w spr.powoł. Kom.Egzam. przerowadz. postep. egzaminac. dla nauczyciela ubiegaj. się o awans na stopien naucz. mianowanego.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 183-467-09 z dn. 18-12-2009r. w spr.upoważnienia do składania oświadczeń woli.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 183-468-09 z dn. 18-12-2009r. w spr.umorzenia należności Panu A. Bienia zam. Zdzieszowice z tytułu odpłatności za pobyt w placówce szkolno-wych. w Głogówku dziecka.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 184-470-09 z dn. 23-12-2009r. w spr.zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 184-471-09 z dn. 23-12-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 185-472-09 z dn. 29-12-2009r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 185-473-09 z dn. 29-12-2009r. w spr.zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 185-474-09 z dn. 29-12-2009r. w spr.zmiany harmonogramu budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 186-475-09 z dn. 4-01-2010r. w spr.zaciągnięcia kredytu na pokrycie wyst.w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 186-476-09 z dn. 4-01-2010r. w spr.wyznaczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynn.prawnych polegaj. na zaciąganiu kredytów i pożyczek.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 186-477-10 z dn. 4-01-2010r. w spr.zatwierdzenia planu finansowego budżetu Pow.Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 186-478-10 z dn. 4-01-2010r. w spr.upoważn. kierowników jednostek organiz.do dokonywania zmian w planie wydatków.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 187-479-10 z dn. 8-01-2010r. w spr.zmiany planu finansowego budżetu na 2010r...jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 188-480-10 z dn. 15-01-2010r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 188-481-10 z dn. 15-01-2010r. w spr.zmiany planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 188-482-09 z dn. 15-01-2010r. w spr.zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na prefinansowanie projektów ze śr. europejskich.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 177-441-09 z dn. 12-11-2009r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r.zip
ZIPUchwała ZP Nr 178-445-09 z dn. 19-11-2009r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r.zip
ZIPUchwała ZP Nr 180-448-09 z dn. 30-11-2009r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r.zip
ZIPUchwała ZP Nr 181-453-09 z dn. 8-12-2009r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r.zip
ZIPUchwała ZP Nr 184-469-09 z dn. 23-12-2009r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2009r.zip
JPEGUch.ZP Nr 190-485-10 z dn. 25.01.10 w spr.upowaznienia do składania oświadczeń woli.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 190-486-10 z dn. 25.01.10 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 190-487-10 z dn. 25.01.10 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 190-488-10 z dn. 25.01.10 w spr. zmian plan finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 192-489-10 z dn. 4. 02.10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Powiatu Prudnickiego.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 192-490-10 z dn. 04.02.10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Powiatu Prudnickiego.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 192-491-10 z dn. 04.02.10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Powiatu Prudnickiego.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 192-492-10 z dn. 04.02.10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Powiatu Prudnickiego.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 192-493-10 z dn. 04.02.10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Powiatu Prudnickiego.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 192-494-10 z dn. 04.02.10 w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność Powiatu Prudnickiego.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 192-497-10 z dn. 04.02.10 w spr. zbycia w drodze darowizny na rzecz Gm. Głogówek nieruch.stanow. własność Pow. Prudnickiego- str.1.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 194-498-10 z dn. 17.02.10 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 194-499-10 z dn. 17.02.10 w spr. zmian plan finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 194-500-10 z dn. 17.02.10 w spr. powoł. komisji konkursowej e celu przepro. konkursu na stan. dyr. SOSWw P-ku.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 195-502-10 z dn. 24.02.10 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 196-504-10 z dn. 26.02.10 w spr. zmian plan finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 197-506-10 z dn. 4.03.10 w spr. powierzenie stanowiska dyr. SOSW w P-ku.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 198-507-10 z dn. 12.03.10 w spr. wyrażenia zgody na zabudowę niruch. poprzez budowę windy.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 198-508-10 z dn. 12.03.10 w spr. wydania opinii o zaliczeniu drogi wew. do kat. dróg gminnych.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 199-509-10 z dn. 18.03.10 w spr. powoł. komisji przetargowej do spraw przepr. przetargów i rokowań na sprzedaż nieruch..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 200-510-10 z dn. 22.03.10 w spr. udzielenia rekomendacji na fun. Wiceprezesa Zarzadu - Dyr. ds. Medycznych w im. Pow. Prudn.- założ. PCM S.A.jpeg
JPEGUch.ZP Nr 201-511-10 z dn. 26.03.10 w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 201-512-10 z dn. 26.03.10 w spr. zmian plan finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 201-514-10 z dn. 26.03.10 w spr. wycinki drzew i gosp. drewnem pozys. z nieruch. stanow. własność Pow. Prudn..jpeg
JPEGUch.ZP Nr 201-515-10 z dn. 26.03.10 w spr. umorzenia należności K. Galackiego zam. w Jarocinie z tyt. odpłatności za pobyt w placówce opiek-wych. w Głogówku dziecka.jpeg
ZIPUch.ZP Nr 190-483-10 z dn. 25.01.10 w spr. planu finansow. form wspier. dosskonalenia zawodowego- str. 2.zip
ZIPUch.ZP Nr 190-484-10 z dn. 25.01.10 w spr. reg. dofinans. opłat za kształcenie i doskon. zaw. nauczycieli na 2010r.- str. 2.zip
ZIPUch.ZP Nr 192-495-10 z dn. 04.02.10 w spr. wyrażenia woli nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego nieruch. poł. w P-ku ul. Klasztorna 4- str.2.zip
ZIPUch.ZP Nr 192-496-10 z dn. 04.02.10 w spr. zbycia w drodze darowizny na rzecz Gm. Lubrza nieruch.stanow. własność Pow. Prudnickiego- str.1.zip
JPEGUchwała ZP Nr 202-516-10 z dn. 31.03.2010r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 202-517-10dn. 31.03.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 202-518-10dn. 31.03.2010r. w spr. uchwalenia Reg. Organizacyjnego PUP w P-ku..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 203-519-10 z dn. 09.04.2010r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 203-520-10dn. 09.04.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 204-521-10 z dn. 14.04.2010r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 204-522-10dn. 14.04.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 204-523-10dn. 14.04.2010r. w spr. upoważ. do realizacji i rozliczenia programu JUNIOR.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 205-524-10dn. 21.04.2010r. w spr. zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 205-525-10dn. 21.04.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 206-526-10dn. 23.04.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 206-527-10dn. 23.04.2010r. w spr.upowaznienia do zawarcia Umowy Partnerskiej w celu realiz. Projektu 45+.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 207-528-10 z dn. 25.05.2010r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 207-529-10dn. 05.05.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 207-530-10dn. 05.05.2010r. w spr. wyznaczenia do zbycia nieruch. stanowiącej własnośc Pow. Prudnickiego na rzecz EnergiapRo.jpeg
ZIPUchwała ZP Nr 208-531-10 z dn. 18-05-2010r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r.zip
ZIPUchwała ZP Nr 208-532-10 z dn. 18-05-2010r. w spr.zmian planu finansowego budżetu.zip
ZIPUchwała ZP Nr 208-533-10 z dn. 18-05-2010r. w spr.wyznaczenia do sprzedaży w dr. II przetargu ogran. nieruchomości.zip
ZIPUchwała ZP Nr 208-534-10 z dn. 18-05-2010r. w spr.udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im.Pow. Prudn. w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcj. PCM S.A w Prudniku.zip
ZIPUchwała ZP Nr 208-535-10 z dn. 25-05-2010r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r..zip
ZIPUchwała ZP Nr 209-536-10 z dn. 25-05-2010r. w spr.zmian planu finansowego budżetu.zip
ZIPUchwała ZP Nr 209-537-10 z dn. 25-05-2010r. zm. uchwałę w spr. Regulaminu Domu Dziecka w Głogówku.zip
ZIPUchwała ZP Nr 211-538-10 z dn. 02-06-2010r. w spr.zmian budżetu Pow. Prudnickiego na 2010r..zip
ZIPUchwała ZP Nr 211-539-10 z dn. 02-06-2010r. w spr.zmian planu finansowego budżetu.zip
ZIPUchwała ZP Nr 212-540-10 z dn. 09-06-2010r. w spr.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego.zip
ZIPUchwała ZP Nr 212-541-10 z dn. 09-06-2010r. w spr.zmian planu finansowego budżetu.zip
ZIPUchwała ZP Nr 214-542-10 z dn. 18-06-2010r. w spr.zmian planu finansowego budżetu.zip
ZIPUchwała ZP Nr 214-543-10 z dn. 18-06-2010r. w spr.zaciągnięcia kredytu na pokrycie występ. w ciągu roku kalnedarzowego deficytu budżetu na 2010r..zip
ZIPUchwała ZP Nr 215-544-10 z dn. 24-06-2010r. w spr.zmian udżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r..zip
ZIPUchwała ZP Nr 215-545-10 z dn. 24-06-2010r. w spr.zmian planu finansowego budżetu.zip
ZIPUchwała ZP Nr 216-546-10 z dn. 28-06-2010r. w spr.złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.zip
PDF_zalacznik2632_
JPEGUchwała ZP Nr 218-547-10 z dn. 9.07.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruch. stanow. własność powiatu Prudn..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 218-548-10 z dn. 9.07.2010r. w spr.upoważnienia do składania oświadczeń woli.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 219-549-10 z dn. 20.07.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 219-550-10 z dn. 20.07.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 219-551-10 z dn. 20.07.2010r. w spr. wyrażenia opinii dot. pozbawienia dróg miejskich w miejs. Paczków powiat nyski kat. drogi powiatowej.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 220-552-10 z dn. 28.07.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność powiatu Prudn..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 220-553-10 z dn. 28.07.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność powiatu Prudn.w dr. rokowań.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 220-554-10 z dn. 28.07.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność powiatu Prudn.w dr. rokowań.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 220-555-10 z dn. 28.07.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność powiatu Prudn.w dr. rokowań.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 220-556-10 z dn. 28.07.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nieruch. stanow. własność powiatu Prudn.w dr. rokowań.jpeg
PDFUchwała ZP Nr 221-557-10 z dn. 20.07.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..PDF
JPEGUchwała ZP Nr 221-558-10 z dn. 4.08.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 221-559-10 z dn. 4.08.2010r. w spr. powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruch..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 221-560-10 z dn. 4.08.2010r. w spr. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.jpeg
PDFUchwała ZP Nr 222-561-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..PDF
JPEGUchwała ZP Nr 222-562-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-563-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-564-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-565-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-566-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-567-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-568-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-569-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-570-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-571-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-572-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 222-573-10 z dn. 11.08.2010r. w spr. powołania Komisji Egzaminac. przeprow. postęp. egzaminacyjne.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 223-574-10 z dn. 18.08.2010r. w spr.wyrażenia opinii dot. pozbawienia dróg zamiejskich na terenie gminy Biała kat. dr. gminnej.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 224-575-10 z dn. 27.08.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 224-576-10 z dn. 27.08.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 226-577-10 z dn. 8.09.2010r. w spr. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występ. w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 226-578-10 z dn. 08.09.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 226-579-10 z dn. 08.09.2010r. w spr. zmian planu finans. budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 227-580-10 z dn. 15.09.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 227-581-10 z dn. 15.09.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 228-582-10 z dn. 24.09.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 228-583-10 z dn. 24.09.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży nier. stanowiącej własność Pow. Prudnickiego w dr. II rokowań.jpeg
PDFUchwała ZP Nr 229-584-10 z dn. 29.09.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..PDF
JPEGUchwała ZP Nr 229-585-10 z dn. 29.09.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
PDFUchwała ZP Nr 230-586-10 z dn. 07.10.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..PDF
JPEGUchwała ZP Nr 230-587-10 z dn. 07.10.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
PDFUchwała ZP Nr 230-588-10 z dn. 07.10.2010r. w spr. ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg pow. miejskich i zamiejskich.PDF
PDFUchwała ZP Nr 231-589-10 z dn. 15.10.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..PDF
JPEGUchwała ZP Nr 231-590-10 z dn. 15.10.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 231-591-10 z dn. 15.10.2010r. w spr. zaopiniowania Aktualizacji progr. Ocrony Środowiska dla miasta i gminy Biała.jpeg
PDFUchwała ZP Nr 232-592-10 z dn. 21.10.2010r. w spr. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi- ZP w Prudniku.PDF
PDFUchwała ZP Nr 232-593-10 z dn. 21.10.2010r. w spr. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi- ZP w Prudniku.PDF
JPEGUchwała ZP Nr 233-594-10 z dn. 25.10.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 233-595-10 z dn. 25.10.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 233-596-10 z dn. 25.10.2010r. w spr. wyznaczenia do sprzedaży w dr. bezprzetargowej części nieruch. stanowiącej własnośc Pow. Prudnickiego.jpeg
PDFUchwała ZP Nr 233-597-10 z dn. 25.10.2010r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z rocznego planu współpracy z organiz. pozarząd..PDF
PDFUchwała ZP Nr 234-598-10 z dn. 04.11.2010r. w spr. zmian budżetu pow. Prudnickiego na 2010r..PDF
JPEGUchwała ZP Nr 234-599-10 z dn. 04.11.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r.jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 235-600-10 z dn. 09.11.2010r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2010r..jpeg
JPEGUchwała ZP Nr 235-601-10 z dn. 09.11.2010r. w spr. wyznaczenia do zbycia w dr. zamianyza dopłatą nieruch. stanow. własność Pow. Prudnickiego na nieruch. stanow. własnośc Gminy Prudnik.jpeg
Wersja XML