Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 września 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 30 września 2021 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

XLVII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie XLVII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2021 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 368)
PDFdruk nr 368.pdf
DOCXdruk nr 368.docx

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 369)
PDFdruk nr 369.pdf
DOCXdruk nr 369.docx

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/318/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 370)
PDFdruk nr 370.pdf
DOCXdruk nr 370.docx

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 371)
PDFdruk nr 371.pdf
DOCXdruk nr 371.docx

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372)
PDFdruk nr 372.pdf
DOCXdruk nr 372.docx

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 373)
PDFdruk nr 373.pdf
DOCXdruk nr 373.docx

13. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami.
PDFskarga na PCPR.pdf

14. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.
PDFInformacja o przebiegu budżetu.pdf

15. Wnioski i oświadczenia Radnych

16. Zamknięcie XLVII sesji Rady Powiatu

Wersja XML