Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 02-09-2021 w sprawie określenia zasad wtępu do budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku osobie niepełnosprawnej korzystającej z psa asystującego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1062), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia równego dostępu osobom z niepełnosprawnością do budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz w związku z realizacją minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa się następujące zasady zapewnienia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego:
1) Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż.
2) Osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez uprawniony podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów, prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, które należy okazać na żądanie pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku.
3) Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
4) Osoba niepełnosprawna ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 75/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 02-09-2021 w sprawie określenia zasad wstępu do budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku osobie niepełnosprawnej korzystającej z psa asystującego.pdf

Wersja XML