Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie złożenia wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Strzeleckiej w Prudniku

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-07-31
AB.II.7351-4-136/09
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
 

            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:

Inwestor: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik 

Inwestycja: przebudowa ul. Strzeleckiej w Prudniku, na działkach o numerze ewidencji gruntów 261/77; 175/1; 161/3; 163/3; 174/1; 173/1; 165/4; 167/5; 407/4; 169/8; 171/9; 656/9; 731/3 k.m.4; 6; 874/5 k.m.5; 1438/41; 1440/41; 1491/41; 1496/41 k.m.2.

          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

  
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 
 
 
 
 
 
 
Prudnik, 2009-07-31
AB.II. 7351-4-136/09
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Zgodnie z art.61 § 4 kpa zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, postępowanie administracyjne w sprawie przebudowy drogi - ulicy Strzeleckiej - obiekt budowlany kategorii XXV, w Prudniku gm. Prudnik, na działkach o nr ew. 261/77; 175/1; 161/3; 163/3; 174/1; 173/1; 165/4; 167/5; 407/4; 169/8; 171/9; 656/9; 731/3 k.m.4; 6; 874/5 k.m.5; 1438/41; 1440/41; 1491/41; 1496/41 k.m.2.
 Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z art. 28 ust.2 Prawa budowlanego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania wniosków dowodowych w postępowaniu administracyjnym.
W związku z tym, w ciągu 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z przedłożonymi dokumentami w tutejszym Starostwie (pok. 205) oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
 Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), cyt. „Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, …..”
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 31-07-2009
Wersja XML