Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 05-01-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020r., poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Prudniku, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się Regulamin pracy Komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 71/2016 Starosty Prudnickiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 05-01-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych oraz Regulaminu pracy Komisji prz.pdf

DOCXZałącznik nr 1 4/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 4/2021.docx

DOCXZałącznik nr Data1.1 4/2021.docx

DOCXZałącznik nr Data1.2 4/2021.docx

Wersja XML