Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o Powiecie Prudnickim i zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Prudniku

Powiat Prudnicki jest położony w południowej części województwa opolskiego, stanowi lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców 4 gmin; Prudnik, Głogówek, Biała i Lubrza.

Organami powiatu są:

  1. Rada powiatu – organ stanowiący i kontrolny powiatu. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Przewodniczący Rady organizuje pracę rady. Przewodniczącym Rady jest Pan Józef Janeczko.
  2. Zarząd Powiatu – organ wykonawczy powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzi Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i 3 członków.

Starostwo Powiatowe w Prudniku jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu.

Starosta Prudnicki kieruje pracą Starostwa Powiatowego przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz pracowników starostwa.

Starostą Prudnickim jest Pan Radosław Roszkowski.

Starostwo Powiatowe w Prudniku ma swoją główną siedzibę przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku.

Zadania Starostwa Powiatowego w Prudniku:

Starostwo realizuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

  1. Administracji budowlanej, w tym między innymi:
    1. wydajemy decyzję o pozwoleniu na budowę;
    2. przyjmujemy zgłoszenia o zamiarze budowy, wykonania robót budowlanych oraz zmiany użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  2. Zarządzania drogami powiatowymi i organizacji transportu publicznego, w tym między innymi:
    1. budujemy i remontujemy drogi;
    2. wydajemy pozwolenia na zajęcie pasa drogowego;
    3. dbamy o pasy zieleni przy drogach;
    4. organizujemy powiatowe przewozy pasażerskie
      w transporcie drogowym autobusowym na terenie powiatu prudnickiego;
  3. Edukacji, w tym między innymi:
    1. prowadzimy szkoły i placówki oświatowe;
    2. zapewniamy odpowiednie warunki kształcenia w szkołach średnich i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym;
  4. Geodezji, kartografii i katastru, w tym między innymi:
    1. prowadzimy ewidencję gruntów i budynków na terenie powiatu;
    2. wydajemy wypisy i wyrysy z bazy danych ewidencji gruntów
      i budynków;
  5. Gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Prudnickiego i nieruchomościami Skarbu Państwa;
  6. Komunikacji i transportu, w tym między innymi:
    1. rejestrujemy pojazdy, wydajemy dowody i tablice rejestracyjne oraz karty pojazdu;
    2. wydajemy uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy);
    3. usuwamy pojazdy z drogi;
    4. kontrolujemy stacje diagnostyczne;
    5. prowadzimy rejestr instruktorów nauki jazdy i kontrolujemy ośrodki szkolenia kierowców;
    6. wydajemy zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
  7. Ochrony środowiska, w tym między innymi:
    1. wydajemy pozwolenia na korzystanie ze środowiska; wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów;
    2. wydajemy pozwolenia wodnoprawne i karty wędkarskie;
    3. rejestrujemy jachty;
    4. nadzorujemy gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa;
    5. udzielamy koncesji na wydobywanie kopalin;
    6. rejestrujemy zwierzęta objęte ochroną;
  8. Zarzadzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  9. Obronności;
  10. Promocji i ochrony zdrowia;
  11. Kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  12. Nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz prowadzeniem rejestru stowarzyszeń i fundacji;
  13. Wydawania decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok
    i szczątków ludzkich z zagranicy;
  14. Prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych;
  15. Ochrony praw Konsumenta;
  16. Wypłaty środków w zakresie pomocy finansowej udzielonej repatriantowi;
  17. Wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka.

Pozostałe zadania Powiatu Prudnickiego realizowane są przy pomocy Jednostek Organizacyjnych:

  1. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku;
  2. Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich;
  3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku;
  5. Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku;
  6. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku;
  7. Zespołu opieki Zdrowotnej w Białej;
  8. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku;
  9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku;
  10. Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku;
  11. Zespołu Szkół w Głogówku.

Dane kontaktowe Starostwa Powiatowego w Prudniku:

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

tel. 774381700, fax 774381701

e-mali:

Godziny pracy Starostwa Powiatowego:

Poniedziałek: 7.30 – 16.30

Wtorek – Czwartek: 7.30 – 15.30

Piątek: 7.30 – 14.30

Na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego www.powiatprudnicki.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku www.bip.powiatprudnicki.pl znajduje się szczegółowa lista zadań wszystkich wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk oraz inne niezbędne klientowi informacje dotyczące urzędu.

 

 

Materiały

DOCXETR-informacja-o-powiecie-prudnickim-i-zakresie-dzialalnosci-starostwa-powiatowego-w-prudniku-w-tekscie-latwym-do-czytania.docx (rozmiar: 0.03MB)
PDFETR-informacja-o-powiecie-prudnickim-i-zakresie-dzialalnosci-starostwa-powiatowego-w-prudniku-w-tekscie-latwym-do-czytania.pdf (rozmiar: 0.12MB)
DOCXInformacja o Powiecie Prudnickim i zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Prudniku tekst odczytywalny maszynowo.docx (rozmiar: 18.3 KB)

Wersja XML