Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 31-05-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytworzonej dokumentacji przez wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku do Archiwum Zakładowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 10 ust. 2 Instrukcji Archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, Nr 27 poz. 140) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 32/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytworzonej dokumentacji przez wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku do Archiwum Zakładowego zmienia się treść załącznika, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 31-05-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytworzonej dokumentacji przez wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku do Archi.pdf

DOCXZałącznik nr 1 49/2021.docx

Wersja XML