Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 26.03.21 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk nr 313) (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski
 • PRZECIW (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 320) (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego – jako Partnera do projektu pn.: ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń z tym związanych z COVID-19 (druk nr 321) (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompleksowej modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 322) (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 323) (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie zmiany kolejności punktów porządku obrad poprzez przeniesienie punktu dot. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r. do punktu 7. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie zmiany kolejności punktów porządku obrad poprzez przeniesienie punktu dot. Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. do punktu 8. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 26.02.2021 r. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r. (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 308) (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 309) (14:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" (druk nr 310) (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. (druk nr 311) (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 312) (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk nr 313) (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 314) (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 314) (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 315) (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. (druk nr 316) (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 317) (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Magdalena Sobczak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 318) (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Dragomir Rudy

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 319) (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie wyboru Kandydata Nr 1 – Pana Ryszarda Kwiatkowskiego (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie wyboru Kandydata Nr 2 – Pana Antoniego Sokołowskiego (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Antoni Sokołowski

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 320) (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego – jako Partnera do projektu pn.: ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń z tym związanych z COVID-19 (druk nr 321) (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompleksowej modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 322) (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 323) (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2020 r. (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
Wersja XML