Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 103/340/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 24-06-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48 – 100 Głubczyce i wykonania prawa głosu.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 243 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Januszowi Siano – Wicestaroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.;
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za 2019 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
10. Omówienie inicjatywy w zakresie powołania związku gminno-powiatowego;
11. Sprawy różne;
12. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 103/340/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 24-06-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gł.pdf

Wersja XML