Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 102/339/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 19-06-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: 1) Małgorzata Tomaszewska – Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji;
2) Piotr Wancke – zastępca przewodniczącej Komisji;
3) Larysa Zamorska – członek Komisji;
4) Ryszard Mikołajów – członek Komisji;
5) Mariusz Maćków – członek Komisji;
6) Elżbieta Leszczyńska – członek Komisji;

§ 2. Komisja pracuje w minimalnym składzie trzech jej członków, w tym przewodniczącej lub zastępcy przewodniczącej Komisji. § 3. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 85/229/2016 z dnia 15 kwietnia2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący: Radosław Roszkowski
Członkowie: Janusz Siano
  Dragomir Rudy
  Joachim Kosz
  Alicja Zawiślak

 

PDF   Uchwała Nr 102/339/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 19-06-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.pdf

 

Wersja XML