Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 102/338/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 920) oraz art. 247 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu finansowego budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. oraz wniosków. § 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 102/338/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 102/338/2020.docx

Wersja XML