Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 102/337/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz §8 pkt 2 Uchwały Nr XIX/165/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r., Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.: 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 109.500zł. 1 Dochody bieżące
DZIAŁ 852.Pomoc społecznaRozdział 85205.Zadania wzakresie przeciwdziałania przemocy wrodzinie
§ 2120. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 109.500zł. 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 136.000zł. 1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 852.Pomoc społecznaRozdział 85205.Zadania wzakresie przeciwdziałania przemocy wrodzinie
1 Wydatki bieżące o kwotę 136.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 64.940zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 71.060zł. /Rodzina wolna od przemocy/
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 26.500zł. 1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 852.Pomoc społecznaRozdział 85203.Ośrodki wsparcia
1 Wydatki bieżące o kwotę 6.000zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 6.000zł.

Rozdział 85218.Powiatowe centra pomocy rodzinie
1 Wydatki bieżące o kwotę 2.500zł. w tym: wynagrodzenia i składki 2.500zł.

Rozdział 85220.Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione iośrodki interwencji kryzysowej
1 Wydatki bieżące o kwotę 18.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 16.000zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 2.000zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 102/337/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r..pdf

Wersja XML