Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 101/336/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie upoważnieniado składania oświadczeń woli w związku z realizacją Projektu pn. ,,RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY" w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2020 r.", który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Jolantę Barską - Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu pn. ,,RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY" w ramach Programu Osłonowego ,,WspieranieJednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2020 r.", który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (zwanym dalej ,,Programem"). § 2. Upoważnienie obowiązuje na czas realizacji i rozliczenia Programu w 2020/2021 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 101/336/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie upoważnieniado składania oświadczeń woli w związku z realizacją Projektu pn. ,,RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY" w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Teryto.pdf

Wersja XML