Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 101/335/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 7 ust. 2 i art. 7a w związku z art.10 ust. 1, 2i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi wewnętrznej w miejscowości Prężyna oznaczonej na mapie 3 jako działka nr 244 obręb Prężyna do kategorii dróg gminnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inżynierii. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 101/335/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.pdf

Wersja XML