Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Powiatu

 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00  W ZDALNYM TRYBIE OBRADOWANIA

z w o ł u j e

XXIV SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie XXIV sesji i przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 201)
PDFdruk nr 201.pdf

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 202)
PDFdruk nr 202.pdf

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III (druk nr 203)
PDFdruk nr 203.pdf

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. (druk nr 204)
PDFdruk nr 204.pdf

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. (druk nr 205)
PDFdruk nr 205.pdf

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. (druk nr 206)
PDFdruk nr 206.pdf

10. Wnioski i oświadczenia Radnych.

11. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu.

Wersja XML