Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Powiatu w dniu 30.12.2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-12-30 o godz. 12:16:12, a zakończono o godz. 15:35:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Józef Janeczko
 2. Dariusz Kolbek
 3. Joachim Kosz
 4. Ryszard Kwiatkowski
 5. Józef Meleszko
 6. Radosław Roszkowski
 7. Dragomir Rudy
 8. Janusz Siano
 9. Antoni Sokołowski
 10. Magdalena Sobczak
 11. Tomasz Woźniak
 12. Alicja Zawiślak
 13. Kazimierz Bodaszewski

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu - Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 174), w punkcie 18. (12:23:00)

Wyniki imienne:

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PRD 7001C z szafami telekomunikacyjnymi na działce 191/7 w miejscowości Wierzbiec gm. Prudnik.(druk nr 175) , w punkcie 19. (12:25:00)

Wyniki imienne:

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji po przedstawionych zmianach. (12:29:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2019 r. oraz 20.12.2019 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2019 r. (12:30:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2019 r. oraz 20.12.2019 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu dnia 20.12.2019 r. (12:30:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (druk nr 163)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (druk nr 163) (12:50:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 165)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 165) (13:01:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 rok (druk nr 164)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 rok (druk nr 164) (14:19:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 166)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 166) (14:21:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020 (druk nr 167)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020 (druk nr 167) (14:36:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. (druk nr 168)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. (druk nr 168) (14:38:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 169)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 169) (14:40:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027"' (druk nr 170)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027"' (druk nr 170) (14:50:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 171)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 171) (14:51:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2020 r. (druk nr 172)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2020 r. (druk nr 172) (14:52:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2020 r. (druk nr 173)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2020 r. (druk nr 173) (14:54:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 174)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 174) (14:55:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PRD 7001C z szafami telekomunikacyjnymi na działce 191/7 w miejscowości Wierzbiec gm. Prudnik.(druk nr 175)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PRD 7001C z szafami telekomunikacyjnymi na działce 191/7 w miejscowości Wierzbiec gm. Prudnik.(druk nr 175) (14:59:00)

Wyniki imienne:

Skierowanie do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej

Głosowanie w sprawie skierowania do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej (15:08:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (15:35:39)

Wersja XML