Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Sesja Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU
Z A W I A D A M I A,
że w dniu 27 grudnia 2018r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76
z w o ł u j e 
IV SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie IV sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości

2. Odtworzenie hymnu państwowego

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34)

   a Odczytanie projektu uchwały budżetowej

      PDFDruk nr 34.pdf

   b Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

   c Odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców

   d Przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji

   e Dyskusja nad wnioskami i ich głosowanie

   f Głosowanie uchwały budżetowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 35)

    PDFDruk nr 35.pdf

9. Wnioski i oświadczenia Radnych

10. Zamknięcie IV sesji Rady Powiatu

Wersja XML