Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 30 maja 2018r.

PDFws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 339).pdf
PDFws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. (druk nr 338).pdf

PDFws.zm.uchw.XLVII-329-2018 RP w Prud.z.dn.22.03.2018r.ws.wyraż.zg.na zaw. umowy sprzed.nieruchom.za cenę niższą niż jej wart.rynk.w tryb.bezprzetarg.na rzecz Gminy Głogówek druk 342.pdf
PDFws. projektu zm.uch.ws. projektu dost. sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjlanych do nowe ustroju szkolengo (druk nr 343).pdf
PDFw sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego druk nr 341.pdf
PDFw sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r. druk nr 340.pdf
PDFw sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze druk nr 345 .pdf
PDFw sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 druk nr 344.pdf
PDFw sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej druk nr 346.pdf
 

Wersja XML