Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postepownia wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2012 r. na wniosek Burmistrza Prudnika nr I-IV.7013.3.2012 z dnia 24 września 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1.         wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej ø 30,0 cm do kanału Młynówki w km 0+750,
2.         odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody
z odwodnienia drogi gminnej ul. Reja oraz boiska sportowego w Prudniku do Młynówki w km 0+750 odprowadzającej wody do rzeki Prudnik w ilości: Qmax= 76,34 l/s
                                              
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.
 
 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-10-10
Wersja XML