Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego PPUH ROL-POL

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, 26 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „ROL-POL” S. Wojciechowski Z. Skowroński Spółka Jawna, 48-210 Biała, ul. Głogówecka 1 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu stacji paliw w Łączniku (działka nr 1225/234, mapa 2, obręb Łącznik) do rzeki Biała (działka nr 1218/1, mapa, obręb Chrzelice) w km 15+100 istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm w ilości:

Qśrd = 110,1 m3/d

Qmaxh = 1123,3 m3/h

Qmaxrok = 14197 m3/rok

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

Wersja XML