Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprwnego na szczególne korzystanie z wód pozdiemnych oraz wykonanie urządzenia wodnego - J. i M. Jasiulek

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Pani Justyny Jasiulek oraz Pana Marka Jasiulek pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie obudowy studni wierconej o głębokości 26,5 m (działka nr 145/5, mapa 2, obręb Twardawa) z kręgów betonowych o średnicy ok. 1200 mm z włazem stalowym o średnicy 800 mm, montaż pompy głębinowej 4R10, z filtrem studziennym z rury o średnicy 160 mm i długości czynnej 3,0 m na głębokości 22,8 – 25,8 m ppt

Współrzędne geograficzne: 50°20ʹ12,65ʺ N, 18°01ʹ12,95ʺ E

  1.  szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujmowanych za pomocą studni wierconej o głębokości 26,5 m zlokalizowanej na działce nr 145/5, mapa 2, obręb Twardawa w celu wykorzystania na potrzeby produkcyjne w ilości:

Qśrd = 48 m3/d

Qmaxh = 8,0 m3/h

Qmaxrok = 4 338 m3/rok

przy nie przekraczaniu maksymalnej wydajności eksploatacyjnej studni 8,0 m3/h przy depresji 0,4 m.

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

           

Wersja XML