Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Krzysztofa Cichon

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 3 lutego 2017 r. (uzupełniony w dniu 8 marca 2017 r.) Pana Krzysztofa Jakubowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Inżynieria Środowiska, ul. 3 maja 19, 48-304 Nysa  pełnomocnika Pana Krzysztofa Cichoń zam. Rozkochów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nasypu (zmiana ukształtowania terenu) na działkach ewidencyjnych nr 107, 18, 19, 22, 23 i 92 obręb ewidencyjny Wielkie Oracze, zlokalizowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowości Głogówek.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

Wersja XML