Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Małgorzaty i Ryszarda Brylka pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2017 r. na wniosek z dnia 6 marca 2017 r. Państwa Małgorzaty i Ryszarda Brylka zam. w Józefowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód tj.:
 1. pobór wód powierzchniowych z rzeki Biała za pomocą ujęcia brzegowego w km 29+432 dla potrzeb stawów rybnych karpiowych i pstrągowych w ilości Qmaxrok = 150169 m3/rok
 2. odprowadzanie wód ze stawów za pomocą mnicha zrzutowego nr 2 w km 29+130 w ilościach:

- od 1 listopada do 29 listopada każdego roku (wymiana wody w stawach karpiowych i pstrągowych) q= 9,06 l/s, Qśrd = 783 m3/d, Qmaxh = 33 m3/h

-  od 1 marca do 31 października każdego roku (wymiana wody w stawach pstrągowych) q = 0,76 l/s, Qśrd = 66 m3/d, Qmaxh = 2,7 m3/h,

- w okresie od 1 do 5 listopada każdego roku przez okres 5 dni zrzut ze stawu nr 1 poprzez stawy pstrągowe i staw nr 2, a ze stawu nr 2 bezpośrednio do rzeki mnichem zrzutowym q = 19,4 l/s, Qśrd = 1681 m3/d, Qmaxh = 70,0 m3/h,

- w dniu 6 listopada zrzut wody ze stawów pstrągowych przez 1 dzień w ilości q = 0,76 l/s, Qśrd = 66 m3/d, Qmaxh = 2,75 m3/h

Razem w roku Q = 119 384 m3/rok

 1. piętrzenie wody na stawie nr 1 za pomocą mnicha do rzędnej maksymalnej 217,30 m n.p.m.
 2. piętrzenie wody na stawie nr 2 za pomocą mnicha do rzędnej maksymalnej 217,10 m n.p.m.,
 1.  wykonanie urządzeń wodnych tj.:
 1. budowę stawu rybnego karpiowego nr 1 na działkach nr 595/5, 597/4 mapa 4, obręb Prężyna o parametrach: powierzchnia zabudowy F = 0,1190 ha, powierzchnia lustra wody F = 0,1008 ha, zagłębiony, bez grobli ze skarpami ziemnymi o nachyleniu 1:2 i głębokości średniej h = 1,1 m z typowym mnichem konstrukcji żelbetowej z leżakiem z rur PVC o średnicy 0,25 m, wysokość stojaka h = 1,9 m, światło stojaka b = 0,36 m, rzędna piętrzenia 217,30 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,1 m, długość leżaka L = 7,98 m, spadek i = 0,006,
 2. budowę stawu rybnego karpiowego nr 2 na działkach nr 595/5, 597/4 mapa 4, obręb Prężyna o parametrach: powierzchnia zabudowy F = 0,6504 ha, powierzchnia lustra wody F = 0,6055 ha, częściowo zagłębiony ze skarpami ziemnymi o nachyleniu 1:2 i głębokości średniej h = 1,1 m, od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej grobla o długości 188 m i max wysokości 0,7 m, rzędna korony grobli 217,50 m n.p.m., max szerokość korony grobli 3,0 m, max szerokość podstawy grobli 5,45 m, nachylenie skarp grobli: odwodne 1:2, odpowietrzne 1:1, typowy mnich konstrukcji żelbetowej z lezakiem z rur PCV o średnicy 0,25 m i gługości L = 8,90 m, wysokość stojaka h = 1,6 m, światło stojaka b = 0,36 m, rzędna piętrzenia 217,10 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,30 m, spadek leżaka i = 0,034,
 3. budowę stawu żelbetowego do hodowli pstrągów na działkach nr 595/5, 597/4 mapa 4, obręb Prężyna w formie basenu o wymiarach 13,5 x 23,2 m podzielonego przegrodami wewnętrznymi na pięć basenów o wymiarach 20,0 x 3,0 m i wysokości całkowitej 1,2 m z rurociągami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę,
 4. budowę rurociągu przesyłowego wodę do stawów – doprowadzalnik A (działki nr 595/5 i 597/7 mapa 4, obręb Prężyna) wody z rur PVC o średnicy 0,25 m i długości L = 44,3 m, spadek i – 0,007 doprowadzający wodę do studzienki rozdzielczej,
 5. budowę rurociągu pomiędzy studzienką rozdzielczą a stawem pstrągowym (działki nr 595/5 i 597/4 mapa 4, obręb Prężyna) – doprowadzalnik B z rur PVC o średnicy 0,25 m i długości L = 74,7 m, spadek i = 0,007 doprowadzający wodę do stawów pstrągowych,
 6. budowę rowu opaskowego (działka nr 595/5, mapa 4, obręb Prężyna) wzdłuż północno-wschodniej grobli stawu nr 2 o szerokości dna b = 0,5 m, szerokości w koronie B = 6,1 m, długości L=97,0 m, spadku i = 0,011 do przechwytywania wód przesiąkowych ze stawu, w końcowej części przepust z rur PVC o średnicy DN300  i długości L = 4,0m, wylot rowu opaskowego do rzeki Biała (działka nr 1671, mapa 4, obręb Miasto Biała),
 7. budowę osadnika (działka nr 595/5, mapa 4, obręb Prężyna) z kręgów żelbetowych o średnicy 2250 mm i h = 2,0 m do podczyszczania wód spustowych ze stawów pstrągowych,
 8. budowę ujęcia brzegowego na działce nr 1671, mapa 4, obręb Miasto Biała z rur PVC DN250 mm z kratą gęstą, rzędna dna wlotu 217,32 m n.p.m., rzędna dna rzeki 217,10 m n.p.m., dno i skarpy rzeki wyłożone płytami żelbetowymi (dna rzeki o szerokości 1,5 m na długości 2,0 m oraz skarpy lewej i prawej rzeki na długości 2,0 m
  i wysokości 1,5 m).

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

           

Wersja XML