Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego w m. Łąka Prudnicka- Gmina Prudnik

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2016 r. na wniosek z dnia 12 września 2016 r. Pana Jerzego Sylwestrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRONABUD Jerzy Sylwestrzak, 48-200 Prudnik, ul. Tkacka 1 pełnomocnika Gminy Prudnik zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego tj:
 1. przebudowę rowu drogowego polegającą na rozbiórce istniejącego zarurowania (rura betonowa) pod przepustem prowadzącym drogę gminną (działka nr 808 km. 6 obręb Łąka Prudnicka) przez rów drogi krajowej nr 40 (działka nr 800/4 km. 6, obręb Łąka Prudnicka) wraz z przyczółkami oraz wykonanie nowego zarurowania pod zjazdem
  o parametrach:

- długość zarurowania     11,70 m

- średnica rury polipropylenowej 500 mm

- nachylenie skarp wlotu i wylotu 1:1,5

- wylot i wlot umocniony kostką kamienną,

- dno i skarpa rowu umocniona kostką kamienna na długości 1 m w górę i dół,

- odmulenie rowu na długości 20 m w górę i dół przepustu

Współrzędne: 50°29ʹ10.24ʺ N                17°32ʹ36.71ʺE

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

           

Wersja XML