Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę turbozespołu (turbina nr 2) - mew Skrzypiecm

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. w związku z przekazaniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem z dnia 5 sierpnia 2016 r. znak: ZO/ZW-7107-136/15 odpisu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Pani Anny Trojniak JAAM Mała elektrownia wodna Szybowice 139, 48-200 Prudnik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj: turbozespołu (turbina nr 2) o maksymalnym przełyku 1,20 m3/s wchodzącego w skład małej elektrowni wodnej w km 0+222 istniejącej młynówki rzeki Prudnik w Skrzypcu w obiekcie byłego młyna.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

Wersja XML