Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Powiatu Strzeleckieg pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z części drogi powiatowej w m. Raszowao

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Powiatu Strzeleckiego pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Budowę wylotów wyl-1 i wyl-2 do rowu przydrożnego o parametrach:
 1. Rzędna kanału wyl-1                                                       182,55 m n.p.m.
 2. Rzędna zabruku z kostki w okolicach wyl-1                       182,35 m n.p.m.
 3. Rzędna kanału wyl-2                                                       181,96 m n.p.m.
 4. Rzędna zabruku z kostki w okolicach wyl-2                       181,75 m n.p.m.
 5. Średnica wylotu wyl-1 i wyl-2                                            20 cm
 6. Współrzędne wylotu wyl-1: N 50°23ʹ07.06ʺ                   E 18°10ʹ46.21ʺ
 7. Współrzędna wylotu wyl-2: N 50°23ʹ08.96ʺ                   E 18°10ʹ45.77ʺ
 8. Działka nr 1068 mapa 4 obręb Raszowa
 1. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zebranych z odcinka drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny za pomocą  wylotu wyl-1 i wyl-2 do rowu przydrożnego w ilości:
 1. wyl-1: Qmax= 0,26 m3/h, Qśrd= 0,56 m3d, Qmax= 204,75 m3/rok
 2. wyl-2: Qmax= 0,21 m3/h, Qśrd= 0,44m3d, Qmaxr= 163,80 m3/rok

o parametrach odprowadzanych ścieków:

- zawiesina ogólna                              ≤ 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne               ≤ 15 mg/l

Wersja XML