Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr Ro.II.6223-27/05 z dnia 17.10.2005 r.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Elewatora w Głogówku, 48-250 Głogówek, ul. Zbożowa 1 w ilości Qśrd= 24,6 m3/d, Qmax= 181,2 l/s o parametrach:

udzielonego firmie Polskie Młyny  S.A., ul. Płochocińska 65, 03-044 Warszawa decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6233-27/05 z dnia 17 października 2005 r. wraz z określonymi w przedmiotowej decyzji warunkami i obowiązkami.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.

Wersja XML