Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postepowania o zalegalizowanie urzadzenia wodnego oraz wydanie pozwolenia wodnoprwnego na odprowadzanie wód opadowych0 GDDKiA Oddział w Opolu

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania:

I. na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj.:

 1. Wylotu kanalizacji deszczowej W-1 do rowu melioracji szczegółowej Rm-1 w km 28+450 drogi o parametrach:
 1. Średnica wylotu 400 mm (rura PVC)
 2. Rzędna dna 242,55m n.p.m.
 3. Wylot wykonany z betonu klasy B-40
 4. Współrzędne wylotu: N 50°19ʹ59.14ʺ                E 17°42ʹ20.88ʺ
 1. Przebudowy lewego rowu przydrożnego drogi krajowej DK 40 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 285 mb tj. od km 28+165 do km 28+450 drogi rurociągiem wykonanym z rur PVC φ 400x11,7 kl. S SDR 34 SN 8 rurociąg ułożony na podsypce piaskowej grubości 15 cm i obsypce z piasku do grubości 30 cm ponad wierzch rury.

Współrzędne geograficzne:

 1. Początek zarurowania N 50°19ʹ59.10ʺ               E 17°42ʹ06.73ʺ
 2. Koniec zarurowania    N 50°19ʹ59.14ʺ               E 17°42ʹ20.88ʺ
 1. Przebudowy prawego rowu przydrożnego drogi krajowej DK 40 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 120 mb tj. od km 28+135 do km 28+255 rurociągiem wykonanym z rur PVC φ 400x11,7 kl. S SDR 34 SN 8 rurociąg ułożony na podsypce piaskowej grubości 15 cm i obsypce z piasku do grubości 30 cm ponad wierzch rury.

Współrzędne geograficzne:

 1. Początek zarurowania N 50°19ʹ58.46ʺ               E 17°42ʹ11.06ʺ
 2. Koniec zarurowania    N 50°19ʹ58.22ʺ               E 17°42ʹ17.77ʺ

II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zebranych z odwodnienia drogi krajowej DK 40 za pomocą  wylotu W-1 kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej Rm-1 w km 28+450 drogi w ilości Qmax= 51,50 m3/h, Qśrd= 17,56 m3d, Qmaxr= 1896,13 m3/r o parametrach:

- zawiesina ogólna                             ≤ 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne          ≤ 15 mg/l

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

Wersja XML