Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr GDDKiA-O/OP/P-4/mmk/026/DK41-Pior/4/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z projektowanego parkingu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 41 w miejscowości Piorunkowice.


Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-01-24
Wersja XML