Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu V kadencji 2014-2018

PDFUchwała Nr LVII-396-2018 z dnia 15.11.2018 ws.wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji projektu; Ochrona różnorodności biol.w Subregionie Płd na terenie pow.głubczyckiego,nyskiego i prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LVII-395-2018 z dnia 15.11.2018 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LVII-394-2018 z dnia 15.11.2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr LVII-393-2018 z dnia 15.11.2018 ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr LVII-392-2018 z dnia 15.11.2018 zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr LVII-391-2018 z dnia 15.11.2018 zm.uchw.ws.uchwalenia progr. współpracy Powiatu Prudnickiego z org. pozarz. oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr LVII-390-2018 z dnia 15.11.2018 zm.uchw.ws.przystapienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn.Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LVI-389-2018 z dnia 19.10.2018 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LVI-388-2018 z dnia 19.10.2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr LVI-387-2018 z dnia 19.10.2018 zm.uch.ws. określania zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr LVI-386-2018 z dnia 19.10.2018r ws. uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LVI-385-2018 z dnia 19.10.2018 ws. okr. zasad,trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego, oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.pdf
PDFUchwała Nr LVI-384-2018 z dnia 19.10.2018r. zm.uch.ws. uchwalenia prog.współpracy Powiatu Prudnickiego z org.poz.oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dział. pożytku publ. i wolontariacie na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr LVI-383-2018 z dnia 19.10.2018r. ws. uchwalenia prog. współpracy Powiatu Prudnickiego z org. poz. oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy u dział. pożytku pub. i o wolontariacie na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr LVI-382-2018 z dnia 19.10.2018r. ws. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf
PDFUchwała Nr LV-381-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LV-380-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr LV-379-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LV-378-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”.pdf
PDFUchwała Nr LIV-377-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr LIV-376-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. pozbawienia drogi na terenie gminy Lubrza kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr LIV-375-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Prudnickiego oraz określenia zasad jego wykorzystania.pdf
PDFUchwała Nr LIV-374-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. poparcia inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym w zakresie wykonywania badań technicznych ciągników rolniczych i ich przyczep.pdf
PDFUchwała Nr LIV-373-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. wyrażenia stanowiska na temat zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr LIII-372-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-371-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-370-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-369-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-368-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-367-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-366-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę ws. określania zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizpwaną przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr LIII-365-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. uchylenia uchwały Nr XLI-291-2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017r. ws. ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-364-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LIII-363-2018 z dnia 31 sierpnia2018r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr LII-362-2018 z dnia 29.06.2018 ws. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na negatywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty.pdf
PDFUchwała Nr LI-361-2018 z dnia 25.06.2018r. ws. zmian Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LI-360-2018 z dnia 25.06.2018r. ws. wyrażenia zgody na wprowadz. danych do Rejestru Należności Publicznopraw.i określenia rodzaju należności pienięż. Pow. Prud. których dane są przekaz. do rejest.pdf
PDFUchwała Nr LI-359-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2018r.pdf
PDFUchwała Nr LI-358-2018 z dnia 25.06.2018r. ws. rozpatrzenia skargi z dnia 24 kwietnia 2018 r. na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr LI-357-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LI-356-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr LI-355-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr L-354-2018 z dnia 30.05.2018r. zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowaych przez PCPR i PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr L-353-2018 z dnia 30.05.2017 r. ws. oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFUchwała Nr L-352-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. wyrażenia opinii dotyczącej podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze.pdf
PDFUchwała Nr L-351-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 .pdf
PDFUchwała Nr L-350-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. projektu zmiany uch. ws. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprow. ustawa-Prawo oświatowe.pdf
PDFUchwała Nr L-349-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. zmiany uch XLVII-329-2018 z dnia 22.03.2018r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchom. za cenę niższą niż jej wartość rynkowa .pdf
PDFUchwała Nr L-348-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr L-347-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.pdf
PDFUchwała Nr L-346-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr L-345-2018 z dnia 30.05.2018r. ws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr XLIX-344-2018 z dnia 27.04.2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLIX-343-2018 z dnia 27.04.2018r. ws.poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego ws.zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy woj.opolskim a innymi regionami Polski.pdf
PDFUchwała Nr XLIX-342-2018 z dnia 27.04.2018 r. ws.zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
PDFUchwała Nr XLIX-341-2018 z dnia 27.04.2018r. ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr XLIX-340-2018 z dnia 27.04.2018r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XLIX-339-2018 z dnia 27.04.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLIX-338-2018 z dnia 27.04.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLIX-337-2018 z dnia 27.04.2018r. ws.przystąpienia Pow.Prudn.do realizacji proj.pn.Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywaj.problemy opiek.wych.oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja.pdf

PDFUchwała Nr XLVIII-336-2018 z dnia 5.04.2018 r. ws. przekazania do prowadzenia Gminie Głogówek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadzonego dotychczas przez Powiat Prudnicki.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-335-2018 z dnia 22.03.2018 ws.wn.zażal.do Minis.Edu.Nar.na postanow.Opol.Kur.Ośw.ws.negat.opinii dotycz.zam.przeksz.szkół wchodz.w skł.CKZiU w Pr.poprz.zm.siedziby.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-334-2018 z dnia 22.03.2018 ws.określ.zad.i podziału śr.Państ.Fun.Reh.Os.Niepeł.na reh.społ.i zaw.realiz.przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-333-2018 z dnia 22.03.2018 ws.określ.zasad ustal.i rozmiaru obniżek tyg.obowiązk.wym.godz.zaj.dydakt.wychowaw.i opiekuńcz.nauczyc.kt. powierz.stanow.kierown.w szkoł.i plac.ośw.prow.przez PP.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-332-2018 z dnia 22.03.2018 ws.określ.tyg.obow.wym.godz.zajęć naucz, dla których nie ustal.obow.wym.godz.zaj.dydakt.oraz zasad zal.do wym.godz.poszcz.zaj.w form.zaocz.i w kształ.na odległ. .pdf
PDFUchwała Nr XLVII-331-2018 z dnia 22.03.2018 ws. przekazania do prowadzenia Gminie Głogówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej prowadz dotychczas przez Pow. Prudnicki.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-330-2018 z dnia 22.03.2018 zm. uchwałę ws. nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-329-2018 z dnia 22.03.2018 ws. wyrażenia się zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchom. za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogówek.pdf
PDFUchwala nr XLVII-328-2018 z dnia 22.03.2018 ws zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-327-2018 z dnia 22.03.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudniciego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLVII-326-2018 z dnia 22.03.2018 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf
PDFUchwała Nr XLVII-325-2018 z dnia 22.03.2018 zm. uchw. ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2018 rok .pdf
PDFUchwała Nr XLVI-324-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2017 r. na Kierownika ( i pracowników) Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-323-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. przystapienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka-II edycja.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-322-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-321-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zaciagnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-320-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-319-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLV-318-2018 z dnia 9.02.2018 r. ws. zamiary przekształcenia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-317-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. wyrażenia woli powierzenia Gminie Głogówek zadania obejmującego prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-316-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nierychomości bez obowiązku dokonywania dopłat.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-315-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-314-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-313-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-312-2018 z dnia 26.01.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-311-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budzetowego.pdf
PDFUchwała Nr XLII-310-2017 z dnia 22.12.2017r ws. ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkow. na parkingu strzeż. oraz wysokość kosztów w przyp. odstap. od wykonania dyspoz.usun.poja.pdf
PDFUchwała Nr XLII-309-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. rozpatrzenia skargi na starostę Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLII-308-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2018r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-307-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-306-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ws. powierzenia niektórych zadań z zakresu admin. rządowej zw. z przyg. i przeprow. kwalifikacji wojskowej w2018r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-305-2017 z dnia 22.12.2017r. zm.uch.ws.określenia zadań i podziału srodków PFRON na rehabilitację społeczna i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XLII-304-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027.pdf
PDFUchwała Nr XLII-303-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. ustelania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego owa za warunki pracy.pdf
PDFUchwała Nr XLII-302-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-301-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Lubrza w 2018 r. pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLII-300-2017 z dnia 22.12.2017r. zm.uch.ws. zaciagnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-299-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLII-298-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-297-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia budzetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-296-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLII-295-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zatwierdzenia porozumień w przedmiocie powierzenia Gminie Luybrza wykonania zd.publ. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr P1267O ul Wolności w Lubrzy.pdf
PDFUchwała Nr XLII-294-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zd. pub.pn. Przebud. drogi powiatowej nrP1267O ul. Wolności Lubrza.pdf

PDFUchwała Nr XLI-293-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr XLI-292-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLI-291-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. ustanowienia sztandary Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLI-290-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Głogówku w Branżową Szkołę I stopnia w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-289-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej w Branżową Szkołę I stopnia w Białej.pdf
PDFUchwała Nr XLI-288-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 Specjalną w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-287-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 Specjalnąw Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-286-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-285-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-284-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychcz. szcześcioletniej Publicznej Szkoły Podstaw.Nr 5 Specjalnej w P-ku w ośmiol. Publiczną Szkołę Podstaw.Nr 5 Specj.w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-283-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Głogów. w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Głogó.pdf
PDFUchwała Nr XLI-282-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasab. do Pracy w Prudniku w Szkołę Specjalną Przyspasab. do Pracy w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-281-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasab. do Pracy w Głogówku w Szkołę Specjalną Przyspasab. do Pracy wGłogówku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-280-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-279-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-278-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głogówku w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-277-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-276-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-275-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. wyrażenia stanowiska dot. oddania w użyczenie na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie CKZiU w Prudniku położonej w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-274-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.pdf
PDFUchwała Nr XLI-273-2017 z dnia 29.11.2017r.-zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-272-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-271-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-270-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-269-2017 z dnia 29.11.2017r.- ws. wyboru Wicestarosty.pdf
PDFUchwała Nr XLI-268-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarzadu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-267-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicestarosty-członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XLI-266-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XLI-265-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r..pdf
PDFUchwała Nr XLI-264-2017 z dnia 29.11.2017r.-zm.uch.ws. uchwalenia programu współpracy Pow.Prud.z organiz. pozarząd. oraz podm. wymien. w art.3ust.3 ustawy o działal. pożyt. i o wolon.na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XL.263.2017 z dnia 27.10.2017r.-ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkow. na parkingu strzeż. oraz wysok. kosztów w przypa. odstąp. od wykon. dyspozycji usun.pojaz.pdf
PDFUchwała Nr XL.262.2017 z dnia 27.10.2017r.-ws. uchwalenia programu współpracy Pow. Prudnickiego z organiz. pozarząd. oraz podmiot. wymien. w art.3 ust.3 ustawy o działaln.pożytku publicz i o wolon. na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr XL.261.2017 z dnia 27.10.2017r.- ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XL.260.2017 z dnia 27.10.2017r.- ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.259.2017 z dnia 29.09.2017- ws. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Prudnickiego instrumentem płatniczym.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.258.2017 z dnia 29.09.2017-ws. szczegół.warun.umarz.w całoś.lub w części, łącz. z odsetkami, odracz. ter. płatności, rozkł. na raty lub odstęp. od ustal. opłaty za pobyt dziecka w zakładzie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.257.2017 z dnia 29.09.2017r-zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczna i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.256.2017 z dnia 29.09.2017r-ws. sprost.oczyw.omyłki pisars.w uch. zm. uch. ws. określ. zadań i podz. środ.PFRON na rehabili. społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.255.2017 z dnia 29.09.2017r-ws. wyraż.zgody na odstąp.od obow.przetarg.trybu zawar.umowy dzierż. i zawarcia kolejnej umowy dzierż. z dotych.dzierż. nierucho. położ. w P-ku ul. Parkowa 10.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.254.2017 z dnia 29.09.2017r.-ws. wyraż.zgody na odstap.od obow.przetarg. trybu zawar. umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotych. najemcą nieruch. położ. w P-ku ul. Jagiellońska 3.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.253.2017 z dnia 29.09.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.252.2017 z dnia 31.08.2017r.-ws. oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.251.2017 z dnia 31.08.2017r. -zm.uch.ws. ikreślenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.250.2017 z dnia 31.08.2017r.-zm. uch. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.249.2017 z dnia 31.08.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego .pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.248.2017 z dnia 31.08.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.247.2017 z dnia 31.08.2017r.-zm.uch.ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organ. pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3ust.3 ustawy o działal.pożytku publicz.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII.246.2017 z dnia 26.07.2017r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Pow. Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Poprawa płynnosci ruchu w subregionie południow .pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.245.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.244.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmiany przebiegu istniejących dróg powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.243.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.242.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.241.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. ustalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.240.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.239.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.238.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.237.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.236.2017 z dnia 26.05.2017r.-zmian. uch.ws. okreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.235.2017 z dnia 26.05.2017r.-zmianiająca uchwałę ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.234.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.233.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pow.Prud. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.232.2017 z dnia 26.05.2017r.-zmianiająca uchwałę ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.231.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.230.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.229.2017 z dnia 28.04.2017r.-ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.228.2017 z dnia 28.04.2017r.- ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2016r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.227.2017 z dnia 28.04.2017r.- ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r. .pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.226.2017 z dnia 31.03.2017r.ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.225.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. dostosowania sieci szkół ponadgimn.i specja. do nowego ustroju szkolnego- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodst. i specj. w Pow.Prudnickim.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.224.2017 z dnia 31.03.2017r.ws.odrzucenia w całości stanowiska Zarzadu Oddziału ZNP w P-ku opinując.negatywnie Uch. RP w P-ku ws.projek.dostoso.sieci szkół ponadgimn. i specj. do ust.szkol.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.223.2017 z dnia 31.03.2017r.ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetarg.trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie kolejnej dzierżawy z dotych. dzierżawcą nieruch.poł.w Głogówk.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.222.2017 z dnia 31.03.2017r.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabil. społ. i zawod. realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.221.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. uchwal. Powiatowego Programu dzziałań profilaktycznych w zakresie promow.i wdrażania prawid.metod wychow. w stos.do dzieci w rodzinach zagroż.przemocą.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.220.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.219.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.218.2017 z dnia 31.03.2017r. zmien.uch.ws. uchwalenia programu współpracy Pow. Prudni.z organiz. pozarząd.oraz podmiot.wym. w art.3ust.3 ustawy o działal.pożytku publ. i o wolon.na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXII.217.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. uchwalenia -Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2023.pdf
PDFUchwała Nr XXXII.216.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. projektu dost.sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do now.ustroju szkol,wprow.ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstaw.i spec.pdf
PDFUchwała Nr XXXII.215.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXII.214.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII.213.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.212.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.211.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.210.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.209.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego .pdf
PDFUchwała Nr XXXI.208.2017 z dnia 27.01.2017r. ws. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.207.2017 z dnia 27.01.2017 r. zmieniająca uchwałę ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.206.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.205.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXX.204.2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXX.203.2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX.202.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. wyrażenia zgody na przystapienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.Termomoder.obiek. użyteczności publicznej na terenie Subregionu Połud.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.201.2016 z dn.16.12.2016r.ws.ustal.regul.określ.wys.oraz szczeg.war.przyz.dod.za wysł.lat,motyw funkcyjn.oraz za war.prac szczeg.war.obl.i wyp.wyn.za godz.ponadw.i godz.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.200.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. wykon. niektórych zadań z zakresu admin.rządow.dotycz. przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.199.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.198.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.197.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.196.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r .pdf
PDFUchwała Nr XXIX.195.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.194.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.193.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.192.2016 z dnia 25.11.2016r. ws. wyraże.zgody na odstąp.od obowiąz.przetarg.trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolej.umowy najmu z dotych.najemcą nieruch.przy ul.Jagiellońskiej 3 w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.191.2016 z dnia 25.11.2016r. ws. zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.190.2016 z dnia 25.11.2016 r. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.189.2016 z dnia 25.11.2016r. zm.uch.ws.okreś.zadań i podziału środ.PFRON na rehab. społ. i zawod. realiz.przezPCPR oraz PUP w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.188.2016 z dnia 25.11.2016 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.187.2016 z dnia 25.11.2016r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.186.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie powołania zastępcy stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.185.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.184.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.183.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie odwołania przewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.182.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie odwołania członka stałej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.181.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.180.2016 z dnia 28.10.2016r. -ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkow.na parkingu strzeż. oraz wysok. koszt.w przypadku odstąpienia od wykon.dyspoz.usunięcia pojazd.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.179.2016 z dnia 28.10.2016r. ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prud. z organiz. pozarządow. oraz podmio. wymien. w art.3ust.3 ustawy o działal.pozytk.publi.i o wolonta. na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.178.2016 z dnia 28.10.2016r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.177.2016 z dnia 28.10.2016. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r. Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XXVI.176.2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XXVI.175.2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr XXV.174.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXV.173.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu.pdf
PDFUchwała Nr XXV.172.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Nyskiemu.pdf
PDFUchwała Nr XXV.171.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr XXV.170.2016 z dnia 09.09.2016r. ws. wyraż. zg. na przyst. do partner. w celu realiz. współ. projek. pn. Zintegr. Transp. Subreg. Połud-etapI w ram. Region. Progra. Oper. Woj. Opols. na 2014-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.169.2016 z dnia 26.08.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV.168.2016 z dnia 26.08.2016r. zm. uch. ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehab. społ. i zawod. realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.167.2016 z dnia 26.08.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.166.2016 z dnia 26.08.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV.165.2016 z dnia 26.08.2016r. zmien. uchw. ws. uchwalenia progr. współpracy Powiatu Prudn. z organiz. pozarząd. oraz podmiot. wymien. w art. 3 ust. 3 usta. o dział. pożyt. publ. i o wolont.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.164.2016 z dnia 17.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XXIII.163.2016 z dnia 17.06.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.162.2016 z dnia 17.06.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XXII.161.2016 z dnia 30.05.206r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XXII.160.2016 z dnia 30.05.206r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XXII.159.2016 z dnia 30.05.206r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r..pdf
PDFUchwała Nr XXII.158.2016 z dnia 30.05.206r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XXI.157.2016z dnia 29.04.2016r. zmien.uchw.ws.okreś.zadań i podz.środk.PFRON na rehab.społ.i zawod.realizow.przez PCPR oraz PUP w Prud.pdf
PDFUchwałą Nr XXI.156.2016 z dnia 29.04.2016r. ws.przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2015 .pdf
PDFUchwała Nr XXI.155.2016 z dnia 29.04.2016r.ws. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFUchwałą Nr XXI.154.2016 z dnia 29.04.2016r.ws.określ.tygod.obow.wym.godz.zaj.dla naucz.prowadz.kształc.w for.zaocz,naucz.kształc.na odleg,naucz.realiz.w ramach stos.pracy obowią.określ.dla stan.o róż.tygod.obowiązk.wym.pdf
PDFUchwała Nr XXI.153.2016 z dnia 29.04.2016r.ws.określ.zasad rozlicz.tygodn.obowiązk.wymiaru godz.zajęć naucz.dla których ustal.plan zajęć jest różny w poszcz.okresach roku szkolnego..pdf
PDFUchwała Nr XXI.152.2016 z dnia 29.04.2016r.ws.określ.zasad ustal.i rozm.obniż.tygod.obow.wymiaru godz.zaj.dydakt,wych.i opiek.naucz.którym powierz.stanow.kierow.w szkoł.i placów.ośw.prowadz.przez Pow.Prud..pdf
PDFUchwała Nr XXI.151.2016 z dnia 29.04.2016r. ws.określ.tygodn.obowiązk.wymiaru godzin zajęć pedag,log,psych,doradcy zawod.i naucz posiad.kwalifik.w zakr.pedag.specj.zatrud.w celu współorg.kształc.uczniów niepełn..pdf
PDFUchwała Nr XXI.150.2016z dnia 29.04.2016r.ws. zatwierdzenia sprawozdania finansow.Zespołu OPieki Zdrowot.w Białej za 2015r.pdf
PDFUchwała Nr XXI.149.2016 z dnia 29.04.2016r. ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r .pdf
PDFUchwała Nr XX.148.2016 z dn.30.03.2016r. ws.ustalenia wysok.stawek opłat za zajecie 1m2pasa drogowego dróg powiat..pdf
PDFUchwała Nr XX.147.2016 z dn.30.03.2016r.ws.określ.zadań i podziału środków PFRON na rehabilit.społecz.i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudn.pdf

PDFUchwała Nr XX.146.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Prudnicki Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf

Załącznik do uchwały:

http://powiatprudnicki.pl/download/Strategie/146/KoncepcjaSystemuZintegrowanegoTransportuPublicznegoDlaOFPN2020.pdf


PDFUchwała Nr XX.145.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf

Załącznik do uchwały:

http://powiatprudnicki.pl/download/Strategie/145/ZalacznikiDoUchwalyRadyPowiatuNrXX.145.2016.zip


PDFUchwała Nr XX.144.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf

Załącznik do uchwały:
PDFStrategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf
 

 

PDFUchwała Nr XX.143.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf

Załączniki do uchwały:
PDFStrategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 - etap IV.pdf
PDFDiagnoza Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie.pdf.pdf

 

PDFUchwała Nr XX.142.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf

Załączniki do uchwały:

ZIPStrategia Rozwoju Funkcjonalnego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 z dnia 19.02.2016r.zip
ZIPPrognoza oddziaływania na środowisko.zip
PDFDiagnoza Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf

PDFUchwała Nr XX.141.2016 z dn.30.03.2016r. ws.powołania Skarbnika Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr XX.140.2016 z dn.30.03.2016r. ws. zmiany wielolet.prognozy finans.Pow.Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr XX.139.2016 z dn.30.03.2016r. ws.zmian budżetu Pow.Prudnick.na 2016r.pdf

PDFUchwała Nr XIX.138.2016 z dn.8.03.2016r.ws.zaopiniowania wstępnych założ.w proc.pozysk.partn.strateg.dla PCM S.A.w Prudniku.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.137.2016 z dn.26.02.2016r. ws.uchwal.Powiatow.Progr.Przeciwdz.Przemocy w Rodz.oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodz.na lata 2016-2020.pdf.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.136.2016 z dn.26.02.2016r. ws.zmian w Statucie Zespołu OPieki Zdrow.w Białej.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.135.2016 z dn.26.02.2016r. ws.odwołania Skarbnika Powiatu.pdf

PDFUchwała Nr XVII.134.2016 z dn.29.01.2016r.ws.zaciągnięcia kredytu długoterminow.w 2016r.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVII.133.2016 z dn.29.01.2016r.ws.nadania Odznaki Honor.Pow.Prudnickiego.pdf.pdf

PDFUchwała Nr XVII.132.2016 z dn.29.01.2016r.ws.zmiany wielolet.progn.finans.POw.Prudnick.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVII.131.2016 z dn.29.01.2016r.ws. zmian w budżecie Pow.Prudnickiego na 2016r.pdf.pdf

PDFUchwała Nr XVI.130.2015 z dn.18.12.2015r.zm.uchw.ws.okr.zad.i podz.środ.PFRON na reh.społ.i zaw.realiz.przez PCPR ioraz PUP w Prud.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVI.129.2015 z dn.18.12.2015r.ws.ustalenia wydatków,które nie wygasają z upływ.roku budżet.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVI.128.2015 z dn.18.12.2015r.ws.zmian budżetu POw.Prudn. na 2015r..pdf
PDFUchwała Nr XVI.127.2015 z dn.18.12.2015r.ws.wykonyw.niektórych zad.z zakresu adm.rząd.dotyczących przygot.i przepr.kwalifikacji wojskowej.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVI.126.2015 z dn.18.12.2015r.ws.wyrażenia zgody na utworz.i przys.Pow.Prudn. do Stow. pod nazwą Subregion POŁUDNIOWY.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVI.125.2015 z dn.18.12.2015r. zmien.uchwał ws. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudn. na lata 2001-2015.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVI.124.2015 z dn.18.12.2015r.zm.uchw.ws.uchwal.prog.współ.Pow.Prud.z organ.pozarz.oraz podm.wym.w art.3 ust.3 ustawy o dział. pozyt.publ.i o wolont.na rok 2016.pdf.pdf
PDFUchwała Nr XVI.123.2015 z dn.18.12.2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XVI.122.2015 z dn.18.12.2015r. ws.uchwalenia planu pracy Rady Powaitu w Prudn.na 2016rok.pdf
PDFUchwała Nr XVI.121.2015 z dn.18.12.2015r.ws.uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XVI.120.2015 z dn.18.12.2015r.ws.uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała Nr XV.119.2015 z dn.27.11.2015r.ws.wyr.zgody na przyst.Pow.Prud. do uczest.w proj.pn.Przeb.drogi powiat.nr 1211 O rela.Zwias.Ucie.w celu popr.bezp.ruchu drog.i piesz.w ram.Pr.pdf
PDFUchwała Nr XV.118.2015 z dn.27.11.2015r. ws.rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudn.w 2016r.pdf

PDFUchwała Nr.XV.117.2015 z dn.27.11.2015r.zmien.uchw.ws.okreś.zad.i podz.środ.PFRON na rehab.społ.i zawod.realizow.przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr XV.116.2015 z dn.27.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia palnu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok..pdf
PDFUchwała Nr XV.115.2015 z dn.27.11.2015r.ws.ustal.regul.określ.wys.oraz szczeg.war.przyz.dod.za wysł.lat,motyw funkcyjn.oraz za war.prac szczeg.war.obl.i wyp.wyn.za godz.ponadw.i godz.pdf

PDFUchwała Nr.XV.114.2015 z dn.27.11.2015r.ws.zmian budżetu Powiatu.Prudnick.na 2015r.pdf

PDFUchwała Nr.XIV.113.2015 z dn.30.10.2015r.zmien.uchw.ws.ustalenia regulam.korzyst.z kompl.boisk sport.Moje boisko-Orlik 2012.pdf
PDFUchwała Nr XIV.112.2015 z dn.30.10.2015r.ws.uchwal.progr.współp.Pow.Prud.z organ.pozarządow.oraz podm.wymien.w art.3ust.3 ust.o działal.poż.publ.i o wolontar.na rok2016.pdf
PDFUchwała Nr XIV.111.2015 z dn.30.10.2015r.ws.nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudnick.pdf
PDFUchwała Nr XIV.110.2015 z dn.30.10.2015r.ws.nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudnick.pdf
PDFUchwała Nr XIV.109.2015 z dn.30.10.2015r.ws.nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudnick.pdf
PDFUchwała Nr XIV.108.2015 z dn.30.10.2015r.ws.wyraż.zgody na przyst.Pow.Prud.do uczest.w projek.pn.E-usługi cyfr.zasob.geod.i kartog.wojew.opolsk.pdf
PDFUchwała Nr XIV.107.2015 z dn.30.10.2015r.ws.ustal.wys.opłat za usun.pojaz.i jego przechow.oraz wys.koszt.w przyp.odstąp.od wykon.dyspoz.usun.pojazdu.pdf
PDFUchwała Nr XIV.106.2015 z dn.30.10.2015r.ws.przystąpienia do związku Pow.Polskich.pdf
PDFUchwał Nr XIV.105.2015 z dn.30.10.2015r. zmieniając.uchw.ws. uchwalenia Statutu Pow.Prudnic.pdf
 

PDFUchwała Nr XIII.104.2015 z dn.22.10.2015r. zmieniaj.uchw.ws. zaciagniecia kredytu długoterm.w 2015r.pdf

PDFUchwała Nr XIII.103.2015 z dn.22.10.2015r.ws. zmiany WPF Pow.Prudnic.pdf

PDFUchwała Nr XIII.102.2015 z dn.22.10.2015r.ws.zmian budżetu Pow.Prud.na 2015r.pdf

PDFUchwała Nr XII.101.2015 z dn.25.09.2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała NR XII.100.2015 z dn.25.09.2015r.w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r.pdf

PDFuchwała Nr XI.99.2015 z dnia 28.08.2015r.ws.ustalenia planu sieci publ.szkół ponadgimn.oraz szkół specjal.w Powiecie Prudnic.pdf

PDFuchwała Nr XI.98.2015 z dn.28.08.2015 zm.uchw.ws.uchw.prog.wsp.Pow.Prud.z org.pozarz.oraz podm.wym.w art.3 ust.3 ust.o dzial.poż.publ.i o wolont.na rok 2015.pdf

PDFuchwała Nr XI.97.2015 z dnia 28.08.2015r.zmien.uchw.ws. określ.zad.i podz.środ.PFRON na rehab.społ.i zawod.realiz.przez PCPR oraz PUP w Prud..pdf

PDFuchwała Nr XI.96.2015 z dnia 28.08.2015r. ws.zmian budżetu Powiatu Prudnic.na 2015r.pdf..pdf

PDFNr X-95-2015 z dn.7.08.2015r.ws.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFNr X-94-2015 z dn.7.08.2015r. ws.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r..pdf
 

PDFNR IX-93-2015 z dn.26.06.2015r. zmien.uchw.w spr.okreś.zadań i podziału.środ.PFRON.pdf
PDFNr IX-92-2015 z dn.26.06.2015r. ws.zatwierdzenia planów pracy komisji stałychvRady Powiatu w Prudn.na IIpółr.2015r.pdf
PDFNr IX-91-2015 z dn.z dn.26.06.2015r.ws.zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFNR IX-90-2015 z dn.26.06.2015r.ws. zaciągnięcia kredyt.długoter.w 2015r..pdf
PDFNr IX-89-2015 z dn.26.06.2015r.ws.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Pow.Prudnickiego.pdf..pdf

PDFNr IX-88-2015 z dn.26.06.2015r.ws.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r..pdf

PDFNrVIII-85-2015 z 29-05-15 ws.nadania Odznaki Honor.Pow.Prudn.pdf
PDFNr VIII-87-2015 z 29-05-15 zmien.uchw.ws rozkładu godz.pracy aptek ogólnod.na ter.Pow.Prudn.w 2015r.pdf
PDFNr VIII-86-2015 z 29-05-15 ws.nadania Odznaki Honor.Pow.Prudnick.pdf
PDFNr VIII-84-2015 z 29-05-15 ws.nadania Odzn.Honorowej Pow.Prudn.pdf
PDFNr VIII-83-2015 z 29-05-15 ws.zm.uchw.XXI-213-2013 Rad.Pow.Prud.z 28-02-2013.pdf
PDFNr VIII-82-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prudn.Techn.w Białej i jego likw.pdf
PDFNr VIII-81-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prud.Liceum Ogóln.w Białej i jego likw.pdf
PDFNr VIII-80-2015 z 29-05-15 ws.wyłą.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prud.Zasad.Szko.Zawod.dla Dor.w Prudn.i jej likw.pdf
PDFNr VIII-79-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kszt.Zawod.i Ustaw.w Prud.Techn.Uzup.w Prud.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-78-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Cent.Kształ.Zaw.i Ustaw.w Prud.Uzup.Lic.Ogólnok.w Prud.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-77-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prud.I Liceum Prof.w Prud.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-76-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szkół w Głog.Techn.Uzup.dla Dor.w Głog.i jegi likw.pdf
PDFNR VIII-75-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szkół w Głog.Uzup.Liceum Ogóln.dla Dor.w Głog.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-74-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.w Głog.Uzup.Lic.Ogóln.w Głog.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-73-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.w Głog.Lic.Prof.dla Dor.w Głog.i jego likwid.pdf
PDFNr VIII-72-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.w Głog.Lic.Profil.w Głog.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-71-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.Ogóln.Nr 1 w Pru.Uzup.Lic.Ogól.dla Dor.w Prud.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-70-2015 z 29-05-15 ws.wyłącz.z Zesp.Szkół Rol.w Prud.III Lic.Prof.w Prud.i jego likw.pdf
PDFNr VIII-69-2015 z 29-05-15 zm uchw.ws.okr.zas.PFRON.pdf
PDFNr VIII-68-2015 z 29-05-15 ws.udzielenia absolutorium Zarząd.Pow.w Prud.pdf
PDFNr VIII-67-2015 z 29.05.15 ws. rozpatrz.i zatwierdz. spraw.finans. i z wyk.budż.za 2014r.pdf
PDFNr VIII-66-2015 z 29.05.15 ws. zmian budż.Pow.Prudn.na 2015r.pdf

PDFNr VII-65-2015 z 30.04.15 ws. rozpatrzenia skargi na Starostę Prudnickiego.pdf
PDFNr VII-64-2015 z 30.04.15 ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Pow.Prudn.za 2014r..pdf
PDFNr VII-63-2015 z 30.04.15 ws. ustal.stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,których ełaścic.lub zarządz. jest Pow.Prudni..pdf
PDFNr VII-62-2015 z 30.04.15 ws.określ.przystanków komunikacyjn.których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudn. udostepn. dla operat.i przewoźn.oraz warunków i zasad korzystania .pdf
PDFNr VII-61-2015 z 30.04.15 ws.zwołania pierwszego posiedz. Rady Społecznej ZOZ Biała.pdf
PDFNr VII-60-2015 z 30.04.15 ws.powołania Rady SpołecznejZOZ Biała.pdf
PDFNr VII-59-2015 z 30.04.15 ws.zatwierdz.sprawozd.finansow.ZOZ Biała za 2014r..pdf
PDFNr VII-58-2015 z 30.04.15 ws.udziel.pomocy finans.Gminie Biała .pdf
PDFNr VII-57-2015 z 30.04.15 ws. am. budżetu Pow. Prudn. na 2015r.pdf
PDFNr VI-56-2015 z 27.03.13 ws.określ.zadań i podz.środk. PFRON na rehab.społ.i zawod.pdf

PDFNr VI-55-2015 z 27.03.15 zm.uchw.ws.uchwal.Regulam.Organiz.Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf

PDFNr VI-54-2015 ws zm.w skł Komisji Edukacji (...) Rady Powiatu.pdf

PDFNr VI-53-2015 ws zm.w skł Komisji Budżetu (...) Rady Powiatu.pdf

PDFNr VI-52-2015 z 27.03.15 ws. zm. wielol.progn.finans.Pow.Prudnick..pdf

PDFNr VI-51-2015 z 27.03.15 ws zmian budżetu Pow.Prudn. na 2015r..pdf

PDFNr V-50-2015 z 27.02.15 ws uchwal. Powiat.Progr.Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.pdf

PDFNr V-49-2015 z 27.02.15 ws. zm. w skł. odob. stałej Komisji Edukacji (..).pdf

PDFNr V-48-2015 z 27.02.15 ws. am. w skł. osob. stałej Komisji Budżetu (..).pdf

PDFNr V-47-2015 z 27.02.15 ws. zam. likw. szkół wcgodz. w skł. ZS w Głogówku.pdf

PDFNr V-46-2015 z 27.02.15 ws. yamiaru likwid. Uzup.Lic.Ogln.dla Doros. w Prudniku wchody. w sk. ZSO Nr 1.pdf

PDFNr V-45-2015 z 27.02.15 ws. zamiaru likw.szkół wchodz. w skład CKZiU w Prudniku.pdf

PDFNr V-44-2015 z 27.02.15 ws. zamiaru likw. III Lic. Profilow. wchodząc. w skł ZSR w Prudniku.pdf

PDFNr V-43-2015 z 27.02.15 zm. uchw. ws. ustanowienia Odznaki Honorowej Pow. Prudn.pdf

PDFNr IV-42-2015 z 23.01.15 ws. powołania członka Zarządu Powiatu.pdf

PDFNr IV-41-2015 z 23.01.15 ws. odwolania członka Zarządu Powiatu.pdf

PDFNr IV-40-2015 ws zm. RegulmOrganiz. Starostwa Pow..pdf

PDFNr IV-39-2015 z 23.01.15 ws. określ. trybu i szczeg.kryter.oceny wnios.o real. zad.publ.w ramach inicj.lokaln.pdf

PDFNr IV-38-2015 z 23.01.15 ws. zaciagnięcia kredytu długoterm. w 2015r..pdf

PDFNr IV-37-2015 z 23.01.15 ws. zm. wielol.progn.finans. Pow. Prudn..pdf

PDFUchwała nr IV-36-2015 z 23.01.2015 r w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r..pdf

PDFNr III-35-2014 z 30.12.2014 ws. zm.w skł.osob.Kom.Zdrowia (...).pdf.pdf

PDFNr III-34-2014 z 30.12.2014 ws. zm. w skł.osob.Kom.Budżetu (..).pdf.pdf

PDFNr III-33-2014 z 30.12.2014 ws. stanow.wyraż.stanowczy sprzeciw wobec zapow.prywat.Stadn.Koni.pdf.pdf

PDFNr III-32-2014 z 30.12.2014 ws. rozkł.godz.pracy aptek w 2015r.pdf.pdf

PDFNr III-31-2014 z 30.12.2014 ws. ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego.pdf

PDFNr III-30-2014 z 30.12.2014 ws. zatw.. pla. pracy stałych komisji Rady Powi. na I półr. 2015r.pdf

PDFNr III-29-2014 z 30.12.2014 ws. uchw. planu pracy Rady Powiatu na 2015r.pdf

PDFNr III-28-2014 z 30.12.2014 ws. zaciagnięcia kredytu długoterm.w 2015r.pdf

PDFNr III-27-2014 z 30.12.2014 ws. uchw. budżetu. Pow.Prudnick na 2015r..pdf

PDFNr III-26-2014 z 30.12.2014 ws. uchw. w.p.f. Pow.Prudnick..pdf

PDFNr II-25-2014 z 11.12.2014 ws.okrzad.i podz.środków PFRON.pdf

PDFNr II-24-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.z-cy przewodn.Kom.Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf

PDFNr II-23-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.przewodn.Kom.Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf

PDFNr II-22-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.stał.Kom.Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf

PDFNr II-21-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.z-cy przewodn..Kom.Edukacji i Bezp.Publicznego.pdf

PDFNr II-20-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.przewodn..Kom.Edukacji i Bezp.Publicznego.pdf

PDFNr II-19-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.stał.Kom.Edukacji i Bezp.Publicznego.pdf

PDFNr II-18-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.z-cy przewodniczącego Kom.Budżetu (...).pdf

PDFNr II-17-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.przewodniczącego Kom.Budżetu (...)..pdf

PDFNr II-16-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.stał.Kom.Budżetu,Rozw.Gosp. i Gosp.Nieruch..pdf

PDFNr II-15-2014 z 11.12.2014 ws. powoł. Komisji Rewizyjnej RP w Prudniku.pdf

PDFNr II-14-2014 z 11.12.2014 ws. powoł. stałtch Komisji RP oraz ustal. przedm. ich dzoał.pdf

PDFNr II-13-2014 z 11.12.2014 ws. deleg.radnych do Kom. Bezp.i Porządku.pdf

PDFNr II-12-2014 z 11.12.2014 ws.wyk.zad.z zakr.adm.rząd.dot. kwalif.wojskowej..pdf

PDFNr II-11-2014 z 11.12.2014 ws. zmiany w.p.f Pow.Prudn..pdf

PDFNr II-10-2014 z 11.12.2014 ws. zmian budżetu Pow. Prudn. na 2014r..pdf

PDFNr II-9-2014 z 11.12.2014 zm. uchw. ws.uchwal. Statutu Pow.Prudn..pdf

PDFNr II-8-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf

PDFNr II-7-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf

PDFNr II-6-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf

PDFNr II-5-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru Wicestarosty.pdf

PDFNr II-4-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru Starosty Prudnickiego.pdf

PDFNr I-3-2014 z 01.12.2014 ws wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf

PDFNr I-2-2014 z 01.12.2014 ws wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf

PDFNr I-1-2014 z 01.12.2014 ws wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku.pdf
 

Wersja XML