Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania GDDKiA Oddział w Opolu pozwolenia wodnoprawnego-wykonanie urządzeń oraz szczególne korzystanie z wód -Wierzbiec

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 maja 2014 r. na wniosek nr GDDKiA-O/OP/I-2/et/26/DK40/2/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Pana Bolesława Pustelnika Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu (uzupełniony w dniu 13 czerwca 2014 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych tj:
 1. przebudowę rowu drogowego polegającą na zarurowaniu rowu otwartego ziemnego na odcinku od km 9+616,83 do km 9+724,31 rurociągiem o średnicy 600 mm (kanalizacja deszczowa),
 2. budowę wylotu kanalizacji deszczowej w km 9+742,31 drogi krajowej nr 40
  o parametrach:

- średnica wylotu                                            800 mm

- rzędna dna wylotu                            286,30 m n.p.m.

- wylot zabezpieczony kratą

 1. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych zebranych z drogi krajowej nr 40 na odcinku od km 9+616,83 do km 9+724,31 za pomocą wylotu kanalizacji deszczowej w ilości Qmax=110,52 m3/h, Qśr= 7,13 m3/dobę, Qmax= 2601,95 m3/rok o parametrach:

                                         

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kosciuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.

Wersja XML