Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie o przystapieniu do opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu prudnickiego na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2015.

 

OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 
Zarząd Powiatu Prudnickiego
informuje
o przystąpieniu do opracowania projektu p.n. „ Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Prudnickiego na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2015”
 
W związku z powyższym informuje się o :
- Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Prudniku  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pokój nr 209   w godz. 800-1500
- Możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 02-10-2009 do 26-10-2009. Uwagi i wnioski można składać :
a) w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Prudniku  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pokój nr 209   w godz. 800-1500  lub przesłać pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Prudniku 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76;
b) ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Prudniku  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pokój nr 209   w godz. 800-
c) e-mailem na adres ro@powiatprudnicki.pl
 Uwagi i wnioski wniesione w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Prudnickiego

 

 

Informację wytworzył(a) :
Urszula Skubańska
Data wytworzenia:
2009-10-02

Wersja XML